Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1216/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych

Data ogłoszenia:2009-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 10

Strona 1 z 13
L 328/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2009

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1216/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych

(wersja ujednolicona) RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 i 133,

(6)

tatu konieczne jest ustalenie dla niektórych towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych, ogólnych i wyczerpujących zasad dotyczących handlu tymi towarami i mających zastosowanie we Wspólnocie.

uwzględniając wniosek Komisji,

Należy uwzględnić ograniczenia powstałe w wyniku Porozumienia w sprawie rolnictwa zawartego w wyniku wielostronnych negocjacji handlowych w ramach Rundy Urugwajskiej (4).

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastoso­ wanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (2) zostało kilka­ krotnie znacząco zmienione (3). W celu zapewnienia jego jasności i zrozumiałości należy je zatem ujednolicić.

Niektóre towary nieobjęte załącznikiem I Traktatu i wymienione w załączniku II do niniejszego rozporzą­ dzenia są uzyskiwane przy użyciu produktów rolnych, które są przedmiotem wspólnej polityki rolnej. Opłaty nakładane na przywóz towarów objętych wspólną poli­ tyką rolną muszą więc pokryć różnicę cen produktów rolnych użytych do ich produkcji na światowym rynku i rynku wspólnotowym oraz zapewnić ochronę stosow­ nego przemysłu przetwórczego.

(8)

(2)

Traktat przewiduje utworzenie wspólnej polityki rolnej obejmującej produkty rolne wymienione w załączniku I do Traktatu.

Zgodnie z zawartymi umowami, Wspólnota ma ograni­ czyć takie opłaty do wysokości pokrycia, w całości albo w części, różnic w cenach produktów rolnych użytych do produkcji danych towarów. W związku z tym konieczne jest określenie dla tych towarów takiej części całkowitej opłaty, która pokryje różnicę cen produktów rolnych branych pod uwagę.

(3)

Niektóre produkty rolne wchodzą w skład wielu towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu.

(9)

(4)

Konieczne jest wprowadzenie środków w ramach wspólnej polityki rolnej i w ramach wspólnej polityki handlowej, aby wziąć pod uwagę wpływ handlu tymi towarami na cele art. 33. Traktatu oraz to, jak środki przyjęte celem wykonania art. 37 Traktatu oddziałują na pozycję gospodarczą tych towarów, zważywszy na różnicę pomiędzy kosztami związanymi z zaopatrywaniem się w produkty rolne w granicach i poza granicami Wspólnoty, a także różnice cen produktów rolnych.

Ponadto, konieczne jest utrzymanie ścisłych powiązań pomiędzy obliczaniem części związanej z rolnictwem w opłacie mającej zastosowanie do towarów a tej mającej zastosowanie do podstawowych produktów przywożo­ nych w niezmienionym stanie.

(10)

Aby uniknąć niepotrzebnych formalności administracyj­ nych, nieznaczne kwoty nie powinny być stosowane i państwa członkowskie powinny uzyskać zgodę na wstrzymanie się od regulowania kwot związanych z daną transakcją, tam gdzie saldo kwot nie jest znaczące.

(11) (5)

Traktat ustanawia, że polityka rolna oraz polityka hand­ lowa są politykami Wspólnoty. Aby osiągnąć cele Trak­

(1) Opinia z dnia 22 kwietnia 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 318 z 20.12.1993, s. 18. (3) Zob. załącznik IV.

Wdrożenie umów preferencyjnych nie powinno kompli­ kować procedur mających zastosowanie w handlu z krajami trzecimi. Dlatego przepisy wykonawcze muszą zagwarantować, że towary zgłaszane do wywozu na warunkach preferencyjnych nie są wywożone zgodnie z zasadami ogólnymi i na odwrót.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 83 z 200915.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (  Dz.U. L 326 z 4.12.2008)

 • Dz. U. L328 - 78 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9906) (1)

 • Dz. U. L328 - 76 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9909) (1)

 • Dz. U. L328 - 70 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2006/766/WE ustanawiającej wykazy państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9870) (1)

 • Dz. U. L328 - 69 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej podjęta za zgodą Przewodniczącego Komisji, z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

 • Dz. U. L328 - 66 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1220/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające po raz 117. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L328 - 52 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1219/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2010 r. przywozowych kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry

 • Dz. U. L328 - 50 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1218/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L328 - 48 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady 2009/949/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

 • Dz. U. L328 - 42 z 200915.12.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów

 • Dz. U. L328 - 41 z 200915.12.2009

  Powiadomienie o wejściu w życie umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską zmieniającej załącznik 11 do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L328 - 40 z 200915.12.2009

  Powiadomienie o wejściu w życie protokołu do umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L328 - 39 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L328 - 27 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej

 • Dz. U. L328 - 1 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.