Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 2

Strona 2 z 34

(2)  Dz.U. C 257 z 9.10.2008, s. 51. (3)  Dz.U. C 181 z 18.7.2008, s. 1. (4)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. (dotych­ czas nieopublikowana w  Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowi­ sko Rady z dnia 16 lutego 2009 r. (Dz.U. C 103 E z 5.5.2009, s. 40), stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. oraz de­ cyzja Rady z dnia 26 października 2009 r. (5)  Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 7. (6)  Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 21.

(7)  Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33. (8)  Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 51. (9)  Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37.

L 337/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2009

zamieszkania użytkownika końcowego. Nie powinno być ograniczeń w odniesieniu do środków technicznych, przy pomocy których zostaje to zapewnione, uwzględniając technologie przewodowe lub bezprzewodowe, ani żad­ nych ograniczeń w odniesieniu do tego, którzy operatorzy wykonują całość lub część obowiązku świadczenia usługi powszechnej.

(5)

Połączenia transmisji danych z  publiczną siecią łączności w stałej lokalizacji powinny móc wspierać przesyłanie da­ nych z szybkością pozwalającą na dostęp do usług online, takich jak te dostarczane za pośrednictwem publicznego Internetu. Szybkość dostępu do Internetu, z  jaką ma do czynienia dany użytkownik, może zależeć od szeregu czynników, w tym od zdolności przyłączeniowej dostaw­ cy (dostawców) Internetu, jak również od danego zastoso­ wania, do jakiego używa się połączenia. Szybkość przesyłania danych, jaką może umożliwiać przyłączenie do publicznej sieci łączności, zależy od możliwości urzą­ dzenia końcowego abonenta, jak również od połączenia. Z tego powodu nie jest właściwe wymaganie na poziomie Wspólnoty określonych szybkości przesyłu danych lub bi­ tów. Konieczna jest elastyczność, aby państwa członkow­ skie mogły w  razie konieczności podejmować środki w celu zapewnienia przesyłu danych w ramach połączenia o  zadowalającej szybkości, która wystarczy, aby umożli­ wić funkcjonalny dostęp do Internetu określony przez państwa członkowskie, przy należytym uwzględnieniu szczególnej sytuacji panującej na rynkach krajowych, na przykład przeważających technologii wykorzystywanych przez większość abonentów w danym państwie członkow­ skim oraz wykonalności technologicznej, pod warunkiem że środki te będą zmierzały do minimalizowania zakłóceń na rynku. W przypadku gdy – przy należytym uwzględnie­ niu kosztów i  przychodów, jak również niematerialnych korzyści płynących ze świadczenia odnośnych usług – środki takie stwarzają niesprawiedliwe obciążenie dla przedsiębiorstwa wyznaczonego, można to brać pod uwa­ gę podczas wszelkich kalkulacji kosztów netto wynikają­ cych z obowiązku świadczenia usługi powszechnej. Można również wdrażać alternatywne formy finansowania pod­ stawowej infrastruktury sieciowej, obejmujące finansowa­ nie wspólnotowe lub środki krajowe zgodnie z  prawem wspólnotowym. Pozostaje to bez uszczerbku dla konieczności przeprowa­ dzenia przez Komisję przeglądu obowiązków świadczenia usługi powszechnej, który może obejmować finansowanie takich obowiązków, zgodnie z  art.  15 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywa o  usłudze powszechnej), oraz, w  stosownych przypadkach, przedstawienia wniosków w  sprawie reformy służącej realizacji celów interesu publicznego.

urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunika­ cyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (1), a  w szczególności dla wymogów dotyczących niepełno­ sprawności określonych w  jej art.  3 ust.  3 lit.  f), niektóre aspekty urządzeń końcowych, w tym urządzeń dla niepeł­ nosprawnych użytkowników końcowych, niezależnie od tego, czy ich specjalne potrzeby wynikają z  niepełno­ sprawności, czy też z  podeszłego wieku, powinny zostać objęte zakresem dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywa o  usłudze powszechnej), aby ułatwić tym użytkownikom dostęp do sieci i  korzystanie z  usług. Urządzenia takie obejmują obecnie końcowe odbiorcze urządzenia radiowe i telewizyjne oraz specjalne urządzenia końcowe dla użyt­ kowników końcowych z wadą słuchu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.