Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 330 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia przez Wspólnotę Europejską „Zakresu zadań dla międzynarodowego partnerstwa na rzecz współpracy w dziedzinie efektywności energetycznej (IPEEC)” oraz „Protokołu dotyczącego przyjęcia Sekretariatu IPEEC przez Międzynarodową Agencję Energetyczną”

Data ogłoszenia:2009-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 330 POZ 37

Strona 1 z 9
16.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 330/37

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia przez Wspólnotę Europejską „Zakresu zadań dla międzynarodowego partnerstwa na rzecz współpracy w dziedzinie efektywności energetycznej (IPEEC)” oraz „Protokołu dotyczącego przyjęcia Sekretariatu IPEEC przez Międzynarodową Agencję Energetyczną” (2009/954/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy i ust. 3 akapit pierwszy,

W zakresie zadań opisano działania IPEEC dotyczące współpracy, ustalono jego organizację, określono kryteria odnoszące się do ewentualnych nowych członków oraz zawarto ogólne przepisy dotyczące m.in. finansowania partnerstwa oraz praw własności intelektualnej.

uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

Artykuł 4.2 zakresu zadań przewiduje, że IPEEC jest otwarte na organizacje międzyrządowe oraz że ich człon­ kostwo jest uzależnione od podpisania zakresu zadań.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, (1)

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Z inicjatywy Komisji Europejskiej w czerwcu 2008 r. członkowie grupy G8, a także Chiny, Indie, Korea Połu­ dniowa oraz Komisja postanowili ustanowić międzynaro­ dowe partnerstwo na rzecz współpracy w dziedzinie efektywności energetycznej (IPEEC), którego celem jest ułatwienie działań przynoszących znaczącą poprawę w zakresie efektywności energetycznej. IPEEC będzie stanowić forum do dyskusji, konsultacji oraz wymiany informacji. IPEEC jest otwarte na inne kraje i organizacje międzyrządowe.

Kwestia funkcji administracyjnych IPEEC zostanie najle­ piej rozwiązana przez utworzenie sekretariatu. Protokół dotyczący przyjęcia Sekretariatu IPEEC przez Międzyna­ rodową Agencję Energetyczną („protokół”) został podpi­ sany w Rzymie przez dwanaście państw, w tym cztery państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej, w dniach 24 maja 2009 r. i 22 czerwca 2009 r. MAE złożyła podpis w dniu 18 czerwca 2009 r.

(6)

(2)

Zakres zadań dla międzynarodowego partnerstwa na rzecz współpracy w dziedzinie efektywności energe­ tycznej („zakres zadań”) został podpisany przez dwana­ ście państw, w tym cztery państwa członkowskie Wspól­ noty Europejskiej, dnia 24 maja 2009 r. w Rzymie.

(7) Opinia Parlamentu Europejskiego przyjęta 26 listopada 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

W protokole opisano ogólne zasady organizacji sekreta­ riatu oraz zawarto postanowienia dotyczące liczebności personelu sekretariatu i jego rekrutacji, jak również odno­ szące się do kwestii finansowania i procedur budżeto­ wych.

(1 )

Punkt 16 protokołu przewiduje, że każda organizacja międzyrządowa, która pragnie przystąpić do IPEEC, zostania poproszona o podpisanie protokołu.

L 330/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2009

(8)

Celowe jest podpisanie przez Komisję Europejską zakresu zadań oraz protokołu. Komisja Europejska powinna płacić składkę na rzecz IPEEC na potrzeby jego wydatków administracyjnych.

Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby(osób) umocowanej(-ych) do złożenia podpisu w imieniu Wspólnoty Europejskiej, aby wyrazić zgodę Wspólnoty na związanie się: — „Zakresem zadań dla międzynarodowego partnerstwa na rzecz współpracy w dziedzinie efektywności energetycznej (IPEEC)”, oraz

(9)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europej­ skiej „Zakres zadań dla międzynarodowego partnerstwa na rzecz współpracy w dziedzinie efektywności energetycznej (IPEEC)”, stanowiący załącznik I do niniejszej decyzji. 2. Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europej­ skiej „Protokół dotyczący przyjęcia Sekretariatu IPEEC przez Międzynarodową Agencję Energetyczną”, stanowiący załącznik II do niniejszej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 330 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L330 - 95 z 200916.12.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2008/18 w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego (EBC/2009/24)

 • Dz. U. L330 - 93 z 200916.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9976) (1)

 • Dz. U. L330 - 88 z 200916.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej Unii na rok 2010 na rzecz niektórych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9965)

 • Dz. U. L330 - 82 z 200916.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/407/WE w odniesieniu do zezwolenia na przywóz żelatyny fotograficznej do Republiki Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9899)

 • Dz. U. L330 - 80 z 200916.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9895) (1)

 • Dz. U. L330 - 79 z 200916.12.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. dotycząca przedłużenia mandatu szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L330 - 78 z 200916.12.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/2/2009 dnia 15 grudnia 2009 r. dotycząca mianowania szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L330 - 77 z 200916.12.2009

  Decyzja Rady 2009/956/WPZiB z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne działanie 2009/131/WPZiB w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L330 - 76 z 200916.12.2009

  Decyzja Rady 2009/955/WPZiB z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L330 - 73 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1234/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2010 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

 • Dz. U. L330 - 70 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1233/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. ustanawiające szczególne środki wspierania rynku na rynku mleczarskim

 • Dz. U. L330 - 68 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1232/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Wiśnia nadwiślanka (ChNP)]

 • Dz. U. L330 - 65 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1231/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L330 - 63 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L330 - 61 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1229/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L330 - 49 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1228/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L330 - 48 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1227/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1859/2005 nakładające pewne środki ograniczające w stosunku do Uzbekistanu

 • Dz. U. L330 - 28 z 200916.12.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/148/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (1)

 • Dz. U. L330 - 10 z 200916.12.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/142/WE z dnia 30 listopada 2009 r. odnosząca się do urządzeń spalających paliwa gazowe (1)

 • Dz. U. L330 - 1 z 200916.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1226/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustalające uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb stosowane na Morzu Bałtyckim w 2010 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.