Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 33 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Austrii, Belgii i Niemczech dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 420)

Data ogłoszenia:2009-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 33 POZ 35

Strona 1 z 2
3.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 33/35

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Austrii, Belgii i Niemczech dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 420)

(Jedynie teksty w językach niemieckim, niderlandzkim i francuskim są autentyczne)

(2009/86/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 30 i 33, po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, niniejsza decyzja nie ma wpływu na podjęcie przez Komisję późniejszych decyzji wykluczających z finansowania wspólnotowego wydatki dokonane niezgodnie z przepisami Wspólnoty,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Rachunki austriackiej agencji płatniczej „AMA”, belgijskich agencji płatniczych „ALV” i „Région wallonne” oraz niemieckich agencji płatniczych „Baden-Württemberg” i „Bayern”, w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2007, niniejszym zostają rozli­ czone. Kwoty, które zgodnie z niniejszą decyzją podlegają zwrotowi od każdego państwa członkowskiego lub które są płatne na rzecz każdego państwa członkowskiego w ramach każdego programu rozwoju obszarów wiejskich, wraz z kwotami wynikającymi z zastosowania art. 33 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, są określone w załączniku. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Austrii, Króle­ stwa Belgii oraz Republiki Federalnej Niemiec.

Decyzją Komisji 2008/397/WE (2) rozliczono za rok budżetowy 2007 rachunki wszystkich agencji płatniczych z wyjątkiem austriackiej agencji płatniczej „AMA”, belgij­ skich agencji płatniczych „ALV” i „Région wallonne”, niemieckich agencji płatniczych „Baden-Württemberg” i „Bayern”, greckiej agencji płatniczej „OPEKEPE”, fińskiej agencji płatniczej „MAVI” oraz portugalskiej agencji płat­ niczej „IFAP”. W świetle otrzymanych nowych informacji oraz wyników dodatkowych kontroli Komisja jest już w stanie podjąć decyzję dotyczącą wydatków finansowa­ nych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w sprawie kompletności, dokładności i prawdziwości ksiąg rachunkowych przeka­ zanych przez austriacką agencję płatniczą „AMA”, belgij­ skie agencje płatnicze „ALV” i „Région wallonne” oraz niemieckie agencje płatnicze „Baden-Württemberg” i „Bayern”.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 stycznia 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 139 z 29.5.2008, s. 40.

L 33/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.2.2009

ZAŁĄCZNIK ROZLICZENIE WYDATKÓW EFRROW WYŁĄCZONYCH Z ROZLICZENIA WG PROGRAMU I DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZA ROK BUDŻETOWY 2007 KWOTY PODLEGAJĄCE ZWROTOWI OD LUB PŁATNE NA RZECZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO W RAMACH PROGRAMU

(w EUR) Kwoty, które Okresowe płatności Rozliczona kwota nie mogą zwracane państwom zatwierdzona za rok zostać członkowskim za budżetowy 2007 ponownie rok budżetowy wykorzystane iv v = iii – iv vi Kwota podlegająca zwrotowi od (-) lub płatna na rzecz (+) państwa członkow­ skiego w kolejnej deklaracji vii = v – vi

CCI: program/działanie

Wydatki w 2007 r.

Korekty

Ogółem

AT: 2007AT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

111 112 121 122 123 125 211 212 214 221 226 311 321 322 323 511 Razem

BE: 2007BE06RPO001

3 158 372,63 3 908 233,15 9 235 304,14 3 294 281,45 2 191 695,41 5 401 861,15 298 848,34 131 066,58 37 084 625,03 149 747,87 2 085 551,36 827 659,84 6 898 491,47 223 025,38 934 078,97 3 663 758,63 79 486 601,40

i ii

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 158 372,63 3 908 233,15 9 235 304,14 3 294 281,45 2 191 695,41 5 401 861,15 298 848,34 131 066,58 37 084 625,03 149 747,87 2 085 551,36 827 659,84 6 898 491,47 223 025,38 934 078,97 3 663 758,63 79 486 601,40

iii = i + ii iv

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 158 372,63 3 908 233,15 9 235 304,14 3 294 281,45 2 191 695,41 5 401 861,15 298 848,34 131 066,58 37 084 625,03 149 747,87 2 085 551,36 827 659,84 6 898 491,47 223 025,38 934 078,97 3 663 758,63 79 486 601,40

v = iii – iv

3 158 372,63 3 908 233,15 9 235 304,14 3 294 281,45 2 191 695,41 5 401 861,15 298 848,34 131 066,58 37 084 625,03 149 747,87 2 085 551,36 827 659,84 6 898 491,47 223 025,38 934 078,97 3 663 758,63 79 486 601,40

vi vii = v – vi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111 112 114 121 123 213 214 221 227 311 511 Razem

BE: 2007BE06RPO002

1 301 988,20 2 273 234,91 209 790,00 11 929 557,45 35 905,58 311 355,00 8 017 687,58 186 511,63 34 254,60 355 114,08 23 346,27 24 678 745,30

i ii

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 301 988,20 2 273 234,91 209 790,00 11 929 557,45 35 905,58 311 355,00 8 017 687,58 186 511,63 34 254,60 355 114,08 23 346,27 24 678 745,30

iii = i + ii iv

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 301 988,20 2 273 234,91 209 790,00 11 929 557,45 35 905,58 311 355,00 8 017 687,58 186 511,63 34 254,60 355 114,08 23 346,27 24 678 745,30

v = iii – iv

1 301 988,20 2 273 234,86 209 790,00 11 929 554,14 35 905,58 311 355,00 8 017 670,58 186 511,40 34 254,60 355 113,99 23 346,26 24 678 724,61

vi vii = v – vi

0,00 0,05 0,00 3,31 0,00 0,00 17,00 0,23 0,00 0,09 0,01 20,69

112 121 214 511 Razem

568 902,71 1 001 347,40 12 388 593,98 9 099,20 13 967 943,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

568 902,71 1 001 347,40 12 388 593,98 9 099,20 13 967 943,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

568 902,71 1 001 347,40 12 388 593,98 9 099,20 13 967 943,29

568 902,30 1 001 345,70 12 388 595,00 9 099,00 13 967 942,00

0,41 1,70 – 1,02 0,20 1,29

3.2.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 33 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L33 - 49 z 20093.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 85/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego (  Dz.U. L 25 z 29.1.2009)

 • Dz. U. L33 - 43 z 20093.2.2009

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Dżibuti w sprawie statusu sił dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Dżibuti w ramach operacji wojskowej Unii Europejskiej Atalanta

 • Dz. U. L33 - 41 z 20093.2.2009

  Decyzja Rady 2009/88/WPZiB z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Dżibuti w sprawie statusu sił dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Dżibuti w ramach operacji wojskowej Unii Europejskiej Atalanta

 • Dz. U. L33 - 38 z 20093.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Estonii, Niderlandach i Portugalii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 414)

 • Dz. U. L33 - 31 z 20093.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii dotyczących wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 150)

 • Dz. U. L33 - 10 z 20093.2.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/122/WE z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany (1)

 • Dz. U. L33 - 8 z 20093.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 98/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Aceite de La Alcarria (ChNP), Radicchio di Verona (ChOG), Zafferano di Sardegna (ChNP), Huîtres Marennes Oléron (ChOG))

 • Dz. U. L33 - 6 z 20093.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 97/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw w odniesieniu do stosowania modułu elastycznego (1)

 • Dz. U. L33 - 3 z 20093.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 96/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 93/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lutego 2009 r.

 • Dz. U. L33 - 1 z 20093.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 95/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L33 - 0 z 20093.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.