Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 338 POZ 58

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1260/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające załączniki I, II, IV i VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu

Data ogłoszenia:2009-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 338 POZ 58

Strona 1 z 9
L 338/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1260/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające załączniki I, II, IV i VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu

KOMISJA EUROPEJSKA, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 517/94 z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł dotyczących przy­ wozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu (1), w szczególności jego art. 28, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zmiany rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej (2) dotyczą również niektórych kodów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 517/94. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Włókienniczego ustanowio­ nego na mocy art. 25 rozporządzenia (WE) nr 517/94,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Dwustronna umowa z Republiką Białorusi dotycząca wyrobów włókienniczych, obejmująca wymianę hand­ lową w 2009 r., wygasa dnia 31 grudnia 2009 r. Nie osiągnięto porozumienia z Białorusią w sprawie przedłu­ żenia tej umowy. Białoruś przygotowuje się obecnie do unii celnej z Rosją i Kazachstanem i nie widzi możli­ wości dalszego przyznawania preferencyjnych warunków przywozu na rynek białoruski unijnym wyrobom włókienniczym i odzieżowym. Co za tym idzie, Białoruś powinna zostać objęta zakresem stosowania rozporzą­ dzenia (WE) nr 517/94. W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 517/94 powinno zostać odpo­ wiednio zmienione.

Artykuł 1 Załączniki I, II, IV i VI do rozporządzenia (WE) nr 517/94 zostają zmienione w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2009 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 67 z 10.3.1994, s. 1.

(2) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

19.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/59

ZAŁĄCZNIK W załącznikach I, II, IV i VI do rozporządzenia (WE) nr 517/94 wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik I otrzymuje brzmienie: „ZAŁĄCZNIK I A. WYROBY WŁÓKIENNICZE OKREŚLONE W ART. 1 1. Bez uszczerbku dla reguł interpretacji Nomenklatury scalonej sposób sformułowania opisu wyrobów uważa się za mający wartość jedynie wskazującą, ponieważ wyroby objęte każdą kategorią są określone, w ramach niniejszego załącznika, przez kody CN. Jeżeli przed kodem CN znajduje się symbol »ex«, wyroby objęte każdą kategorią określane są według zakresu kodu CN oraz przez odpowiedni opis. 2. Odzież, która nie jest rozpoznawalna jako odzież dla mężczyzn lub chłopców bądź też jako odzież dla kobiet lub dziewcząt, jest klasyfikowana w ramach tej ostatniej kategorii. 3. Wyrażenie »odzież niemowlęca« oznacza odzież do rozmiaru 86 włącznie.

Opis Kod CN 2010 (2) Tabela równoważności sztuk/kg (3) g/sztukę (4)

Kategoria (1)

GRUPA I A

1

Przędza bawełniana, niepakowana do sprzedaży detalicznej 5204 11 00 5205 21 00 5205 32 00 5205 46 00 5206 21 00 5206 34 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 26 00 5205 27 00 5205 28 00 5205 31 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 00 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 47 00 5205 48 00 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 00 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 35 00 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 00 ex 5604 90 90

2

Tkaniny bawełniane, inne niż gaza, tkaniny pętelkowe (frotté), taśmy tkane, tkaniny włosowe, tkaniny szeni­ lowe, tiul oraz inne tkaniny sieciowe 5208 11 10 5208 21 10 5208 31 00 5208 42 00 5209 12 00 5209 41 00 5210 19 00 5210 51 00 5211 39 00 5211 59 00 5212 14 90 5212 23 90 5208 11 90 5208 12 16 5208 12 19 5208 12 96 5208 12 99 5208 13 00 5208 21 90 5208 22 16 5208 22 19 5208 22 96 5208 22 99 5208 23 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 21 00 5210 29 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 20 00 5211 31 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00 5208 19 00 5208 29 00 5208 41 00 5209 11 00 5209 39 00 5210 11 00 5210 49 00 5211 32 00 5211 52 00 5212 14 10 5212 23 10

2 a)

Z czego: inne niż niebielone lub bielone 5208 31 00 5208 32 16 5208 42 00 5208 43 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 59 00 5210 31 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 51 00 5211 52 00 5212 15 90 5212 23 10 ex 6308 00 00 5208 32 19 5208 49 00 5209 41 00 5210 32 00 5211 39 00 5211 59 00 5212 23 90 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 31 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00

L 338/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 338 POZ 58 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L338 - 105 z 200919.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1050/2009 zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, acetamipridu, chlomazonu, cyflufenamidu, benzoesanu emamektyny, famoksadonu, tlenku fenbutatinu, flufenoksuronu, fluopikolidu, indoksakarbu, joksynilu, mepanipirymu, protiokonazolu, pirydalilu, tiakloprydu i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni (  Dz.U. L 290 z 6.11.2009)

 • Dz. U. L338 - 104 z 200919.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2009 r. wyznaczająca Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa jako organ wykonujący określone zadania na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10155)

 • Dz. U. L338 - 101 z 200919.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2009 r. przyznająca Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii uprawnienia w zakresie zarządzania pomocą w ramach komponentu V Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) – Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich w odniesieniu do środków przedakcesyjnych 101, 103 i 302 w okresie przedakcesyjnym

 • Dz. U. L338 - 99 z 200919.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2009 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. doradztwa technicznego dla programu „Owoce w szkole”

 • Dz. U. L338 - 98 z 200919.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2009 r. mianująca członków Komitetu Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy na nową kadencję

 • Dz. U. L338 - 95 z 200919.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiająca saldo końcowe, które należy wypłacić lub odzyskać przy zamykaniu przejściowych programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) przez Republikę Czeską, Węgry i Słowenię (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10032)

 • Dz. U. L338 - 93 z 200919.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Republiki Litewskiej pomocy państwa na zakup państwowych gruntów rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L338 - 92 z 200919.12.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUJUST LEX/2/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. dotycząca mianowania szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L338 - 90 z 200919.12.2009

  Decyzja Rady 2009/981/WPZiB z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2006/318/WPZiB w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

 • Dz. U. L338 - 87 z 200919.12.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE (1)

 • Dz. U. L338 - 83 z 200919.12.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/160/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej 2-fenylofenolu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L338 - 81 z 200919.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1264/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Izraela, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007

 • Dz. U. L338 - 79 z 200919.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1263/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L338 - 77 z 200919.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1262/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L338 - 75 z 200919.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1261/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L338 - 32 z 200919.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1259/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające załączniki I, II, III, V i VII do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dz. U. L338 - 24 z 200919.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1258/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2010 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

 • Dz. U. L338 - 22 z 200919.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1257/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 391/2007 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w zakresie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w ramach wdrażania systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej

 • Dz. U. L338 - 20 z 200919.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1256/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych ceł za gruszki, cytryny, jabłka i cukinie

 • Dz. U. L338 - 18 z 200919.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1255/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wycofania tymczasowego zawieszenia systemu zwolnienia z opłat celnych na 2010 r. na przywóz do Unii niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L338 - 17 z 200919.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. ustanawiające kryteria pozwalające państwom członkowskim na odstępstwo od wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego i przyjęcie alternatywnych środków w zakresie ochrony (1)

 • Dz. U. L338 - 15 z 200919.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L338 - 12 z 200919.12.2009

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1252/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. kończące przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia (WE) nr 1338/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz skóry zamszowej pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, stanowiące o pobraniu z mocą wsteczną cła antydumpingowego i nakładające takie cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju oraz kończące rejestrację tego przywozu

 • Dz. U. L338 - 5 z 200919.12.2009

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1251/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1911/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących między innymi z Rosji

 • Dz. U. L338 - 1 z 200919.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1250/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.