Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 8

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 8

Strona 8 z 34

Krajowe orga­ ny regulacyjne powinny również być w stanie udostępniać cenniki, w szczególności w przypadku gdy nie udostępnio­ no ich na rynku nieodpłatnie lub po rozsądnej cenie. Przedsiębiorstwa nie powinny mieć prawa do jakiegokol­ wiek wynagrodzenia za możliwość korzystania z informa­ cji, które już zostały opublikowane i  w  związku z  tym stanowią własność publiczną. Ponadto użytkownicy koń­ cowi i konsumenci powinni być przed zakupem usługi od­ powiednio informowani o  obowiązujących cenach oraz o  rodzaju usług, zwłaszcza gdy z  bezpłatnym numerem telefonicznym wiążą się dodatkowe opłaty. Krajowe orga­ ny regulacyjne powinny być w stanie wymagać, aby infor­ macje te były dostarczane powszechnie, a  dla pewnych kategorii usług określonych przez te organy – bezpośred­ nio przed wykonaniem połączenia, o  ile przepisy prawa krajowego nie stanowią inaczej. Określając kategorie po­ łączeń wymagających informacji o  cenie przed wykona­ niem połączenia, krajowe organy regulacyjne powinny należycie uwzględnić charakter usługi, warunki cenowe odnoszące się do tej usługi oraz fakt, czy jest ona świad­ czona przez usługodawcę niebędącego dostawcą usług łączności elektronicznej. Bez uszczerbku dla przepisów dy­ rektywy 2000/31/WE (dyrektywa o  handlu elektronicz­ nym), przedsiębiorstwa powinny także – jeżeli wymagają

(35)

(1)  Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1.

L 337/16

(36)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2009

W celu zapewnienia końcowym użytkownikom niepełno­ sprawnym korzyści z  konkurencji oraz wyboru spośród dostawców usług, spośród których może wybierać więk­ szość użytkowników końcowych, właściwe organy krajo­ we powinny w  stosownych przypadkach, przy uwzględnieniu warunków krajowych, określić wymogi w zakresie ochrony konsumenta, których muszą przestrze­ gać przedsiębiorstwa świadczące publicznie dostępne usłu­ gi łączności elektronicznej. Wymogi takie mogą dotyczyć w szczególności zapewnienia przez przedsiębiorstwa, aby niepełnosprawni użytkownicy końcowi mogli korzystać z  ich usług na warunkach równoważnych – w tym w  za­ kresie cen i  taryf – warunkom oferowanym ich pozosta­ łym użytkownikom końcowym, niezależnie od dodatkowych kosztów poniesionych przez te przedsię­ biorstwa. Inne wymogi mogą dotyczyć uzgodnień między przedsiębiorstwami w zakresie sprzedaży hurtowej. W zakres usług świadczenia pomocy przez operatora wchodzą różnego rodzaju usługi na rzecz użytkowników końcowych. Świadczenie takich usług powinno być przed­ miotem negocjacji handlowych między dostawcami pu­ blicznych sieci łączności a  operatorami świadczącymi pomoc, tak jak ma to miejsce w przypadku wszelkich in­ nych usług wsparcia na rzecz klienta, i nie jest konieczne utrzymywanie obowiązku ich świadczenia. Odnośny obo­ wiązek należy zatem uchylić. Usługi biura numerów powinny być – i często są – świad­ czone w  warunkach konkurencji rynkowej, zgodnie z  ar­ t.  5 dyrektywy Komisji 2002/77/WE z  dnia 16  września 2002  r. w  sprawie konkurencji na rynkach sieci i  usług łączności elektronicznej (1). Środki hurtowe zapewniające umieszczenie danych użytkownika końcowego (zarówno sieci stacjonarnych, jak i ruchomych) w bazach danych po­ winny przestrzegać gwarancji ochrony danych osobowy­ ch, w  tym art.  12 dyrektywy 2002/58/WE (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej). Aby użytkowni­ cy końcowi mogli odnieść pełną korzyść z  konkurencji, w  tym, aby ostatecznie umożliwić zniesienie regulacji na poziomie detalicznym dla tych usług oraz umożliwić udo­ stępnianie ofert w zakresie usług spisu abonentów na roz­ sądnych i  przejrzystych warunkach, należy zapewnić zorientowane na koszty dostarczanie tych danych dostaw­ com usług, wraz z  umożliwieniem państwom członkow­ skim ustanowienia scentralizowanego mechanizmu przekazywania dostawcom usług udostępniania spisu abo­ nentów kompleksowych informacji zbiorczych oraz za­ pewnienia dostępu do sieci na rozsądnych i przejrzystych warunkach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.