Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 33 POZ 10

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/122/WE z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany (1)

Data ogłoszenia:2009-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 33 POZ 10

Strona 1 z 11
L 33/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.2.2009

DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/122/WE z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

względu, że turystyka odgrywa coraz ważniejszą rolę w gospodarce państw członkowskich, należy zachęcać do podnoszenia wzrostu i produktywności branży time­ share i długoterminowych produktów wakacyjnych przez przyjęcie pewnych wspólnych przepisów.

uwzględniając wniosek Komisji,

(3)

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od czasu przyjęcia dyrektywy 94/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 1994 r. w sprawie ochrony nabywców w odniesieniu do niektó­ rych aspektów umów odnoszących się do nabywania praw do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie (3) nastąpił rozwój tej formy użytkowania nieru­ chomości, a na rynku pojawiły się nowe podobne produkty wakacyjne. Te nowe produkty wakacyjne i niektóre transakcje związane z umowami timeshare, takie jak umowy odsprzedaży i umowy wymiany, nie są objęte dyrektywą 94/47/WE. Ponadto z doświadczeń ze stosowania dyrektywy 94/47/WE wynika, że niektóre kwestie zawarte już w dyrektywie wymagają aktualizacji lub wyjaśnienia, aby zapobiec tworzeniu produktów, które mają na celu obejście przepisów tej dyrektywy.

W celu zwiększenia pewności prawnej oraz umożliwienia konsumentom i podmiotom gospodarczym czerpania wszelkich korzyści z rynku wewnętrznego należy konty­ nuować zbliżanie odpowiednich przepisów prawnych państw członkowskich. Trzeba zatem w pełni zharmoni­ zować niektóre aspekty marketingu, sprzedaży i odsprzedaży praw z umów timeshare oraz długotermi­ nowych produktów wakacyjnych, a także wymiany praw wynikających z umów timeshare. Państwa członkowskie nie powinny mieć możliwości utrzymywania ani wpro­ wadzania do ustawodawstwa krajowego przepisów odbiegających od tych, które ustanowiono w niniejszej dyrektywie. W kwestiach nieobjętych zharmonizowanymi przepisami państwa członkowskie powinny mieć możli­ wość utrzymania w mocy lub wprowadzenia przepisów krajowych zgodnych z prawem wspólnotowym. Państwa członkowskie powinny zatem móc na przykład utrzymać lub wprowadzić przepisy w sprawie skutków korzystania z prawa odstąpienia od umowy w stosunkach prawnych nieregulowanych przepisami niniejszej dyrektywy lub przepisy, zgodnie z którymi nie może powstać zobowią­ zanie między konsumentem a dostawcą oferującym time­ share lub dostawcą długoterminowego produktu waka­ cyjnego ani osoby te nie mogą również względem siebie dokonywać płatności, dopóki konsument nie podpisze umowy kredytu na finansowanie zakupu tych usług.

(4)

(2)

Istniejące luki prawne są przyczyną znacznych zakłóceń konkurencji i poważnych problemów konsumentów, a tym samym utrudniają sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Dlatego też dyrektywę 94/47/WE należy zastąpić nową zaktualizowaną dyrektywą. Z tego

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać możliwości stosowania przez państwa członkowskie, zgodnie z prawem wspólnotowym, przepisów niniejszej dyrekty­ wy w dziedzinach, które nie są objęte zakresem jej zasto­ sowania. Państwa członkowskie mogą zatem utrzymać w mocy lub wprowadzić przepisy krajowe odpowiadające wszystkim lub niektórym przepisom niniejszej dyrekty­ wy, dotyczące transakcji nieobjętych zakresem jej zasto­ sowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 33 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L33 - 49 z 20093.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 85/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego (  Dz.U. L 25 z 29.1.2009)

 • Dz. U. L33 - 43 z 20093.2.2009

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Dżibuti w sprawie statusu sił dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Dżibuti w ramach operacji wojskowej Unii Europejskiej Atalanta

 • Dz. U. L33 - 41 z 20093.2.2009

  Decyzja Rady 2009/88/WPZiB z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Dżibuti w sprawie statusu sił dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Dżibuti w ramach operacji wojskowej Unii Europejskiej Atalanta

 • Dz. U. L33 - 38 z 20093.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Estonii, Niderlandach i Portugalii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 414)

 • Dz. U. L33 - 35 z 20093.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Austrii, Belgii i Niemczech dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 420)

 • Dz. U. L33 - 31 z 20093.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii dotyczących wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 150)

 • Dz. U. L33 - 8 z 20093.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 98/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Aceite de La Alcarria (ChNP), Radicchio di Verona (ChOG), Zafferano di Sardegna (ChNP), Huîtres Marennes Oléron (ChOG))

 • Dz. U. L33 - 6 z 20093.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 97/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw w odniesieniu do stosowania modułu elastycznego (1)

 • Dz. U. L33 - 3 z 20093.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 96/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 93/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lutego 2009 r.

 • Dz. U. L33 - 1 z 20093.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 95/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L33 - 0 z 20093.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.