Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 22

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 22

Strona 22 z 34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/25

sposobów chronienia bezpieczeństwa osobistego, pry­ watności i  danych osobowych podczas korzystania z usług łączności elektronicznej.

świadczące publicznie dostępne usługi telefoniczne podej­ mowały wszelkie niezbędne środki w  celu zapewnienia nieprzerwanego dostępu do służb ratunkowych.”; 15) dodaje się artykuł w brzmieniu:

Artykuł  22 Jakość usług

„Artykuł  23a 1. Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe orga­ ny regulacyjne, po uwzględnieniu stanowisk zainteresowa­ nych stron, mogły wymagać od przedsiębiorstw świadczących publicznie dostępne sieci lub usługi łączności elektronicznej publikowania porównywalnych, odpowied­ nich i aktualnych informacji dla użytkowników końcowych na temat jakości swoich usług oraz na temat środków pod­ jętych w celu zapewnienia równorzędnego dostępu do tych informacji niepełnosprawnym użytkownikom końcowym. Na wniosek, informacje te dostarczane są krajowemu orga­ nowi regulacyjnemu przed ich opublikowaniem. 2. Aby zapewnić użytkownikom końcowym, w  tym niepełnosprawnym użytkownikom końcowym, dostęp do wyczerpujących, porównywalnych, wiarygodnych i  przyja­ znych dla użytkownika informacji, krajowe organy regulacyj­ ne mogą określić między innymi wymierne wskaźniki jakości usług oraz treść, formę i sposób podawania informacji prze­ znaczonych do opublikowania, w  tym ewentualne mecha­ nizmy certyfikacji jakości. W  stosownych przypadkach można stosować wskaźniki, definicje i metody pomiaru okre­ ślone w załączniku III. 3. Aby zapobiec pogorszeniu się jakości usług oraz utrud­ nień lub spowolnień ruchu w  sieciach, państwa członkow­ skie zapewniają, aby krajowe organy regulacyjne mogły nałożyć na przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa udostęp­ niające publiczne sieci łączności minimalne wymogi w zakre­ sie jakości usług. Krajowe organy regulacyjne przekazują Komisji – w  odpo­ wiednim czasie przed ustanowieniem takich wymogów – podsumowanie podstawy do działania, przewidywane wy­ mogi i  proponowany przebieg działań. Informacje te udo­ stępniane są również Organowi Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (zwanemu dalej »BEREC«). Po zba­ daniu takich informacji Komisja może zgłaszać do nich uwa­ gi lub wydawać zalecenia, w  szczególności w  celu zapewnienia, aby przewidywane wymagania nie wpływały niekorzystnie na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wymogów krajowe orga­ ny regulacyjne uwzględniają w  jak największym stopniu uwagi lub zalecenia Komisji. Zapewnienie równoważnego dostępu i  wyboru niepełnosprawnym użytkownikom końcowym 1. Państwa członkowskie umożliwiają właściwym orga­ nom krajowym określenie w  stosownych przypadkach wa­ runków, które mają spełniać przedsiębiorstwa świadczące publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej, aby za­ pewnić niepełnosprawnym użytkownikom końcowym: a) dostęp do usług łączności elektronicznej równoważny dostępowi, jaki ma większość użytkowników końco­ wych; oraz korzystanie z  wyboru spośród przedsiębiorstw i  usług dostępnych dla większości użytkowników końcowych.

b)

2. Aby móc przyjąć i  wprowadzić w  życie szczególne ustalenia dotyczące użytkowników niepełnosprawnych, pań­ stwa członkowskie zachęcają do udostępniania urządzeń końcowych oferujących niezbędne usługi i funkcje.”; 16) w art. 25 wprowadza się następujące zmiany: a) tytuł otrzymuje brzmienie: „Usługi biura numerów i spisu abonentów”; b) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Państwa członkowskie zapewniają, aby abonenci publicznie dostępnych usług telefonicznych mieli prawo do figurowania w publicznie dostępnym spisie abonen­ tów, o którym mowa w art. 5 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.