Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 27

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 27

Strona 1 z 7
15.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/27

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej

(wersja ujednolicona) RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 ust. 2 akapit trzeci, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

cych w każdym państwie członkowskim, cieszącej się zaufaniem zainteresowanych stron i polegającej na ich dobrowolnym udziale.

Rozporządzenie Rady nr 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunko­ wych o dochodach i prowadzonej działalności gospodar­ czej gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmie­ nione (3). W celu zapewnienia jasności i zrozumiałości należy zatem to rozporządzenie ujednolicić. Rozwój wspólnej polityki rolnej wymaga dostępu do obiektywnej i właściwej informacji o dochodach w różnych kategoriach gospodarstw rolnych i o działal­ ności gospodarczej gospodarstw mieszczących się w kategoriach, które wymagają specjalnej uwagi na poziomie Wspólnoty. Rachunki gospodarstw rolnych stanowią zasadnicze źródło podstawowych danych dla oszacowania dochodów gospodarstw rolnych lub badania ich działal­ ności gospodarczej. Gromadzone dane powinny być uzyskiwane od gospo­ darstw rolnych specjalnie i odpowiednio wybranych zgodnie z ogólnymi zasadami i powinny one być oparte na faktach możliwych do sprawdzenia. Takie dane powinny odzwierciedlać techniczne, ekonomiczne i socjalne warunki takiego gospodarstwa, powinny być uzyskane z pojedynczych gospodarstw, dostępne tak szybko, jak tylko jest to możliwe, oparte na ujednolico­ nych definicjach, przedstawione w jednolitej formie i nadające się do wykorzystania przez Komisję w dowolnym czasie i ze wszystkimi szczegółami. Cele te mogą zostać osiągnięte tylko za pomocą wspól­ notowej sieci służącej do zbierania danych rachunkowych gospodarstw rolnych (dalej zwanej „siecią danych”), opartej na biurach rachunkowych gospodarstw istnieją­

W celu uzyskania wyników rachunkowych, które są wystarczająco jednolite na poziomie Wspólnoty, gospo­ darstwa przekazujące dane powinny być rozmieszczone między różnymi okręgami i różnymi kategoriami gospo­ darstw na podstawie stratyfikacji pola obserwacji, opar­ tego na wspólnotowej typologii gospodarstw rolnych ustanowionej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającym wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (4).

(7)

Okręgi sieci danych powinny być, na tyle, na ile jest to możliwe, identyczne z tymi używanymi do przedsta­ wiania innych danych regionalnych, które są istotne w celu zapewnienia wytycznych dla wspólnej polityki rolnej.

(2)

(8)

Z przyczyn związanych z zarządzaniem, Komisja powinna zostać upoważniona do zmiany, na wniosek państwa członkowskiego, listy okręgów państw człon­ kowskich.

(3)

(9)

(4)

Pole obserwacji sieci danych powinno obejmować wszystkie gospodarstwa rolne o pewnej wielkości ekono­ micznej, bez względu na to, czy osoba prowadząca to gospodarstwo wykonuje jakieś prace na zewnątrz. Pole to powinno być okresowo rozpatrywane na nowo w kontekście nowych danych z Badania Struktur Gospo­ darstw Rolnych.

(10)

Gospodarstwa przekazujące dane powinny zostać dobrane zgodnie z zasadami ustanowionymi w kontekście planu wyboru mającego na celu uzyskanie próby rachunkowej reprezentatywnej dla pola obserwacji.

(11)

(5)

(1) Opinia z dnia 20 października 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. 109 z 23.6.1965, s. 1859/65. (3) Zob. załącznik II.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 83 z 200915.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (  Dz.U. L 326 z 4.12.2008)

 • Dz. U. L328 - 78 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9906) (1)

 • Dz. U. L328 - 76 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9909) (1)

 • Dz. U. L328 - 70 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2006/766/WE ustanawiającej wykazy państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9870) (1)

 • Dz. U. L328 - 69 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej podjęta za zgodą Przewodniczącego Komisji, z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

 • Dz. U. L328 - 66 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1220/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające po raz 117. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L328 - 52 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1219/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2010 r. przywozowych kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry

 • Dz. U. L328 - 50 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1218/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L328 - 48 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady 2009/949/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

 • Dz. U. L328 - 42 z 200915.12.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów

 • Dz. U. L328 - 41 z 200915.12.2009

  Powiadomienie o wejściu w życie umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską zmieniającej załącznik 11 do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L328 - 40 z 200915.12.2009

  Powiadomienie o wejściu w życie protokołu do umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L328 - 39 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L328 - 10 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1216/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych

 • Dz. U. L328 - 1 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.