Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 339 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Republiki Łotewskiej pomocy państwa na zakup gruntów rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Data ogłoszenia:2009-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 339 POZ 34

Strona 1 z 2
L 339/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2009

AKTY, KTÓRYCH PUBLIKACJA NIE JEST OBOWIĄZKOWA

DECYZJA RADY z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Republiki Łotewskiej pomocy państwa na zakup gruntów rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (2009/991/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 108 ust. 2 akapit trzeci, uwzględniając wniosek wystosowany przez rząd Republiki Łotewskiej w dniu 17 listopada 2009 r., a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Sytuację dochodową rolników na Łotwie dodatkowo pogorszył fakt, że ceny środków do produkcji rolnej znacznie wzrosły w 2008 r. (nawozy mineralne o 67 %, usługi weterynaryjne o 46 %, energia elektryczna o 29 % i paliwo o 15 %) i nie zmniejszyły się w 2009 r. Koszty produkcji pozostały zatem niezmienione. Przewi­ duje się, iż sytuacja wielu łotewskich gospodarstw rolnych będzie się nadal pogarszała, a tym samym zwiększy się liczba rodzin rolniczych zagrożonych ubós­ twem.

W dniu 17 listopada 2009 r. Republika Łotewska (zwana dalej „Łotwą”) przedłożyła Radzie – zgodnie z art. 88 ust. 2 akapit trzeci Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską – wniosek w sprawie decyzji dotyczącej planu Łotwy polegającego na udzieleniu pomocy państwa łotewskim rolnikom na zakup gruntów rolnych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Łotwy 97,6 % wszystkich gospodarstw wiejskich ma obszar mniejszy niż 15,9 hektarów. W konsekwencji znaczna część łotewskich gospodarstw rolnych produkuje częściowo na własne potrzeby. Niekorzystna struktura obszarowa gospodarstw rolnych na Łotwie, otrzymy­ wanie przez Łotwę najniższych płatności bezpośrednich wśród państw członkowskich w ramach mechanizmu stopniowego dochodzenia do pełnych płatności przewi­ dzianego w jej Akcie przystąpienia z roku 2003 oraz nakłady pracy w rolnictwie niewspółmiernie wysokie w porównaniu z zyskami powodują niskie dochody w rolnictwie, które jeszcze zmniejszyły się w 2009 r. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Łotwy do roku 2007 grunty rolne stanowiły 1 930 900 hektarów, ale obszar zgłoszony do wsparcia w ramach płatności bezpośrednich nie przekroczył 1 551 185 hektarów. W konsekwencji 379 715 hektarów stanowi własność i jest zarządzane przez osoby niebędące rolni­ kami. Pomoc państwa umożliwiłaby rolnikom zakup tych gruntów rolnych. Pogłębiająca się w 2009 r. recesja w gospodarce świa­ towej, wywołana globalnym kryzysem, przyniosła ujemne skutki dla łotewskiej gospodarki i łotewskich gospodarstw rolnych zarówno z powodu braku popytu, jak i gwałtownego spadku cen zakupu: w pierwszych trzech kwartałach 2009 r. ceny pszenicy obniżyły się o około 37 %, ceny jęczmienia – o około 44 %, a ceny mleka – o około 38 % w porównaniu z poziomami cen w 2008 r.

(6)

(2)

Stopa bezrobocia na Łotwie jest najwyższa w Unii Euro­ pejskiej; osiągnęła ona 19,7 % we wrześniu 2009 r. i wzrosła o 62 % od stycznia 2009 r. Pomoc państwa powinna zatem ułatwić bezrobotnym zajęcie się rolnic­ twem, umożliwiając im zakup gruntów rolnych. Powinna również pozwolić rolnikom zajmującym się produkcją rolną częściowo na własne potrzeby i niezatrudnionym już w sektorach poza rolnictwem poprawić strukturę obszarową swoich gospodarstw, tak by produkcja ta zapewniała im dochody zabezpieczające podstawowy poziom życia. Powinna również ułatwić sprzedaż gruntów rolnych będących własnością bezrobotnych, którym potrzebny jest kapitał do przejścia na samoza­ trudnienie.

(7)

(3)

Z uwagi na brak środków finansowych i wysokie stopy procentowe kredytów komercyjnych na zakup gruntów rolnicy mają niewielkie możliwości skorzystania z kredytów komercyjnych na inwestycje, takie jak zakup gruntów rolnych. W listopadzie 2009 r. stopy procentowe stosowane przez instytucje kredytowe do linii kredytów komercyjnych na zakup gruntów rolnych przekroczyły 15 % w skali roku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 339 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L339 - 60 z 200922.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zastępującego załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywy ramowej”) (  Dz.U. L 118 z 13.5.2009)

 • Dz. U. L339 - 59 z 200922.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 661/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96 (  Dz.U. L 185 z 12.7.2008)

 • Dz. U. L339 - 58 z 200922.12.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol przyjmujące kwoty, o których mowa w załączniku do decyzji Zarządu Europolu, z dnia 16 listopada 1999 r., w sprawie opodatkowania poborów i wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L339 - 55 z 200922.12.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich od roku budżetowego 2002 (EBC/2009/27)

 • Dz. U. L339 - 54 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przedłużenia okresu dostępności pomocy makrofinansowej Unii Europejskiej przyznanej Libanowi

 • Dz. U. L339 - 49 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2009 r. przeznaczonego na pokrycie wydatków poniesionych przez Niemcy, Hiszpanię, Włochy, Maltę, Niderlandy, Portugalię i Słowenię w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10050)

 • Dz. U. L339 - 44 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10049) (1)

 • Dz. U. L339 - 41 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10048) (1)

 • Dz. U. L339 - 40 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10046)

 • Dz. U. L339 - 36 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzane do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9959) (1)

 • Dz. U. L339 - 32 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1271/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L339 - 28 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1270/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. dotyczące stałych zezwoleń na stosowanie niektórych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L339 - 27 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1269/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 243/2007 w zakresie minimalnej zawartości dodatku paszowego w paszach dla tuczników (1)

 • Dz. U. L339 - 26 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1268/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. wyłączające podrejony ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego oraz z obowiązków dotyczących zapisu danych za rok 2010 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiającym wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów

 • Dz. U. L339 - 24 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1267/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L339 - 3 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1266/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. dostosowujące po raz dziesiąty do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (1)

 • Dz. U. L339 - 1 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1265/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.