Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 1

Strona 1 z 11
18.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY (WE) NR 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, opinię uwzględniając Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2)

Europejskiego i  Rady z  dnia 7  marca 2002  r. w  sprawie usługi powszechnej i  związanych z  sieciami i  usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o  usłudze powszechnej) (7) oraz dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 12  lipca 2002  r. w  sprawie przetwarzania danych osobowych i  ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrekty­ wa o  prywatności i  łączności elektronicznej) (8) (zwane wspólnie „dyrektywą ramową i dyrektywami szczegółowy­ mi”) mają na celu stworzenie we Wspólnocie rynku we­ wnętrznego łączności elektronicznej przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu inwestycji, innowacji i  ochrony konsumenta poprzez zwiększenie konkurencji na rynku.

Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regula­ cyjnych sieci i  usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (4), dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu Europej­ skiej i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i  urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o dostępie) (5), dy­ rektywa 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 7  marca 2002  r. w  sprawie zezwoleń na udostęp­ nienie sieci i  usług łączności elektronicznej (dyrektywa o  zezwoleniach) (6), dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu

Rozporządzenie (WE) nr  717/2007 Parlamentu Europej­ skiego i  Rady z  dnia 27  czerwca 2007  r. w  sprawie ro­ amingu w  publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Wspólnoty (9) uzupełnia i  wspiera przepisy wprowadzone przez ramy regulacyjne UE dla łączności elektronicznej w zakresie, w jakim dotyczą one roamingu ogólnowspólnotowego.

(3)

(1)  Dz.U. C 224 z 30.8.2008, s. 50. (2)  Dz.U. C 257 z 9.10.2008, s. 51. (3)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. (dotych­ czas nieopublikowana w  Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowi­ sko Rady z dnia 16 lutego 2009 r. (Dz.U. C 75 E z 31.3.2009, s. 67), stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. oraz de­ cyzja Rady z dnia 26 października 2009 r. (4)  Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33. (5)  Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 7. (6)  Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 21.

Dla skutecznego rozwoju rynku wewnętrznego sieci i usług łączności elektronicznej istotne jest jednolite stoso­ wanie ram regulacyjnych UE we wszystkich państwach członkowskich. Ramy regulacyjne UE wyznaczają cele do osiągnięcia i  tworzą ramy działania dla krajowych orga­ nów regulacyjnych, umożliwiając im jednocześnie ela­ styczne stosowanie tych przepisów w  niektórych obszarach, w zależności od warunków krajowych.

(7)  Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 51. (8)  Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37. (9)  Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 32.

L 337/2

(4)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(9)

18.12.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 11 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.