Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11

Strona 1 z 34
18.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/11

DYREKTYWY

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/136/WE z dnia 25  listopada 2009  r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr  2006/2004 w  sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, opinię uwzględniając Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu

(2)

w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łącz­ ności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (7), dyrektywa 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej) (8) oraz dyrektywa 2002/58/WE (dyrektywa o prywatności i łącz­ ności elektronicznej) (9) (zwane razem „dyrektywą ramo­ wą i dyrektywami szczegółowymi”) podlega okresowemu przeglądowi przeprowadzanemu przez Komisję w  szcze­ gólności w celu określenia potrzeby zmiany w świetle roz­ woju techniki i sytuacji rynkowej. Swoje wnioski w  tym względzie Komisja przedstawiła w  komunikacie z  dnia 29  czerwca 2006  r. dla Rady, Par­ lamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w spra­ wie przeglądu ram regulacyjnych UE dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej. Reforma ram regulacyjnych UE w  dziedzinie sieci i  usług łączności elektronicznej, w tym udoskonalenie przepisów o  niepełnosprawnych użytkownikach końcowych, stano­ wi zasadniczy krok ku stworzeniu jednocześnie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej oraz zintegrowane­ go społeczeństwa informacyjnego. Cele te zostały uwzględnione w strategicznych ramach na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w komu­ nikacie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Euro­ pejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z  dnia 1  czerwca 2005  r., zatytułowanym „i­ 2010 — Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”. Fundamentalnym wymogiem usługi powszechnej jest za­ pewnienie użytkownikom, na życzenie, przyłączenia do publicznej sieci łączności w stałej lokalizacji, po przystęp­ nej cenie. Wymóg ten dotyczy zapewniania lokalnych, kra­ jowych i  międzynarodowych połączeń telefonicznych, usług transmisji dla faksu oraz przesyłu danych, których zapewnianie może zostać ograniczone przez państwa członkowskie do głównej siedziby lub głównego miejsca

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2), uwzględniając opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (3), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (4), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

Funkcjonowanie pięciu dyrektyw, które stanowią obowią­ zujące ramy regulacyjne dla sieci i usług łączności elektro­ (dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu nicznej Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie do­ stępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzy­ szących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o dostępie) (5), dyrektywa 2002/20/WE Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwo­ leń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa o  zezwoleniach) (6), dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 7  marca 2002  r.

(4)

(1)  Dz.U. C 224 z 30.8.2008, s. 50.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 337 POZ 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L337 - 37 z 200918.12.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L337 - 1 z 200918.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.