Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 33 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii dotyczących wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 150)

Data ogłoszenia:2009-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 33 POZ 31

Strona 1 z 2
3.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 33/31

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii dotyczących wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 150)

(Jedynie tekst w języku estońskim jest autentyczny)

(2009/85/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

w stanie podjąć decyzję w sprawie wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich dotyczącą kompletności, dokładności i prawdziwości ksiąg rachun­ kowych przekazanych przez estońską agencję płatniczą „PRIA”.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 30 i 39,

(3)

Zgodnie z art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 niniejsza decyzja nie ma wpływu na podjęcie przez Komisję późniejszych decyzji wykluczających z finansowania wspólnotowego wydatki dokonane niezgodnie z przepisami Wspólnoty,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Decyzją Komisji 2008/395/WE (2) rozliczono za rok budżetowy 2007 rachunki wszystkich agencji płatniczych z wyjątkiem estońskiej agencji płatniczej „PRIA” i maltańskiej agencji płatniczej „MRAE”.

Rachunki estońskiej agencji płatniczej „PRIA” w odniesieniu do wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiej­ skich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 niniejszym zostają rozliczone.

(2)

W świetle otrzymanych nowych informacji oraz wyników dodatkowych kontroli Komisja jest już

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 139 z 29.5.2008, s. 25.

Kwoty, które zgodnie z niniejszą decyzją podlegają zwrotowi od każdego państwa członkowskiego lub które są płatne na rzecz każdego państwa członkowskiego w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich mających zastosowanie w Estonii, są określone w załączniku I i załączniku II.

L 33/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.2.2009

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Estońskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 stycznia 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK I ROZLICZENIE RACHUNKÓW AGENCJI PŁATNICZYCH

3.2.2009

ROK BUDŻETOWY 2007 – WYDATKI EFRG NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W NOWYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

KWOTA PODLEGAJĄCA ZWROTOWI OD LUB PŁATNA NA RZECZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO PL

2007 – Wydatki na rzecz agencji płatniczych, których rachunki są Suma kolumn a i b Redukcje Ogółem Okresowe płatności zwra­ cane państwom członkow­ skim w roku budżetowym Kwota podlegająca zwro­ towi od (–) lub płatna na rzecz (+) państwa człon­ kowskiego (1)

rozliczone

wyłączone z rozliczenia

PC

= wydatki zadeklarowane w deklaracji rocznej b c=a+b d e=c+d f

= suma okresowych płatności zwracanych państwom człon­ kowskim w roku budże­ towym

a

g=e–f

EE

EUR

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48

36 236 291,00

4 483 902,48

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1)

Z uwagi na to, że wypłaty osiągnęły 95 % planu finansowego, kwoty pozostające do zapłaty wobec EE zostaną wypłacone wraz z zamknięciem programu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 33 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L33 - 49 z 20093.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 85/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego (  Dz.U. L 25 z 29.1.2009)

 • Dz. U. L33 - 43 z 20093.2.2009

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Dżibuti w sprawie statusu sił dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Dżibuti w ramach operacji wojskowej Unii Europejskiej Atalanta

 • Dz. U. L33 - 41 z 20093.2.2009

  Decyzja Rady 2009/88/WPZiB z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Dżibuti w sprawie statusu sił dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Dżibuti w ramach operacji wojskowej Unii Europejskiej Atalanta

 • Dz. U. L33 - 38 z 20093.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Estonii, Niderlandach i Portugalii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 414)

 • Dz. U. L33 - 35 z 20093.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Austrii, Belgii i Niemczech dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 420)

 • Dz. U. L33 - 10 z 20093.2.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/122/WE z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany (1)

 • Dz. U. L33 - 8 z 20093.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 98/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Aceite de La Alcarria (ChNP), Radicchio di Verona (ChOG), Zafferano di Sardegna (ChNP), Huîtres Marennes Oléron (ChOG))

 • Dz. U. L33 - 6 z 20093.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 97/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw w odniesieniu do stosowania modułu elastycznego (1)

 • Dz. U. L33 - 3 z 20093.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 96/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 93/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lutego 2009 r.

 • Dz. U. L33 - 1 z 20093.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 95/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L33 - 0 z 20093.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.