Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 26

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 26

Strona 26 z 34

2. Krajowe organy regulacyjne zapewniają, aby ceny usta­ lane przez operatorów lub dostawców usług związane z prze­ noszeniem numerów były zorientowane na koszty oraz aby bezpośrednie obciążenia abonentów, jeśli takie są, nie znie­ chęcały abonentów do zmiany dostawcy usług. Krajowe organy regulacyjne nie narzucają taryf deta­ 3. licznych za przenoszenie numerów w  sposób, który zakłó­ całby konkurencję, na przykład przez ustanawianie szczególnych lub wspólnych taryf detalicznych.

L 337/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2009

4. Przenoszenie numerów, a  następnie ich aktywacja przeprowadzane są w  jak najkrótszym czasie. W  każdym przypadku abonenci, którzy zawarli umowę w sprawie prze­ niesienia numeru do nowego przedsiębiorstwa, mają aktywo­ wany numer w ciągu jednego dnia roboczego. Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego właściwe organy kra­ jowe mogą ustanowić ogólne zasady procesu przenoszenia numerów, uwzględniając krajowe przepisy o  umowach, możliwości techniczne oraz potrzebę zachowania ciągłości usług świadczonych abonentowi. W każdym przypadku brak usługi w trakcie procesu przenoszenia nie przekracza jedne­ go dnia roboczego. Właściwe organy krajowe uwzględniają także w razie potrzeby środki zapewniające ochronę abo­ nentów w trakcie przenoszenia numeru oraz zapewniają, aby ich numery nie były przenoszone do innego dostawcy usług wbrew ich woli. Państwa członkowskie zapewniają, aby przewidziane zosta­ ło nakładanie na przedsiębiorstwa odpowiednich kar, w tym obowiązek wypłaty abonentom rekompensaty w przypadku opóźnień w przenoszeniu numerów lub nadużyć w tym za­ kresie, spowodowanych przez te przedsiębiorstwa lub w ich imieniu. 5. Państwa członkowskie zapewniają, aby umowy zawie­ rane między konsumentami a przedsiębiorstwami świadczą­ cymi usługi łączności elektronicznej nie wprowadzały początkowego okresu zobowiązania przekraczającego 24 miesiące. Państwa członkowskie zapewniają również, aby przedsiębiorstwa oferowały użytkownikom możliwość pod­ pisania umowy na okres nieprzekraczający 12 miesięcy. 6. Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek minimalnego okre­ su obowiązywania umowy państwa członkowskie zapewnia­ ją, aby warunki i  procedury rozwiązania umowy nie zniechęcały do zmiany dostawców usług.”; 22) art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Państwa członkowskie mogą nakładać uzasadnione obowiązki transmisji obowiązkowej związane z nadawaniem określonych kanałów radiowych i  telewizyjnych oraz usług uzupełniających, zwłaszcza usług ułatwiających odpowiedni dostęp niepełnosprawnym użytkownikom końcowym, na przedsiębiorstwa, które podlegają ich jurysdykcji i zapewnia­ ją sieci łączności elektronicznej wykorzystywane do rozpo­ wszechniania wśród ogółu obywateli kanałów radiowych lub telewizyjnych, w  przypadku gdy dla znacznej liczby użyt­ kowników końcowych takie sieci są głównym sposobem od­ bierania kanałów radiowych i  telewizyjnych. Takie obowiązki nakłada się jedynie wtedy, gdy są one niezbędne do realizacji celów leżących w  interesie ogólnym, wyraźnie określonych przez każde państwo członkowskie; obowiązki te są proporcjonalne i przejrzyste. Obowiązki, o  których mowa w  pierwszym akapicie, podle­ gają przeglądowi przeprowadzanemu przez państwa człon­ kowskie najpóźniej w  ciągu roku od dnia 25  maja 2011  r., z wyjątkiem przypadków, w których państwa członkowskie przeprowadziły taki przegląd w  ciągu dwóch poprzednich lat. Państwa członkowskie regularnie dokonują przeglądu obo­ wiązków transmisji obowiązkowej.”;

23) w art. 33 wprowadza się następujące zmiany: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Państwa członkowskie we właściwym stopniu za­ pewniają, aby krajowe organy regulacyjne brały pod uwagę stanowiska użytkowników końcowych i  konsu­ mentów (w tym, w  szczególności, niepełnosprawnych konsumentów), wytwórców oraz przedsiębiorstw, które zapewniają sieci lub usługi łączności elektronicznej, w  kwestiach związanych ze wszystkimi prawami użyt­ kowników końcowych i  konsumentów, dotyczącymi publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej, w szczególności w przypadkach, gdy mają one znaczą­ cy wpływ na rynek.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.