Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 336 POZ 52

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zatwierdzająca przedstawiony przez Bułgarię krajowy program na rzecz kontroli i monitorowania warunków transportu żywego bydła wywożonego z Unii przez port Burgas oraz zatwierdzająca wkład finansowy Unii na 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10004)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 336 POZ 52

Strona 1 z 2
L 336/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 grudnia 2009 r. zatwierdzająca przedstawiony przez Bułgarię krajowy program na rzecz kontroli i monitorowania warunków transportu żywego bydła wywożonego z Unii przez port Burgas oraz zatwierdzająca wkład finansowy Unii na 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10004)

(Jedynie tekst w języku bułgarskim jest autentyczny)

(2009/979/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Funkcjonowanie rynku wewnętrznego wymaga zharmo­ nizowanego systemu kontroli żywych zwierząt, w tym zwierząt wywożonych do państw trzecich. Należy ułatwić wprowadzenie w życie tej strategii przez zapew­ nienie wkładu finansowego Unii na rzecz jej wdrożenia.

uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 37,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporzą­ dzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól­ nego Wspólnot Europejskich (2) (zwane dalej „rozporządzeniem finansowym”), w szczególności jego art. 75,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegó­ łowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3) (zwane dalej „przepisami wykonawczymi”), w szczególności jego art. 90,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z ochroną żywego bydła w czasie transportu (4) stanowi, że wywóz zwierząt poza obszar celny Unii może odbywać się przez miejsce wyjazdu, w którym urzędowy lekarz weterynarii sprawdza, w odniesieniu do tych zwierząt, na które przy­ jęto zgłoszenie wywozowe, czy wymogi ustanowione w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporzą­ dzenie (WE) nr 1255/97 (5) zostały spełnione od miejsca wysyłki aż do miejsca wyjazdu oraz czy warunki trans­ portu w pozostałym czasie podróży są zgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1/2005.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

W decyzji 2009/470/WE ustanowiono procedury regulu­ jące wkład finansowy Wspólnoty na rzecz wydatków w dziedzinie weterynarii.

Rozporządzenie (WE) nr 1/2005 stanowi, że gdy zwie­ rzęta znajdują się w punktach wyjścia, urzędowi lekarze weterynarii państw członkowskich sprawdzają, czy zwie­ rzęta są transportowane zgodnie z tym rozporządzeniem. Jeśli właściwe władze uznają zwierzęta za niezdolne do ukończenia podróży, zostaną one rozładowane, napo­ jone, nakarmione i zostanie im zapewniony odpoczynek w punkcie kontroli.

(2)

W szczególności art. 37 ust. 1 decyzji 2009/470/WE stanowi, że gdyby państwo członkowskie napotkało, z punktu widzenia strukturalnego albo geograficznego, problemy kadrowe albo infrastrukturalne przy wdrażaniu strategii kontroli, spowodowane funkcjonowaniem rynku wewnętrznego żywych zwierząt, to może ono uzyskać na okres przejściowy pomoc finansową Wspólnoty. Ponadto art. 37 ust. 2 decyzji 2009/470/WE stanowi, że zainteresowane państwo członkowskie przedkłada Komisji krajowy program wraz ze wszelkimi właściwymi informacjami finansowymi, opracowany w celu popra­ wienia systemu kontroli.

(6)

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1255/97 z dnia 25 czerwca 1997 r. dotyczącym kryteriów wspólnoto­ wych dla punktów kontroli oraz zmieniającym plan trasy określony w załączniku do dyrektywy 91/628/EWG (6) ustanowiono kryteria stosowane w całej Wspólnocie, jakie powinny spełniać punkty kontroli, tak aby zapewnić optymalne warunki dobro­ stanu zwierząt przez nie przejeżdżających, a także aby przewidzieć pewne przypadkowe problemy zdrowotne zwierząt.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 336 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L336 - 55 z 200918.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zezwalająca na wydanie oświadczenia zdrowotnego dotyczącego wpływu rozpuszczalnego w wodzie koncentratu pomidorowego na agregację płytek krwi oraz udzielająca ochrony zastrzeżonych danych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10113) (1)

 • Dz. U. L336 - 50 z 200918.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/622/WE ustanawiającą Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego (1)

 • Dz. U. L336 - 42 z 200918.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w wydatki poniesione przez państwa członkowskie na określone projekty w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa w 2009 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9935)

 • Dz. U. L336 - 36 z 200918.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniająca załącznik D do dyrektywy Rady 64/432/EWG w odniesieniu do testów diagnostycznych na obecność enzoootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9951) (1)

 • Dz. U. L336 - 31 z 200918.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/177/WE w odniesieniu do programów eliminowania chorób oraz statusu obszaru wolnego od choroby dla niektórych państw członkowskich, stref i enklaw w odniesieniu do niektórych chorób zwierząt wodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9888) (1)

 • Dz. U. L336 - 29 z 200918.12.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/159/UE z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu jego dostosowania do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L336 - 28 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1249/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L336 - 27 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1248/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L336 - 16 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1247/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów drutu molibdenowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L336 - 14 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1246/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L336 - 12 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1245/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L336 - 5 z 200918.12.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Mongolii dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L336 - 4 z 200918.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Mongolii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L336 - 1 z 200918.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1244/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.