Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 339 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1266/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. dostosowujące po raz dziesiąty do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (1)

Data ogłoszenia:2009-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 339 POZ 3

Strona 1 z 14
22.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 339/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1266/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. dostosowujące po raz dziesiąty do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (6)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

i

Traktat

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowa­ nych w transporcie drogowym (1), w szczególności jego art. 17 ust. 1,

(7)

Niniejsze rozporządzenie nie uniemożliwia państwom członkowskim przyznawania homologacji typu urządze­ niom, które spełniają wymagania w nim określone, przed datą rozpoczęcia jego stosowania, aby bezpieczniejsze urządzenia rejestrujące mogły być wprowadzane szybko do obrotu. Niniejsze rozporządzenie nie uniemożliwia państwom członkowskim przyznawania homologacji typu oprogramowaniu, które pozwala zmodernizować istniejące tachografy cyfrowe, aby spełniały wymagania zawarte w rozporządzeniu.

a także mając na uwadze, co następuje:

Niniejsze rozporządzenie nie wymaga zastąpienia funk­ cjonujących tachografów cyfrowych zainstalowanych przed datą rozpoczęcia jego stosowania.

(1)

Artykuł 1 rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 wymaga, by urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym, ich konstrukcja, badania, zasady instalacji i użytkowania spełniały wymagania określone w załącznikach I, IB i II do tego rozporządzenia.

(8)

Producenci tachografów cyfrowych zadeklarowali, że udostępnią na zasadzie wzajemności wszystkim stronom na uczciwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych warunkach prawa własności intelektualnej, które mogłyby stanowić istotne udogodnienie.

(2)

Artykuł 5 rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 stanowi, że państwo członkowskie przyznaje homologację typu każdemu rodzajowi tachografu cyfrowego, który spełnia wymagania wymienione w załączniku IB do tego rozpo­ rządzenia.

(9)

(3)

Artykuł 3 rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 wymaga, aby urządzenie rejestrujące było zainstalowane i stosowane w odpowiednich pojazdach zarejestrowanych w państwie członkowskim.

(10)

W celu ułatwienia homologacji krzyżowej poszczegól­ nych części posiadających homologację typu i zagwarantowania nowym producentom urządzeń rejes­ trujących tachografów cyfrowych lub ich części składo­ wych możliwości wejścia na rynek, należy określić zasady stosowania norm międzynarodowych dotyczących interfejsów technicznych różnych części składowych.

(4)

Załącznik IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 określa specyfikacje techniczne dotyczące budowy, badania, instalacji i kontroli tachografów cyfrowych.

(5)

W celu ulepszenia i usprawnienia tachografów cyfrowych z myślą o zmniejszeniu obciążeń administracyjnych sektora i o zapewnieniu bezpiecznych informacji na temat czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku zarówno dla przewoźników, jak i krajowych organów kontrolnych, niezbędne jest dostosowanie załącznika IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 do postępu tech­ nicznego.

Aby pomóc przewoźnikom i przedsiębiorstwom przewo­ zowym w wypełnianiu zobowiązań wynikających z dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (2), należy zwiększyć liczbę blokad firmowych.

(11)

Do tachografów cyfrowych należy wprowadzić większą liczbę zestawów znaków w celu zapewnienia właściwego egzekwowania przepisów, kontroli pojazdów oraz iden­ tyfikacji kierowców.

(1) Dz.U. L 370 z 31.12.1985, s. 8.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 339 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L339 - 60 z 200922.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zastępującego załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywy ramowej”) (  Dz.U. L 118 z 13.5.2009)

 • Dz. U. L339 - 59 z 200922.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 661/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96 (  Dz.U. L 185 z 12.7.2008)

 • Dz. U. L339 - 58 z 200922.12.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol przyjmujące kwoty, o których mowa w załączniku do decyzji Zarządu Europolu, z dnia 16 listopada 1999 r., w sprawie opodatkowania poborów i wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L339 - 55 z 200922.12.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich od roku budżetowego 2002 (EBC/2009/27)

 • Dz. U. L339 - 54 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przedłużenia okresu dostępności pomocy makrofinansowej Unii Europejskiej przyznanej Libanowi

 • Dz. U. L339 - 49 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2009 r. przeznaczonego na pokrycie wydatków poniesionych przez Niemcy, Hiszpanię, Włochy, Maltę, Niderlandy, Portugalię i Słowenię w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10050)

 • Dz. U. L339 - 44 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10049) (1)

 • Dz. U. L339 - 41 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10048) (1)

 • Dz. U. L339 - 40 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10046)

 • Dz. U. L339 - 36 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzane do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9959) (1)

 • Dz. U. L339 - 34 z 200922.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Republiki Łotewskiej pomocy państwa na zakup gruntów rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L339 - 32 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1271/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L339 - 28 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1270/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. dotyczące stałych zezwoleń na stosowanie niektórych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L339 - 27 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1269/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 243/2007 w zakresie minimalnej zawartości dodatku paszowego w paszach dla tuczników (1)

 • Dz. U. L339 - 26 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1268/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. wyłączające podrejony ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego oraz z obowiązków dotyczących zapisu danych za rok 2010 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiającym wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów

 • Dz. U. L339 - 24 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1267/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L339 - 1 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1265/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.