Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 31

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 31

Strona 31 z 34

  1, 2, 4 i  6 oraz art.  7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”; 9) w art. 15 dodaje się ustęp w brzmieniu: „1b. Dostawcy ustanawiają wewnętrzne procedury odpo­ wiedzi na wnioski o dostęp do danych osobowych użytkow­ nika w oparciu o krajowe przepisy przyjęte zgodnie z art. 1. Na żądanie przedstawiają oni właściwemu organowi krajo­ wemu informacje o  tych procedurach, liczbie otrzymanych wniosków, ich uzasadnieniu prawnym oraz udzielonej przez nich odpowiedzi.”; 10) dodaje się artykuł w brzmieniu: „Artykuł  15a Wdrażanie i  egzekwowanie 1. Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące kar, w tym w stosownych przypadkach sankcji karnych, ma­ jących zastosowanie w przypadku naruszeń krajowych prze­ pisów przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą, i podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, aby zasady te zostały wdrożone. Przewidziane sankcje muszą być skutecz­ ne, proporcjonalne i odstraszające oraz mogą być stosowane w  odniesieniu do okresu, w  którym występowało jakiekol­ wiek naruszenie, nawet w  przypadku gdy naruszenie to na­ stępnie naprawiono. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o  tych przepisach najpóźniej do dnia 25  maja 2011 r. i powiadamiają ją niezwłocznie o wszelkich później­ szych zmianach mających na nie wpływ.

L 337/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2009

2. Bez uszczerbku dla wszelkich ewentualnie dostępnych środków prawnych, państwa członkowskie zapewniają, aby właściwy organ krajowy oraz, w  stosownych przypadkach, inne podmioty krajowe dysponowały uprawnieniami do na­ kazania zaprzestania naruszeń, o których mowa w ust. 1. 3. Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe orga­ ny krajowe oraz, w stosownych przypadkach, inne podmio­ ty krajowe dysponowały uprawnieniami i  środkami niezbędnymi do prowadzenia dochodzeń, w tym uprawnie­ niami do uzyskiwania wszelkich istotnych informacji, któ­ rych mogą potrzebować, aby monitorować i  egzekwować przestrzeganie przepisów krajowych przyjętych zgodnie z ni­ niejszą dyrektywą. 4. Właściwe krajowe organy regulacyjne mogą przyjmo­ wać środki w celu zapewnienia efektywnej współpracy trans­ granicznej w  zakresie egzekwowania przepisów krajowych przyjętych zgodnie z  niniejszą dyrektywą oraz tworzenia zharmonizowanych warunków świadczenia usług obejmują­ cych transgraniczny przepływ danych. Krajowe organy regulacyjne przekazują Komisji – w  odpo­ wiednim czasie przed przyjęciem takich środków – podsu­ mowanie podstawy do działania, przewidywane środki i  proponowany przebieg działań. Po zbadaniu takich infor­ macji oraz konsultacjach z  ENISA i  Grupą Roboczą ds. Ochrony Osób Fizycznych w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych ustanowioną na mocy art.  29 dyrektywy 95/46/WE, Komisja może zgłaszać do nich uwagi lub wyda­ wać zalecenia, w  szczególności w  celu zapewnienia, aby przewidywane środki nie wpływały niekorzystnie na funk­ cjonowanie rynku wewnętrznego. Przy podejmowaniu de­ cyzji dotyczącej omawianych środków krajowe organy regulacyjne uwzględniają w jak największym stopniu uwagi lub zalecenia Komisji.”. Artykuł 3 Zmiana rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 (rozporzą­ dzenie w  sprawie współpracy w  dziedzinie ochrony konsumen­ tów) dodaje się następujący punkt: „17. Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 12  lipca 2002  r. dotycząca przetwarzania danych

osobowych i  ochrony prywatności w  sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektro­ nicznej): art. 13 (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).”. Artykuł  4 Transpozycja 1. Do dnia 25 maja 2011 r. państwa członkowskie przyjmują i  publikują przepisy ustawowe, wykonawcze i  administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 31 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.