Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 7

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 7

Strona 7 z 34

tego państwa członkowskie – dostarczać abonentom infor­ macji użyteczności publicznej, opracowanych przez odpo­ wiednie organy publiczne, dotyczących między innymi najbardziej powszechnych naruszeń oraz ich konsekwen­ cji prawnych.

(33)

Konsumenci powinni być informowani o  prawach, które przysługują im w  związku z  wykorzystaniem ich danych osobowych w spisach abonentów, a w szczególności o ce­ lu lub celach tych spisów, a także o ich prawie, aby – nie­ odpłatnie – nie być umieszczanym w  publicznym spisie abonentów, przewidzianym w  dyrektywie 2002/58/WE (dyrektywa o  prywatności i  łączności elektronicznej). Klienci powinni być również informowani o  systemach umożliwiających zamieszczenie informacji w bazie danych spisu, lecz nie udostępniających takich informacji użyt­ kownikom usług spisu. Konkurencyjny rynek powinien zapewnić użytkownikom końcowym korzystanie z usług o jakości, której wymaga­ ją, jednak w szczególnych przypadkach może być koniecz­ ne zapewnienie, aby publiczne sieci łączności osiągały minimalny poziom jakości, w  celu zapobiegnięcia pogar­ szaniu się jakości usługi, blokowaniu dostępu do sieci oraz degradowaniu ruchu w sieciach. W celu sprostania wymo­ gom dotyczącym jakości, operatorzy mogą stosować pro­ cedury służące pomiarowi i  organizowaniu ruchu na połączeniu z  siecią, tak aby zapobiec osiągnięciu pojem­ ności łącza lub jej przekroczeniu, co spowodowałoby prze­ ciążenie sieci i  obniżenie jej wydajności. Procedury te powinny podlegać kontroli krajowego organu regulacyjne­ go działającego zgodnie z dyrektywą ramową i dyrektywa­ mi szczegółowymi, w  szczególności poprzez uwzględnienie kwestii dyskryminacyjnych praktyk, w celu zapewnienia, aby nie ograniczały one konkurencji. W sto­ sownych przypadkach, krajowe organy regulacyjne mogą także nałożyć na przedsiębiorstwa udostępniające publicz­ ne sieci łączności minimalne wymogi w  zakresie jakości usług w celu zapewnienia, aby dostarczane usługi i aplika­ cje zależne od danej sieci spełniały minimalne normy ja­ kości, z  zastrzeżeniem zbadania tego przez Komisję. Krajowe organy regulacyjne powinny być uprawnione do podejmowania działań w odniesieniu do pogarszającej się jakości usług, w tym utrudniania lub degradacji ruchu, ze szkodą dla konsumentów. Ponieważ jednak niespójne środki zaradcze mogą poważnie zaburzyć funkcjonowanie rynku wewnętrznego, Komisja powinna przeprowadzić ocenę wszelkich wymogów, jakie zamierzają ustanowić krajowe organy regulacyjne, z  myślą o  ewentualnej inter­ wencji regulacyjnej w  całej Wspólnocie oraz, w  razie po­ trzeby, wydać uwagi lub zalecenia w  celu osiągnięcia spójnego stosowania środków zaradczych. W odniesieniu do przyszłych sieci IP, w których świadcze­ nie usługi może być oddzielone od udostępniania sieci, państwa członkowskie powinny określić najbardziej odpo­ wiednie kroki, które należy podjąć w celu zapewnienia do­ stępności publicznie dostępnych usług telefonicznych dostarczanych za pośrednictwem publicznych sieci łącz­ ności i  niezakłóconego dostępu do służb ratunkowych w  przypadku załamania sieci w  wyniku katastrofy lub w  przypadku działania siły wyższej, z  uwzględnieniem priorytetów różnych typów abonentów oraz ograniczeń technicznych.

(34) (32)

Dostępność przejrzystych, aktualnych i  porównywalnych informacji o  ofertach i  usługach ma kluczowe znaczenie dla konsumentów na konkurencyjnych rynkach, na któ­ rych występuje wielu dostawców usług. Konsumenci i użytkownicy końcowi usług łączności elektronicznej po­ winni być w stanie dokonywać łatwego porównywania cen różnych usług oferowanych na rynku, na podstawie infor­ macji publikowanych w  łatwo dostępnej formie. Aby umożliwić im łatwe porównanie cen, krajowe organy re­ gulacyjne powinny być w  stanie wymagać od przedsię­ biorstw udostępniających sieci lub usługi łączności elektronicznej większej przejrzystości w  odniesieniu do informacji (w tym taryf, schematów korzystania z  usług i innych istotnych danych statystycznych) oraz do zapew­ nienia, aby osoby trzecie miały prawo do bezpłatnego ko­ rzystania z  publicznie dostępnych informacji publikowanych przez te przedsiębiorstwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.