Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 6/04 (ex NN 70/01) i C 5/05 (ex NN 71/04) przyznanej przez Włochy na rzecz prowadzących uprawy szklarniowe (zwolnienie z podatku akcyzowego od oleju opałowego stosowanego do ogrzewania szklarni) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5497)

Data ogłoszenia:2009-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6

Strona 1 z 20
L 327/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.12.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 6/04 (ex NN 70/01) i C 5/05 (ex NN 71/04) przyznanej przez Włochy na rzecz prowadzących uprawy szklarniowe (zwolnienie z podatku akcyzowego od oleju opałowego stosowanego do ogrzewania szklarni) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5497)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(2009/944/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanym artykułem i biorąc pod uwagę otrzy­ mane odpowiedzi, a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1)

W związku z brakiem odpowiedzi w terminie czterech tygodni wyznaczonym w ww. piśmie, służby Komisji, pismem z dnia 26 kwietnia 2001 r., przesłały do władz włoskich monit, informując, że w przypadku braku reakcji z ich strony zastrzegają sobie możliwość zaproponowania Komisji wydania nakazu udzielenia informacji na mocy art. 10 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawia­ jącego szczegółowe zasady stosowania art. 93 traktatu WE (1) (obecnie art. 88). Pismem z dnia 10 maja 2001 r. Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy Unii Europejskiej przekazało Komisji infor­ macje uzupełniające, do których podania władze włoskie zostały wezwane pismem z dnia 26 kwietnia 2001 r. Pismem z dnia 2 sierpnia 2001 r. służby Komisji, na podstawie ww. informacji, poinformowały o zarejestrowaniu niezgłoszonej pomocy państwa, oznaczonej numerem NN 70/01, i wezwały władze włoskie do przedstawienia kolejnych informacji. W związku z brakiem odpowiedzi w wyznaczonym terminie, pismem z dnia 1 lipca 2003 r. służby Komisji przesłały do władz włoskich kolejny monit, zwracając ponownie uwagę na fakt, że w przypadku niedotrzy­ mania terminu czterech tygodni wyznaczonego na prze­ kazanie odpowiedzi, zastrzegają sobie możliwość zapro­ ponowania Komisji wydania nakazu udzielenia informacji na mocy art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 659/1999. Termin wyznaczony na udzielenie odpo­ wiedzi upływał na początku sierpnia 2003 r.

(5)

Pismami z dnia 28 września 2000 r. i z dnia 17 października 2000 r. służby Komisji, w oparciu o dostępne dane, zwróciły się do władz włoskich o uściślenie informacji na temat częściowego zwolnienia z podatku akcyzowego naliczanego od oleju napędowego stosowanego w rolnictwie zgodnie z rozporządzeniem z mocą ustawy nr 268 z dnia 30 września 2000 r., które ustanawia środki nadzwyczajne w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku akcyzo­ wego. Władze włoskie przekazały Komisji wymagane uściślenia pismami z dnia 31 października 2000 r. i z dnia 3 listopada 2000 r. Po przeanalizowaniu tych uściśleń służby Komisji zwró­ ciły się do władz włoskich pismem z dnia 20 listopada 2000 r. o udzielenie kolejnych informacji w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego.

(6)

(7)

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1.

12.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/7

(8)

W związku z brakiem odpowiedzi w wyznaczonym terminie, decyzją z dnia 10 października 2003 r. (2) Komisja nakazała Włochom przekazanie wszystkich informacji, których udzielenia Komisja żądała pismem z dnia 2 sierpnia 2001 r., informując, że w przypadku braku odpowiedzi ze strony władz włoskich zastrzega sobie możliwość wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu. W związku z brakiem odpowiedzi na nakaz udzielenia informacji, pismem z dnia 19 lutego 2004 r. Komisja poinformowała władze włoskie o swojej decyzji o wszczęciu postępowania, o którym mowa w art. 88 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 327 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 40 z 200912.12.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/8/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L327 - 38 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1214/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L327 - 36 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1213/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L327 - 21 z 200912.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie reformy sposobu finansowania programu emerytalnego przedsiębiorstwa RATP (pomoc państwa C 42/07 (ex N 428/06)), którą Francja zamierza wdrożyć na rzecz przedsiębiorstwa RATP (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5505) (1)

 • Dz. U. L327 - 1 z 200912.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1212/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustalające na rok połowowy 2010 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.