Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 20

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 20

Strona 20 z 34

 17 wprowadza się następujące zmiany: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe organy regulacyjne nakładały stosowne obowiązki regu­ lacyjne na przedsiębiorstwa uznane za posiadające zna­ czącą pozycję rynkową na danym rynku detalicznym, zgodnie z  art.  14 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej), w przypadku gdy: a) w wyniku analizy rynkowej przeprowadzonej zgod­ nie z art. 16 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ra­ mowej) krajowy organ regulacyjny ustali, że dany rynek detaliczny określony zgodnie z art. 15 tej dy­ rektywy nie jest skutecznie konkurencyjny; oraz krajowy organ regulacyjny uzna, że obowiązki na­ łożone na mocy art. 9–13 dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o  dostępie) nie doprowadziłyby do osiągnięcia celów określonych w  art.  8 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej).”; c)

b)

w przypadku obowiązku wynikającego z art. 25 – moż­ liwości, jakie ma abonent w kwestii umieszczania bądź nieumieszczania swoich danych osobowych w  spisie abonentów, oraz dane, których to dotyczy; szczegółowe informacje o  cenach i  taryfach, sposoby uzyskiwania aktualnych informacji na temat wszystkich stosowanych taryf i  opłat eksploatacyjnych, sposoby płatności oraz różnice w kosztach wynikające z różnych sposobów płatności; okres obowiązywania umowy oraz warunki wznowie­ nia i zakończenia świadczenia usług i rozwiązania umo­ wy, w tym: — jakiekolwiek minimalne użytkowanie lub czas trwa­ nia, wymagane do skorzystania z  warunków promocyjnych, — wszelkie opłaty związane z możliwością przeniesie­ nia numerów i innych danych identyfikacyjnych, — wszelkie opłaty należne w  momencie rozwiązania umowy, w  tym zwrot kosztów urządzeń końcowych;

d)

b)

skreśla się ust. 3;

13) skreśla się art. 18 i 19; 14) art. 20–23 otrzymują brzmienie: „Artykuł  20 Umowy 1. Państwa członkowskie zapewniają, aby w  przypadku wykupienia abonamentu na usługi zapewniające przyłącze­ nie do publicznej sieci łączności lub publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej konsumenci oraz inni użyt­ kownicy końcowi, którzy się o to zwrócą, mieli prawo do za­ warcia umowy z przedsiębiorstwem lub przedsiębiorstwami zapewniającymi takie przyłączenie lub świadczącymi takie usługi. Umowa powinna w  jasnej, zrozumiałej i  łatwo do­ stępnej formie określać co najmniej: a) nazwę i adres przedsiębiorstwa; e)

f)

wszelkie klauzule o  rekompensacie i  zwrocie kosztów, które stosuje się w przypadku gdy nie został osiągnięty zakontraktowany poziom jakości;

L 337/24 g)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2009

sposoby inicjowania procedur rozwiązywania sporów zgodnie z art. 34; rodzaj działań, które przedsiębiorstwo może podjąć w  związku z  przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności lub z zagrożeniami i podatnością na ta­ kie zagrożenia.

h)

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe orga­ ny regulacyjne mogły zobowiązać przedsiębiorstwa udostęp­ niające publiczne sieci łączności elektronicznej lub publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej między innymi do: a) dostarczania abonentom informacji o  obowiązujących taryfach w odniesieniu do wszelkich numerów lub usług podlegających szczególnym warunkom cenowym; w odniesieniu do poszczególnych kategorii usług krajo­ we organy regulacyjne mogą wymagać, aby informacje te były udostępniane bezpośrednio przed wykonaniem połączenia; informowania abonentów w  ramach usługi, na którą wykupili abonament o wszelkich zmianach dotyczących dostępu do służb ratunkowych lub informacji o miejscu przebywania osoby wykonującej połączenie; informowania abonentów o wszelkich zmianach warun­ ków ograniczających dostęp do usług i aplikacji lub ko­ rzystania z  nich, w  przypadku gdy warunki takie dopuszcza prawo krajowe zgodnie z  prawem wspólnotowym; dostarczania informacji dotyczących wszelkich procedur wprowadzonych przez dostawcę w celu pomiaru i orga­ nizowania ruchu, tak aby zapobiec osiągnięciu pojem­ ności łącza lub jej przekroczeniu, a  także informacji o  tym, jak procedury te mogłyby wpłynąć na jakość usług; informowania abonentów o przysługującym im prawie do określenia, czy chcą, aby ich dane osobowe znalazły się w  spisie abonentów, oraz o  rodzajach danych, któ­ rych to dotyczy, zgodnie z  art.  12 dyrektywy 2002/58/WE (dyrektywa o prywatności i łączności elek­ tronicznej); oraz regularnego informowania abonentów niepełnospraw­ nych o  szczegółach przeznaczonych dla nich produk­ tów i usług.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.