Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 336 POZ 50

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/622/WE ustanawiającą Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 336 POZ 50

L 336/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/622/WE ustanawiającą Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/978/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

i

Traktat

Artykuł 1 W decyzji 2002/622/WE wprowadza się następujące zmiany:

a także mając na uwadze, co następuje: 1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

(1)

Decyzja nr 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyj­ nych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1) ustanawia ramy regulacyjne dotyczące poli­ tyki spektrum radiowego w Unii Europejskiej w celu zapewnienia koordynacji podejść politycznych oraz, w stosownych przypadkach, zharmonizowanych warunków w odniesieniu do dostępności i efektywnego korzystania ze spektrum radiowego, niezbędne dla usta­ nowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego w obszarach polityki Unii Europejskiej, takich jak łącz­ ność elektroniczna, transport oraz badania i rozwój. Wspomniana decyzja przywołuje możliwość organizo­ wania przez Komisję konsultacji w celu uwzględnienia stanowisk państw członkowskich, instytucji Unii Europej­ skiej, przemysłu oraz wszystkich zainteresowanych użyt­ kowników spektrum radiowego, zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych, a także inne strony zaintereso­ wane tworzeniem rozwiązań technicznych, rynkowych i regulacyjnych, mających związek z wykorzystaniem spektrum radiowego. Na podstawie tych przepisów Komisja przyjęła w dniu 26 lipca 2002 r. decyzję 2002/622/WE ustanawiającą Zespół ds. Polityki Spek­ trum Radiowego (2) (zwany dalej „Zespołem”).

„Artykuł 2 Zadania Zespół wspomaga Komisję i doradza jej w zakresie kwestii dotyczących polityki spektrum radiowego, koordynacji podejść politycznych, przygotowania wieloletnich programów polityki spektrum radiowego oraz, w stosownych przypadkach, zharmonizowanych warunków dotyczących dostępności i efektywnego korzystania ze spek­ trum radiowego, niezbędnych do ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Ponadto Zespół wspomaga Komisję w proponowaniu Parla­ mentowi Europejskiemu i Radzie wspólnych celów polityki, niezbędnych dla zapewnienia skutecznej koordynacji inte­ resów Unii Europejskiej w ramach organizacji międzynaro­ dowych właściwych w sprawach spektrum radiowego.”;

(2)

Przy okazji przeglądu dyrektywy 2002/21/WE Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (3) konieczna okazała się zmiana decyzji 2002/622/WE w celu dostosowania zadań Zespołu do nowych ram regulacyjnych.

2) w art. 4 dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

(3)

Należy zatem 2002/622/WE,

odpowiednio

zmienić

decyzję

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 198 z 27.7.2002, s. 49. (3) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33.

„W przypadku otrzymania przez Komisję wniosku Parla­ mentu Europejskiego lub Rady, dotyczącego opinii lub spra­ wozdania Zespołu na temat spraw polityki spektrum radio­ wego związanych z łącznością elektroniczną, Zespół przyj­ muje tego rodzaju opinię lub sprawozdanie zgodnie z zasadami określonymi w poprzednim akapicie. Komisja przekazuje tego rodzaju opinie i sprawozdania instytucji, która o to wystąpi. W stosownych przypadkach może się to odbywać w formie ustnej prezentacji dla Parlamentu Europejskiego i Rady ze strony przewodniczącego Zespołu lub członka wyznaczonego przez Zespół.”.

18.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/51

Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 grudnia 2009 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 336 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L336 - 55 z 200918.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zezwalająca na wydanie oświadczenia zdrowotnego dotyczącego wpływu rozpuszczalnego w wodzie koncentratu pomidorowego na agregację płytek krwi oraz udzielająca ochrony zastrzeżonych danych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10113) (1)

 • Dz. U. L336 - 52 z 200918.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zatwierdzająca przedstawiony przez Bułgarię krajowy program na rzecz kontroli i monitorowania warunków transportu żywego bydła wywożonego z Unii przez port Burgas oraz zatwierdzająca wkład finansowy Unii na 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10004)

 • Dz. U. L336 - 42 z 200918.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w wydatki poniesione przez państwa członkowskie na określone projekty w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa w 2009 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9935)

 • Dz. U. L336 - 36 z 200918.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniająca załącznik D do dyrektywy Rady 64/432/EWG w odniesieniu do testów diagnostycznych na obecność enzoootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9951) (1)

 • Dz. U. L336 - 31 z 200918.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/177/WE w odniesieniu do programów eliminowania chorób oraz statusu obszaru wolnego od choroby dla niektórych państw członkowskich, stref i enklaw w odniesieniu do niektórych chorób zwierząt wodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9888) (1)

 • Dz. U. L336 - 29 z 200918.12.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/159/UE z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu jego dostosowania do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L336 - 28 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1249/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L336 - 27 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1248/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L336 - 16 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1247/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów drutu molibdenowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L336 - 14 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1246/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L336 - 12 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1245/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L336 - 5 z 200918.12.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Mongolii dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L336 - 4 z 200918.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Mongolii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L336 - 1 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1244/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.