Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 48

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/949/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

Data ogłoszenia:2009-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 48

L 328/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2009

DECYZJA RADY 2009/949/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ: (2)

uwzględniając akt Rady z dnia 3 grudnia 1998 r. ustanawiający regulamin pracowniczy mający zastosowanie do pracowników Europolu (1) (zwany dalej „regulaminem pracowniczym”), w szczególności jego art. 44, uwzględniając inicjatywę Republiki Czeskiej, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2), uwzględniając przegląd wynagrodzeń urzędników Europolu dokonany przez zarząd Europolu, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przegląd obejmujący okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. uzasadnia podwyższenie wyna­ grodzeń o 1,2 % w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. Do Rady, stanowiącej jednomyślnie, należy dostosowanie, na podstawie przeglądu, wynagrodzeń podstawowych i dodatków przysługujących urzędnikom Europolu,

(3)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W regulaminie pracowniczym wprowadza się następujące zmiany: Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2008 r.: a) w art. 45 tabela podstawowych miesięcznych wynagrodzeń otrzymuje brzmienie:

Podczas przeglądu wynagrodzeń urzędników Europolu, zarząd wziął pod uwagę zarówno zmiany kosztów utrzy­ mania w Niderlandach, jak i zmiany w wysokości wyna­ grodzeń w służbie publicznej państw członkowskich.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15 578,99 13 989,27 9 601,74 8 361,77 6 889,73 5 904,14 4 921,68 4 184,07 3 688,09 3 198,47 3 099,91 2 460,87 2 114,28 9 849,73 8 584,33 7 070,95 6 059,89 5 052,05 4 295,35 3 786,64 3 284,32 3 182,58 2 527,59 2 171,52 10 097,73 8 803,72 7 248,99 6 215,70 5 179,21 4 403,43 3 885,22 3 366,96 3 262,04 2 591,18 2 225,57 10 364,80 9 035,81 7 439,76 6 381,03 5 315,93 4 521,09 3 986,93 3 455,97 3 347,90 2 657,97 2 285,99 10 631,87 9 267,91 7 630,53 6 543,17 5 452,63 4 635,53 4 088,69 3 541,84 3 433,73 2 724,74 2 343,22 10 911,63 9 512,71 7 834,00 6 714,86 5 595,72 4 756,36 4 196,78 3 637,22 3 525,93 2 797,85 2 406,79 11 190,13 9 754,34 8 034,30 6 886,55 5 738,78 4 877,17 4 304,89 3 732,59 3 614,97 2 870,98 2 467,21 11 483,94 10 011,89 8 247,32 7 067,78 5 891,40 5 007,54 4 419,34 3 831,15 3 710,35 2 947,29 2 533,97 11 779,62 10 269,40 8 457,16 7 248,99 6 040,83 5 134,71 4 530,66 3 926,53 3 805,73 3 020,41 2 597,58 12 091,21 10 539,67 8 679,71 7 439,76 6 199,81 5 271,42 4 651,45 4 031,46 3 907,48 3 099,91 2 667,51 12 399,59 10 809,91 8 902,28 7 630,53 6 358,77 5 404,94 4 769,08 4 133,20 4 006,00 3 179,39 2 734,26

(1) Dz.U. C 26 z 30.1.1999, s. 23. (2) Opinia z dnia 22 października 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

15.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/49

b) w art. 59 ust. 3 kwotę „1 036,76 EUR” zastępuje się kwotą „1 049,20 EUR”; c) w art. 59 ust. 3 kwotę „2 073,51 EUR” zastępuje się kwotą „2 098,39 EUR”; d) w art. 60 ust. 1 kwotę „276,48 EUR” zastępuje się kwotą „279,80 EUR”; e) w art. 2 ust. 1 dodatku 5 kwotę „289,03 EUR” zastępuje się kwotą „292,50 EUR”; f) w art. 3 ust. 1 dodatku 5 kwotę „12 566,73 EUR” zastępuje się kwotą „12 717,53 EUR”;

l)

w art. 4 ust. 1 dodatku 5 kwotę „502,66 EUR” zastępuje się kwotą „508,69 EUR”;

m) w art. 5 ust. 3 dodatku 5 kwotę „1 773,42 EUR” zastępuje się kwotą „1 794,70 EUR”; n) w art. 5 ust. 3 dodatku 5 kwotę „2 364,57 EUR” zastępuje się kwotą „2 392,94 EUR”; o) w art. 5 ust. 3 dodatku 5 kwotę „2 955,70 EUR” zastępuje się kwotą „2 991,17 EUR”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej przyjęciu.

g) w art. 3 ust. 1 dodatku 5 kwotę „2 827,52 EUR” zastępuje się kwotą „2 861,45 EUR”; h) w art. 3 ust. 2 dodatku 5 kwotę „16 965,09 EUR” zastępuje się kwotą „17 168,67 EUR”; i) w art. 4 ust. 1 dodatku 5 kwotę „1 256,68 EUR” zastępuje się kwotą „1 271,76 EUR”;

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. j) w art. 4 ust. 1 dodatku 5 kwotę „942,53 EUR” zastępuje się kwotą „953,84 EUR”; W imieniu Rady

B. ASK

k) w art. 4 ust. 1 dodatku 5 kwotę „628,33 EUR” zastępuje się kwotą „635,87 EUR”;

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 83 z 200915.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (  Dz.U. L 326 z 4.12.2008)

 • Dz. U. L328 - 78 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9906) (1)

 • Dz. U. L328 - 76 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9909) (1)

 • Dz. U. L328 - 70 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2006/766/WE ustanawiającej wykazy państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9870) (1)

 • Dz. U. L328 - 69 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej podjęta za zgodą Przewodniczącego Komisji, z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

 • Dz. U. L328 - 66 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1220/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające po raz 117. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L328 - 52 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1219/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2010 r. przywozowych kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry

 • Dz. U. L328 - 50 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1218/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L328 - 42 z 200915.12.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów

 • Dz. U. L328 - 41 z 200915.12.2009

  Powiadomienie o wejściu w życie umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską zmieniającej załącznik 11 do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L328 - 40 z 200915.12.2009

  Powiadomienie o wejściu w życie protokołu do umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L328 - 39 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L328 - 27 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej

 • Dz. U. L328 - 10 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1216/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych

 • Dz. U. L328 - 1 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.