Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 7

1588 dla niektórych win pochodzących z Chorwacji. (3) Dostęp dla wina pochodzącego z Albanii do tego globalnego kontyngentu taryfowego jest uzależniony od uprzedniego wyczerpania indywidualnych kontyngentów taryfowych przewidzianych w protokole dodatkowym w sprawie wina zawartym z Albanią. Te indywidualne kontyngenty taryfowe otwiera się dla numerów porząd­ kowych 09.1512 i 09.1513. (4) Dostęp dla wina pochodzącego z Chorwacji do tego globalnego kontyngentu taryfowego jest uzależniony od uprzedniego wyczerpania indywidualnych kontyngentów taryfowych przewidzianych w protokole dodatkowym w sprawie wina zawartym z Chorwacją. Te indywidualne kontyngenty taryfowe otwiera się dla numerów porządkowych 09.1588 i 09.1589. 5) Dostęp dla wina pochodzącego z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii do tego globalnego kontyngentu taryfowego jest uzależniony od uprzedniego wyczerpania ( indywidualnych kontyngentów taryfowych przewidzianych w protokole dodatkowym w sprawie wina zawartym z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii. Te indywidualne kontyngenty taryfowe otwiera się dla numerów porządkowych 09.1558 i 09.1559. (6) Dostęp dla wina pochodzącego z Czarnogóry do tych globalnych kontyngentów taryfowych jest uzależniony od uprzedniego wyczerpania indywidualnego kontyngentu taryfowego przewidzianego w protokole dodatkowym w sprawie wina zawartym z Czarnogórą. Ten indywidualny kontyngent taryfowy otwiera się dla numeru porządkowego 09.1514

15.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/7

ZAŁĄCZNIK II Definicja młodej wołowiny, o której mowa w art. 3 ust. 2 Niezależnie od reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej (CN), treść opisu produktów należy uważać za mającą jedynie wartość wskazującą; system preferencyjny jest ustalony, w kontekście niniejszego załącznika, przez zakres kodów CN. Gdy wskazane są kody ex CN, system preferencyjny należy określić poprzez łączne zastosowanie kodu CN i odpowiedniego opisu.

Kod CN

Podpodział TARIC

Opis

Bydło żywe:

Pozostałe: Gatunki domowe: O masie przekraczającej 300 kg: Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka): Do uboju:

––

–––

––––

ex 0102 90 51 10 ex 0102 90 59 11 21 31 91

–––––

Jeszcze niemające stałych zębów, ważące przynajmniej 320 kg, lecz nie więcej niż 470 kg (1)

–––––

Pozostałe:

Jeszcze niemające stałych zębów, ważące przynajmniej 320 kg, lecz nie więcej niż 470 kg (1)

––––

Pozostałe: Do uboju:

ex 0102 90 71 10 ex 0102 90 79 21 91

–––––

Buhaje i woły jeszcze niemające stałych zębów, ważące przynajmniej 350 kg, lecz nie więcej niż 500 kg (1)

–––––

Pozostałe:

Buhaje i woły jeszcze niemające stałych zębów, ważące przynajmniej 350 kg, lecz nie więcej niż 500 kg (1)

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone: ex 0201 10 00 91

Tusze i półtusze

Tusze ważące 180 kg lub więcej, lecz nieprzekraczające 300 kg, oraz półtusze ważące 90 kg lub więcej, lecz nieprzekraczające 150 kg, o małym stopniu skostnienia tkanki chrzęstnej (w szczególności tkanki chrzęstnej łonowej i krzyżowej), o mięsie koloru jasnoróżowego i tłuszczu o wyjątkowo delikatnym układzie włókien, w kolorze białym do jasnożółtego (1)

Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi: Ćwierci „kompensowane”:

ex 0201 20 20 91

––

Ćwierci „kompensowane” ważące 90 kg lub więcej, lecz nieprzekraczające 75 kg, o małym stopniu skostnienia tkanki chrzęstnej (w szczególności łonowej i krzyżowej), o mięsie koloru jasnoróżowego i tłuszczu o wyjątkowo delikatnym układzie włókien, w kolorze białym do jasnożółtego (1)

ex 0201 20 30 91

––

Unseparated or separated forequarters:

Ćwierci przednie rozdzielone, ważące 45 kg lub więcej, lecz nieprzekraczające 75 kg, o małym stopniu skost­ nienia tkanki chrzęstnej (w szczególności łonowej i krzyżowej), o mięsie koloru jasnoróżowego i tłuszczu o wyjątkowo delikatnym układzie włókien, w kolorze białym do jasnożółtego (1)

ex 0201 20 50 91

––

Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone:

Ćwierci tylne rozdzielone, ważące 45 kg lub więcej, lecz nie przekraczające 75 kg (lecz 38 kg lub więcej, lecz nieprzekraczające 68 kg w przypadku kawałków „pistola”), o małym stopniu skostnienia tkanki chrzęstnej (w szczególności łonowej i krzyżowej), o mięsie koloru jasnoróżowego i tłuszczu o wyjątkowo delikatnym układzie włókien, w kolorze białym do jasnożółteg (1)

(1) Hasło w tej podpozycji podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach prawa wspólnotowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 83 z 200915.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (  Dz.U. L 326 z 4.12.2008)

 • Dz. U. L328 - 78 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9906) (1)

 • Dz. U. L328 - 76 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9909) (1)

 • Dz. U. L328 - 70 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2006/766/WE ustanawiającej wykazy państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9870) (1)

 • Dz. U. L328 - 69 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej podjęta za zgodą Przewodniczącego Komisji, z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

 • Dz. U. L328 - 66 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1220/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające po raz 117. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L328 - 52 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1219/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2010 r. przywozowych kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry

 • Dz. U. L328 - 50 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1218/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L328 - 48 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady 2009/949/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

 • Dz. U. L328 - 42 z 200915.12.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów

 • Dz. U. L328 - 41 z 200915.12.2009

  Powiadomienie o wejściu w życie umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską zmieniającej załącznik 11 do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L328 - 40 z 200915.12.2009

  Powiadomienie o wejściu w życie protokołu do umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L328 - 39 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L328 - 27 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej

 • Dz. U. L328 - 10 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1216/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.