Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 78

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9906) (1)

Data ogłoszenia:2009-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 78

Strona 1 z 2
L 328/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9906)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/953/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 42, Bułgarii i Rumunii,

(3)

z prawem unijnym. Zakłady te powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów znajdujących się w okresie przejściowym. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2007/716/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(1)

W decyzji Komisji 2007/716/WE (2) ustanawia się środki przejściowe odnoszące się do wymagań strukturalnych dla niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii, przewidziane w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 (3) i (WE) nr 853/2004 (4) Parlamentu Europejskiego i Rady. Dopóki zakłady te znajdują się w okresie przejściowym, produkty w nich wytworzone mogą być wprowadzane wyłącznie na rynek krajowy lub dalej przetwarzane w bułgarskich zakładach przechodzących transformację. Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwego organu bułgarskiego niektóre zakłady w sektorach mięsnym i mleczarskim zaprzestały działalności lub zakończyły proces modernizacji i są obecnie w pełni zgodne

Załącznik do decyzji 2007/716/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(2)

Członek Komisji

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

395 289 139 139

z z z z

30.12.1989, s. 13. 7.11.2007, s. 14. 30.4.2004, s. 1. 30.4.2004, s. 55.

15.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/79

ZAŁĄCZNIK W załączniku do decyzji 2007/716/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) skreśla się następujące pozycje dotyczące zakładów przetwórstwa mięsnego:

Nr Numer weteryna­ ryjny Nazwa zakładu Miasto/ulica lub wieś/region

„2. 9. 14. 22. 29. 36. 55. 59. 64. 72. 73. 74. 89. 91. 99. 120. 121. 123. 128. 137. 138.

BG 0101003 BG 0201019 BG 0301014 BG 0601001 BG 0801011 BG 1001003 BG 1701001 BG 1801012 BG 2001001 BG 2301008 BG 2301009 BG 2301010 BG 2801020 BG 0202006 BG 0402008 BG 2002001 BG 2002003 BG 2202007 BG 2202029 BG 0305013 BG 0305030

ET »Saray-73-Georgi Belezhkov« ET »Viatex-V.Slavov« ET »Valeria-94« »Ivagus« EOOD »Miit« OOD »Evromiyt end milk« EOOD »Kolevi« OOD »Svinekompleks Golyamo Vranovo-Invest« AD »Eko Asorti-05« EOOD »Aldagot« OOD ET »Murgash 91-Tatyana Georgieva« ET »Despina-9« »Ivkota« EOOD »Ekvator« EOOD »Megalodon« OOD ET »Slavi Danev« TD »Momchevi i sie« EOOD »Euro Balkan Fuud« »Givis« OOD ET »Aleko-Al. Aleksandrov« ET »Dari«

gr. Razlog Promishlena zona »Zapad« gr. Sungurlare ul. »Tundzha« 7 s. Kamenar obl. Varna gr. Vratsa Krivodolsko shose s. Dropla obl. Dobrich gr. Kocherinovo obsht. Kocherinovo s. Kichenitsa obl. Razgrad s. Golyamo Vranovo obl. Ruse s. Mechkarevo obl. Sliven gr. Kostinbrod ul. »Lomsko shose« 95 gr. Svoge ul. »Zhelensko shose« gr. Kostinbrod ul. »Aleksandar Stamboliiski« 62A gr. Yambol, ul. »Bitolya« 60 gr. Burgas ul. »Chataldzha« 52 gr. Kilifarevo gr. Nova Zagora zh.k. »Zagore« 1 gr. Sliven kv. Industrialen gr. Sofia kv. Levski, ul. »546« bl. 10 A gr. Sofia ul. »V. Hanchev« 11 gr. Varna ul. »T. Peyachevich« 3 gr. Varna kv. »Asparuhovo« ul. »Kishinev« 21

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 78 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 83 z 200915.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (  Dz.U. L 326 z 4.12.2008)

 • Dz. U. L328 - 76 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9909) (1)

 • Dz. U. L328 - 70 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2006/766/WE ustanawiającej wykazy państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9870) (1)

 • Dz. U. L328 - 69 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej podjęta za zgodą Przewodniczącego Komisji, z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

 • Dz. U. L328 - 66 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1220/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające po raz 117. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L328 - 52 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1219/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2010 r. przywozowych kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry

 • Dz. U. L328 - 50 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1218/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L328 - 48 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady 2009/949/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

 • Dz. U. L328 - 42 z 200915.12.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów

 • Dz. U. L328 - 41 z 200915.12.2009

  Powiadomienie o wejściu w życie umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską zmieniającej załącznik 11 do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L328 - 40 z 200915.12.2009

  Powiadomienie o wejściu w życie protokołu do umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L328 - 39 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L328 - 27 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej

 • Dz. U. L328 - 10 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1216/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych

 • Dz. U. L328 - 1 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.