Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 70 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2006/766/WE ustanawiającej wykazy państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9870) (1)

Data ogłoszenia:2009-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 70 - Strona 3

Strona 3 z 4

, w Azerbejdżanie w 2007 r., w Beninie w 2009 r., w Birmie w 2009 r., w Erytrei w 2008 r., w Izraelu w 2009 r., w Republice Konga w 2009 r., na Świętej Helenie w 2003 r., w Togo w 2009 r. i na Wyspach Salomona w 2007 r., razem z gwarancjami przedstawio­ nymi przez właściwe organy Angoli, Azerbejdżanu (wyłącznie dla kawioru), Beninu, Birmy (wyłącznie dla mrożonych dziko odławianych produktów rybołówstwa), Erytrei, Izraela, Republiki Konga (wyłącznie dla produktów rybołówstwa złowionych, wypatroszonych (w stosownych przypadkach), mrożonych i pakowanych ostatecznie na morzu), Świętej Heleny, Togo (wyłącznie dla żywych homarów) i Wysp Salomona wskazują, że warunki mające w tych państwach trzecich zastosowanie do produktów rybołówstwa przeznaczonych do wywozu

W celu doprecyzowania prawodawstwa unijnego tytuły załączników I i II do decyzji 2006/766/WE powinny zostać zmienione. Tytuł załącznika I powinien wyraźnie precyzować, że przywóz żywych, mrożonych lub prze­ tworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi dopuszczony jest wyłącznie z państw trzecich włączo­ nych do tego załącznika. Tytuł załącznika II powinien wyraźnie precyzować, że załącznik ten obejmuje przywóz produktów rybołówstwa zgodnych z definicją w pkt 3.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pocho­ dzenia zwierzęcego (1), z wyjątkiem produktów rybołów­ stwa objętych załącznikiem I do niniejszej decyzji. Rozdzielenie to jest niezbędne, ponieważ wymogi unijne mające zastosowanie do tych dwóch grup produktów są różne.

(12)

Należy zatem 2006/766/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(13)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. Załącznik I: „3.1. »Produkty rybo­ łówstwa« oznaczają wszystkie zwierzęta morskie i słodkowodne (z wykluczeniem żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich, w także wszystkich ssaków, gadów i żab), dzikie i hodowlane, oraz wszystkie ich jadalne formy, części i pochodzące z nich produkty”.

L 328/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2009

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

d) po pozycji dotyczącej Turcji dodaje się pozycję doty­ czącą Stanów Zjednoczonych w brzmieniu:

Artykuł 1 W decyzji 2006/766/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany: a) tytuł załącznika I otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I Wykaz państw trzecich, z których dopuszczony jest przywóz żywych, mrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi (*) „US STANY ZJEDNO­ CZONE AMERYKI Wyłącznie do dnia 1 lipca 2010 r. oraz z wyłączeniem przywozu małży zebranych w stanach: Floryda, Teksas, Mississippi, Alabama i Luizjana.”

2) załącznik II do decyzji 2006/766/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

___________

(*) W tym objęte definicją produktów rybołówstwa w załączniku I pkt 3.1 do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55).”;

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

Artykuł 3 b) po pozycji dotyczącej Australii dodaje się pozycję doty­ czącą Kanady w brzmieniu: Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

„CA

KANADA”

Sporządzono w Brukseli 14 grudnia 2009 r.

c) po pozycji dotyczącej Chile dodaje się pozycję dotyczącą Grenlandii w brzmieniu: W imieniu Komisji

„GL GRENLANDIA” Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

15.12.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 70 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 83 z 200915.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (  Dz.U. L 326 z 4.12.2008)

 • Dz. U. L328 - 78 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9906) (1)

 • Dz. U. L328 - 76 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9909) (1)

 • Dz. U. L328 - 69 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej podjęta za zgodą Przewodniczącego Komisji, z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

 • Dz. U. L328 - 66 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1220/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające po raz 117. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L328 - 52 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1219/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2010 r. przywozowych kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry

 • Dz. U. L328 - 50 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1218/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L328 - 48 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady 2009/949/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

 • Dz. U. L328 - 42 z 200915.12.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów

 • Dz. U. L328 - 41 z 200915.12.2009

  Powiadomienie o wejściu w życie umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską zmieniającej załącznik 11 do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L328 - 40 z 200915.12.2009

  Powiadomienie o wejściu w życie protokołu do umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L328 - 39 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L328 - 27 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej

 • Dz. U. L328 - 10 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1216/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych

 • Dz. U. L328 - 1 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.