Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 76

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9909) (1)

Data ogłoszenia:2009-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 76

Strona 1 z 2
L 328/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9909)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/952/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Decyzję 2008/855/WE stosuje się do dnia 31 grudnia 2009 r. W świetle ogólnej sytuacji, związanej z występowaniem choroby w niektórych regionach Bułgarii, Niemiec, Francji, Węgier i Słowacji, należy prze­ dłużyć okres obowiązywania tej decyzji do dnia 31 grudnia 2011 r.

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

(4)

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się klasycznego pomoru świń z Rumunii do innych państw członkow­ skich przyjęto decyzję Komisji 2006/779/WE z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie tymczasowych wetery­ naryjnych środków zwalczania klasycznego pomoru świń w Rumunii (4). Wspomnianą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2009 r.

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2008/855/WE (3) ustanawia niektóre środki kontroli w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w państwach członkowskich lub w ich regionach, określonych w załączniku do tej decyzji.

(6)

Z informacji, jakie Rumunia przekazała Komisji, wynika, że sytuacja związana z klasycznym pomorem świń w tym państwie członkowskim znacznie się poprawiła. Jednakże w świetle dostępnych danych należy konty­ nuować stosowanie dodatkowych weterynaryjnych środków zwalczania klasycznego pomoru świń w Rumunii. Należy zatem uwzględnić Rumunię w części III załącznika do decyzji 2008/855/WE. Uwzględnienie Rumunii w części III załącznika do decyzji 2008/855/WE należy poddać przeglądowi w oparciu o wyniki kontroli unijnej, która zostanie prze­ prowadzona w Rumunii w pierwszym semestrze 2010 r.

(2)

W art. 7 decyzji 2008/855/WE przewidziano, iż żadne przesyłki świeżej wieprzowiny z gospodarstw znajdują­ cych się na obszarach wymienionych w części III załącz­ nika do tej decyzji oraz przetwory mięsne i wyroby skła­ dające się z takiej wieprzowiny lub ją zawierające nie są wysyłane z tych państw członkowskich, na terytorium których leżą dane obszary, do innych państw członkow­ skich.

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13. (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29. (3) Dz.U. L 302 z 13.11.2008, s. 19.

Aby zapewnić bezpieczeństwo świeżej wieprzowiny oraz przetworów mięsnych i wyrobów składających się ze świeżego mięsa lub je zawierających, które przywożone są na obszary wymienione w części III załącznika do decyzji 2008/855/WE, zakłady produkujące, przechowu­ jące i przetwarzające takie produkty powinny zostać zatwierdzone przez właściwy organ i zgłoszone Komisji. Dodatkowo produkcję, przechowywanie i przetwarzanie takiego mięsa oraz przetworów i wyrobów mięsnych należy prowadzić oddzielnie od innych produktów skła­ dających się z mięsa lub zawierających mięso z gospodarstw znajdujących się na obszarach wymienio­ nych w części III załącznika do tej decyzji.

(4) Dz.U. L 314 z 15.11.2006, s. 48.

15.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/77

(7)

Aby zapewnić identyfikowalność świeżej wieprzowiny oraz przetworów i wyrobów mięsnych składających się ze świeżego mięsa lub je zawierających, które przywo­ żone są na obszary wymienione w części III załącznika do decyzji 2008/855/WE z obszarów niewymienionych w tej części, mięso oraz przetwory i wyroby mięsne powinny być odpowiednio oznakowane.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 76 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 83 z 200915.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (  Dz.U. L 326 z 4.12.2008)

 • Dz. U. L328 - 78 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9906) (1)

 • Dz. U. L328 - 70 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2006/766/WE ustanawiającej wykazy państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9870) (1)

 • Dz. U. L328 - 69 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej podjęta za zgodą Przewodniczącego Komisji, z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

 • Dz. U. L328 - 66 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1220/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające po raz 117. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L328 - 52 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1219/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2010 r. przywozowych kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry

 • Dz. U. L328 - 50 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1218/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L328 - 48 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady 2009/949/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

 • Dz. U. L328 - 42 z 200915.12.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów

 • Dz. U. L328 - 41 z 200915.12.2009

  Powiadomienie o wejściu w życie umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską zmieniającej załącznik 11 do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L328 - 40 z 200915.12.2009

  Powiadomienie o wejściu w życie protokołu do umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L328 - 39 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L328 - 27 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej

 • Dz. U. L328 - 10 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1216/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych

 • Dz. U. L328 - 1 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.