Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 15

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 15

Strona 15 z 34

Interes użytkowników w  zakresie ich powiadamiania nie ogranicza się oczywiście do sektora łączności elektronicz­ nej, zatem na poziomie Wspólnoty jako sprawę prioryte­ tową należy wprowadzić wyraźne obowiązkowe wymogi dotyczące powiadamiania, mające zastosowanie do wszystkich sektorów. Do czasu przeglądu wszystkich od­ nośnych przepisów wspólnotowych, który ma być doko­ nany przez Komisję w  tej dziedzinie, Komisja – w porozumieniu z Europejskim Inspektorem Ochrony Da­ nych – powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki mające na celu zachęcenie do stosowania w  całej Wspól­ nocie zasad zawartych w przepisach dotyczących narusze­ nia bezpieczeństwa danych w  dyrektywie 2002/58/WE (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej), nie­ zależnie od sektora lub rodzaju odnośnych danych. Właściwe organy krajowe powinny monitorować podej­ mowane działania i  rozpowszechniać dobre praktyki wśród dostawców publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej.

(63)

(64)

(65)

(60)

L 337/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2009

w programach rozpowszechnianych na innych zewnętrz­ nych nośnikach informacji, takich jak płyty kompaktowe, CD-ROM-y lub nośniki USB. Państwa członkowskie po­ winny zachęcać do przekazywania użytkownikom końco­ wym informacji o  dostępnych środkach ostrożności i zachęcać ich do podejmowania kroków niezbędnych do zabezpieczenia ich urządzeń końcowych przed wirusami i oprogramowaniem szpiegującym.

(66)

właściwe podmioty krajowe powinny dysponować wystar­ czającymi uprawnieniami i  zasobami do skutecznego ba­ dania przypadków nieprzestrzegania przepisów, w  tym uprawnieniami do uzyskiwania wszelkich potrzebnych im informacji, a także decydować w sprawie skarg i nakładać kary w przypadkach nieprzestrzegania przepisów.

(70)

Osoby trzecie mogą chcieć przechowywać informacje na urządzeniach użytkownika lub uzyskiwać dostęp do infor­ macji już przechowywanych z  wielu względów, począw­ szy od uzasadnionych (takich jak niektóre rodzaje cookies), a  skończywszy na tych obejmujących nieuzasadnioną in­ gerencję w  sferę prywatną (takich jak oprogramowanie szpiegowskie lub wirusy). Dlatego też ogromne znaczenie ma przekazywanie użytkownikom jasnych i  wyczerpują­ cych informacji, gdy podejmują jakiekolwiek działania, które mogłyby skutkować nieuprawnionym przechowy­ waniem lub dostępem. Metody udostępniania informacji oraz oferowania prawa do odmowy powinny być jak naj­ bardziej przyjazne dla użytkownika. Wyjątki od obowiąz­ ku udzielania informacji i  oferowania prawa do odmowy powinny być ograniczone do tych sytuacji, w  których techniczne przechowywanie lub dostęp jest ściśle koniecz­ ny do realizacji zgodnego z prawem celu, jakim jest umoż­ liwienie korzystania z określonej usługi, której abonent lub użytkownik wyraźnie zażądał. W  przypadku gdy jest to technicznie możliwe i  skuteczne, zgodnie z  odpowiedni­ mi przepisami dyrektywy 95/46/WE, użytkownik może wyrazić zgodę na działanie poprzez zastosowanie odpo­ wiednich ustawień w przeglądarce lub innej aplikacji. Egze­ kwowanie powyższych wymogów powinno stać się skuteczniejsze w drodze przyznania właściwym organom krajowym większych uprawnień. Udostępniane abonentom środki ochrony przed narusze­ niem ich prywatności przez niezamówione komunikaty do celów marketingu bezpośredniego rozsyłane pocztą elek­ troniczną powinny mieć również zastosowanie do wiado­ mości SMS, MMS i innych rodzajów podobnych aplikacji. Dostawcy usług łączności elektronicznej ponoszą znaczą­ ce nakłady inwestycyjne w  celu zwalczania niezamówio­ nych komunikatów o  charakterze komercyjnym („spamu”). Są oni również w lepszej sytuacji niż użytkow­ nicy końcowi, ponieważ posiadają wiedzę i  zasoby nie­ zbędne do wykrywania i identyfikowania nadawców takich komunikatów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.