Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1212/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustalające na rok połowowy 2010 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Data ogłoszenia:2009-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 1

Strona 1 z 2
12.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1212/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustalające na rok połowowy 2010 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 18 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

do innych produktów z wykorzystaniem współczyn­ ników przeliczeniowych ustanowionych rozporządze­ niem Komisji (WE) nr 802/2006 z dnia 30 maja 2006 r. ustalającym współczynniki przeliczeniowe mające zastosowanie do ryb z rodzajów Thunnus i Euthynnus (2). Na podstawie kryteriów ustalonych w art. 18 ust. 2 tiret pierwsze i drugie oraz w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 należy dostosować wspólnotową cenę producenta w roku połowowym 2010. Ze względu na pilny charakter zagadnienia, istotne jest przewidzenie wyjątku od sześciotygodniowego okresu przewidzianego w pkt 1(3) Protokołu w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej załączo­ nego do Traktatu o Unii Europejskiej,

(5)

Artykuł 18 ust. 1 i art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 stanowią, że na każdy rok połowowy należy ustalić cenę orientacyjną i wspólnotową cenę producenta w celu określenia poziomu interwencji cenowych na rynku niektórych produktów rybołówstwa. Artykuł 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 stanowi, że cenę orientacyjną ustala się dla każdego produktu i grup produktów, wymienionych w załącznikach I i II do tego rozporządzenia. Na podstawie aktualnie dostępnych danych na temat cen danych produktów oraz kryteriów, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, ceny orientacyjne poszczególnych gatunków należy podwyższyć, utrzymać bądź obniżyć w roku poło­ wowym 2010. Artykuł 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 stanowi, że wspólnotowa cena producenta ustalana jest dla produktów wymienionych w załączniku III do tego rozporządzenia. Należy ustanowić wspólnotową cenę producenta w przypadku jednego z tych produktów i obliczyć wspólnotową cenę producenta w odniesieniu

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 W odniesieniu do roku połowowego trwającego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. ceny orientacyjne prze­ widziane w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 określone są w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 W odniesieniu do roku połowowego trwającego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. wspólnotowe ceny producenta przewidziane w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 określone są w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

(2) Dz.U. L 144 z 31.5.2006, s. 15.

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 17 z 21.1.2000, s. 22.

L 327/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.12.2009

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. W imieniu Rady

S. O. LITTORIN

Przewodniczący

12.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/3

ZAŁĄCZNIK I

Gatunek Produkty wymienione w załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Załącz­ niki

Postać handlowa

Cena orientacyjna (EUR/tona)

I

1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 40 z 200912.12.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/8/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L327 - 38 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1214/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L327 - 36 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1213/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L327 - 21 z 200912.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie reformy sposobu finansowania programu emerytalnego przedsiębiorstwa RATP (pomoc państwa C 42/07 (ex N 428/06)), którą Francja zamierza wdrożyć na rzecz przedsiębiorstwa RATP (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5505) (1)

 • Dz. U. L327 - 6 z 200912.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 6/04 (ex NN 70/01) i C 5/05 (ex NN 71/04) przyznanej przez Włochy na rzecz prowadzących uprawy szklarniowe (zwolnienie z podatku akcyzowego od oleju opałowego stosowanego do ogrzewania szklarni) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5497)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.