Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 21

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 21

Strona 21 z 34

Państwa członkowskie mogą także wymagać, aby umowa za­ wierała wszelkie informacje, które mogą zostać dostarczone w tym celu przez właściwe organy publiczne, o wykorzysty­ waniu sieci i  usług łączności elektronicznej do działań nie­ zgodnych z prawem lub do rozpowszechniania szkodliwych treści oraz o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatno­ ści i  danych osobowych, o  których mowa w  art.  21 ust.  4 i które mają związek ze świadczoną usługą. 2. Państwa członkowskie zapewniają, aby abonenci mieli prawo wycofać się bez ponoszenia kar z  zawartych umów, w przypadku gdy przedsiębiorstwo świadczące sieci lub usłu­ gi łączności elektronicznej powiadomi ich o zamiarze zmia­ ny warunków umowy. O  wszelkich takich zmianach powiadamia się abonentów z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż jeden miesiąc, jednocześnie informując ich o  przysługującym im prawie do wycofania się z  ich umów bez ponoszenia kar, jeżeli nie akceptują nowych warunków. Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe organy re­ gulacyjne mogły określić formę takich powiadomień. Artykuł  21 Przejrzystość i  publikowanie informacji 1. Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe orga­ ny regulacyjne mogły nałożyć na przedsiębiorstwa udostęp­ niające publiczne sieci łączności elektronicznej lub publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej obowią­ zek publikowania przejrzystych, porównywalnych, odpo­ wiednich i  aktualnych informacji na temat obowiązujących cen i  taryf, wszelkich opłat związanych z  rozwiązaniem umowy, a  także na temat warunków dostępu do usług do­ starczanych użytkownikom końcowym i konsumentom oraz standardowych warunków korzystania z tych usług, zgodnie z załącznikiem II. Informacje takie są publikowane w jasny, zrozumiały i  łatwo dostępny sposób. Krajowe organy regu­ lacyjne mogą określić dodatkowe wymogi dotyczące formy, w jakiej należy publikować te informacje. 2. Krajowe organy regulacyjne zachęcają do dostarczania porównywalnych informacji, które pozwolą użytkownikom końcowym i konsumentom dokonać niezależnej oceny kosz­ tów związanych z różnymi schematami korzystania z usług, na przykład za pomocą przewodników interaktywnych lub podobnych technik. W  przypadku gdy takie udogodnienia nie są dostępne w obrocie nieodpłatnie lub za rozsądną cenę, państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe organy re­ gulacyjne mogły udostępniać takie przewodniki lub techniki bezpośrednio lub za pośrednictwem stron trzecich. Osoby trzecie mają prawo do bezpłatnego korzystania z informacji publikowanych przez przedsiębiorstwa udostępniające sieci łączności elektronicznej lub publicznie dostępne usługi łącz­ ności elektronicznej do celów sprzedaży lub udostępniania takich interaktywnych przewodników lub podobnych technik.

b)

c)

d)

e)

f)

Krajowe organy regulacyjne mogą, jeżeli uznają to za stosow­ ne, promować środki samo- i współregulacyjne przed nało­ żeniem jakiegokolwiek obowiązku. 4. Państwa członkowskie mogą wymagać, aby przedsię­ biorstwa, o  których mowa w  ust.  3, w  odpowiednich przy­ padkach nieodpłatnie rozpowszechniały informacje użyteczności publicznej wśród aktualnych i nowych abonen­ tów za pomocą tych samych środków, jakie zwykle wyko­ rzystują one w  komunikacji z  abonentami. W  takim przypadku informacje te są dostarczane w znormalizowanej formie przez właściwe organy publiczne i dotyczą między in­ nymi następujących zagadnień: a) najpowszechniejszych sposobów wykorzystywania usług łączności elektronicznej do działań niezgodnych z prawem lub do rozpowszechniania szkodliwych treści – zwłaszcza w przypadku gdy może to naruszać prawa i  wolności innych osób – w  tym przypadków narusza­ nia praw autorskich i  praw pokrewnych oraz konsek­ wencji prawnych tych czynów; oraz

18.12.2009 b)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.