Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 336 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1244/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 336 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 2

(3) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36 (4) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31.

L 336/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2009

(7)

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsze rozporządzenie rozwija – w rozumieniu umowy podpisanej przez Unię Europejską, Wspólnotę Europejską i Konfederację Szwaj­ carską o włączeniu Konfederacji Szwajcarskiej we wpro­ wadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (1) – przepisy dorobku Schengen, które wchodzą w zakres art. 1, pkt B decyzji 1999/437/WE łącznie z art. 4 ust. 1 decyzji 2008/146/WE (2).

(12)

Niniejsze rozporządzenie jest aktem opartym na prawnym dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związanym w rozumieniu art. 4 ust. 1 Aktu przystą­ pienia z roku 2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(8)

W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsze rozporzą­ dzenie rozwija – w rozumieniu protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwaj­ carską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystą­ pienia Księstwa Liechtensteinu do umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwaj­ carską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwinięcie przepisów dorobku Schengen – przepisy dorobku Schengen, które wchodzą w zakres art. 1 pkt B decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji 2008/261/WE (3).

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 539/2001 wprowadza się następu­ jące zmiany:

1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a) w części 1 skreśla się wzmianki o Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Czarnogórze i Serbii;

(9)

Niniejsze rozporządzenie rozwija przepisy dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Zjednoczo­ nego Królestwa zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczo­ nego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (4). Zjednoczone Królestwo nie uczest­ niczy zatem w przyjęciu niniejszego rozporządzenia, nie jest nim związane ani go nie stosuje.

b) w części 2 dodaje się wzmiankę w brzmieniu:

„Kosowo w rozumieniu rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r.”;

(10)

Niniejsze rozporządzenie rozwija przepisy dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (5). Irlandia nie uczestniczy zatem w przyjęciu niniejszego rozporządzenia, nie jest nim związana ani go nie stosuje.

2) w załączniku II część 1 dodaje się wzmianki w brzmieniu:

„Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (*)

Czarnogóra (*)

(11)

Niniejsze rozporządzenie jest aktem opartym na prawnym dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związanym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Aktu przystą­ pienia z roku 2003.

Serbia (oprócz posiadaczy paszportów serbskich wydanych przez serbską Dyrekcję ds. Koordynacji (w jęz. serbskim: Koordinaciona uprava)) (*) ___________ (*) Zwolnienie z wymogu posiadania wizy odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych.”.

(1) Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52. (2) Decyzja Rady 2008/146/WE z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską doty­ czącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stoso­ wanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 1). (3) Decyzja Rady 2008/261/WE z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Protokołu między Unią Euro­ pejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwaj­ carskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 83 z 26.3.2008, s. 3). (4) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43. (5) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 19 grudnia 2009 r.

18.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/3

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach człon­ kowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. W imieniu Rady

B. ASK

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 336 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L336 - 55 z 200918.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zezwalająca na wydanie oświadczenia zdrowotnego dotyczącego wpływu rozpuszczalnego w wodzie koncentratu pomidorowego na agregację płytek krwi oraz udzielająca ochrony zastrzeżonych danych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10113) (1)

 • Dz. U. L336 - 52 z 200918.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zatwierdzająca przedstawiony przez Bułgarię krajowy program na rzecz kontroli i monitorowania warunków transportu żywego bydła wywożonego z Unii przez port Burgas oraz zatwierdzająca wkład finansowy Unii na 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10004)

 • Dz. U. L336 - 50 z 200918.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/622/WE ustanawiającą Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego (1)

 • Dz. U. L336 - 42 z 200918.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w wydatki poniesione przez państwa członkowskie na określone projekty w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa w 2009 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9935)

 • Dz. U. L336 - 36 z 200918.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniająca załącznik D do dyrektywy Rady 64/432/EWG w odniesieniu do testów diagnostycznych na obecność enzoootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9951) (1)

 • Dz. U. L336 - 31 z 200918.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/177/WE w odniesieniu do programów eliminowania chorób oraz statusu obszaru wolnego od choroby dla niektórych państw członkowskich, stref i enklaw w odniesieniu do niektórych chorób zwierząt wodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9888) (1)

 • Dz. U. L336 - 29 z 200918.12.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/159/UE z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu jego dostosowania do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L336 - 28 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1249/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L336 - 27 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1248/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L336 - 16 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1247/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów drutu molibdenowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L336 - 14 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1246/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L336 - 12 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1245/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L336 - 5 z 200918.12.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Mongolii dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L336 - 4 z 200918.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Mongolii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.