Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 33 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 97/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw w odniesieniu do stosowania modułu elastycznego (1)

Data ogłoszenia:2009-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 33 POZ 6

Strona 1 z 2
L 33/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.2.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 97/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw w odniesieniu do stosowania modułu elastycznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 Do opracowywania danych statystycznych dotyczących dostępu przedsiębiorstw do finansowania należy korzystać z modułu elastycznego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. j) rozporzą­ dzenia (WE) nr 295/2008. W zakresie gromadzonych danych mieszczą się przedsiębiorstwa prowadzące niefinansową działal­ ność, zatrudniające w 2005 r. od 10 do 249 osób, które w 2008 r. nadal prowadziły działalność i zatrudniają przynaj­ mniej 10 osób w okresie sprawozdawczym zgodnie z art. 6; a w charakterze subpopulacji – przedsiębiorstwa o dużym tempie wzrostu (przeciętny roczny wzrost zatrudnienia przekra­ czający 20 % w latach 2005–2008) oraz przedsiębiorstwa o dużym tempie wzrostu liczące maksymalnie pięć lat (zwane „gazelami”), założone w 2003 lub 2004 r. Artykuł 2 W celu zmniejszenia obciążenia przedsiębiorstw oraz kosztów ponoszonych przez państwa członkowskie należy w miarę możliwości wykorzystywać dostępne dane ze źródeł administra­ cyjnych. Artykuł 3 W ramach gromadzenia danych uwzględniane będą następujące cechy: a) znaczenie statusu własnościowego w chwili rozpoczęcia działalności danego przedsiębiorstwa i w czasie obserwacji dla dostępu do finansowania; b) wskaźniki proporcji i powodzenia wszystkich prób pozys­ kania różnego rodzaju finansowania wewnętrznego i zewnętrznego oraz powody niepowodzenia w uzyskaniu takiego finansowania; c) zakres gwarancji w odniesieniu do pożyczek na działalność gospodarczą; d) koszty i obciążenie związane z uzyskaniem pożyczek na działalność gospodarczą oraz ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z punktu widzenia właściciela/dyrektora; e) znaczenie wyboru instytucji finansowej (bliskość położenia geograficznego, w szczególności w przypadkach transgra­ nicznych, właściciel krajowy czy zagraniczny, dotychcza­ sowy status klienta itp.); f) proporcja długu do obrotów i inne korelacje wskaźników finansowych w dokumentacji rachunkowej przedsiębiorstwa i ich znaczenie dla rozwoju działalności w przyszłości;

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (1), w szczególności jego art. 3 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 295/2008 ustanowiono wspólne ramy dla gromadzenia, zestawiania, przekazy­ wania oraz oceny statystyk Wspólnoty dotyczących struktury, działalności, konkurencyjności oraz funkcjono­ wania przedsiębiorstw we Wspólnocie.

(2)

Stosowanie modułu elastycznego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. j) tego rozporządzenia, wymaga opra­ cowania planu w ścisłej współpracy z państwami człon­ kowskimi i podjęcia decyzji na temat jego zakresu, wykazu cech charakterystycznych, okresu sprawozda­ wczego, ujętych w nim działań i przyjętych norm jakości.

(3)

Zarówno na poziomie Wspólnoty, jak i państw człon­ kowskich najpoważniejszym ograniczeniem dla tej poli­ tyki jest dostęp do finansowania. Istnieją poważne dowody na brak funduszy, z jakim borykają się przed­ siębiorstwa europejskie, zwłaszcza te przechodzące fazę szybkiego wzrostu czy też określane jako młode przed­ siębiorstwa. Dlatego też w celu umożliwienia analizy sytuacji tych przedsiębiorstw konieczne są dane statys­ tyczne, pozwalające na porównanie z pozostałymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W miarę możli­ wości dane te powinny być uzyskiwane z dostępnych źródeł.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 33 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L33 - 49 z 20093.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 85/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego (  Dz.U. L 25 z 29.1.2009)

 • Dz. U. L33 - 43 z 20093.2.2009

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Dżibuti w sprawie statusu sił dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Dżibuti w ramach operacji wojskowej Unii Europejskiej Atalanta

 • Dz. U. L33 - 41 z 20093.2.2009

  Decyzja Rady 2009/88/WPZiB z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Dżibuti w sprawie statusu sił dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Dżibuti w ramach operacji wojskowej Unii Europejskiej Atalanta

 • Dz. U. L33 - 38 z 20093.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Estonii, Niderlandach i Portugalii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 414)

 • Dz. U. L33 - 35 z 20093.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Austrii, Belgii i Niemczech dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 420)

 • Dz. U. L33 - 31 z 20093.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Estonii dotyczących wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 150)

 • Dz. U. L33 - 10 z 20093.2.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/122/WE z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany (1)

 • Dz. U. L33 - 8 z 20093.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 98/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Aceite de La Alcarria (ChNP), Radicchio di Verona (ChOG), Zafferano di Sardegna (ChNP), Huîtres Marennes Oléron (ChOG))

 • Dz. U. L33 - 3 z 20093.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 96/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 93/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lutego 2009 r.

 • Dz. U. L33 - 1 z 20093.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 95/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L33 - 0 z 20093.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.