Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 339 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzane do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9959) (1)

Data ogłoszenia:2009-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 339 POZ 36

Strona 1 z 2
L 339/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzane do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9959)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/992/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawia­ jące wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (1), w szczególności jego art. 16, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 do prze­ twarzania wszystkich danych osobowych mają zastoso­ wanie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ustanowione w szczególności dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycz­ nych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (4). W celu ułatwienia wzajemnego połączenia krajowych rejestrów elektronicznych, którego wymagają przepisy art. 16 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, Komisja musi przyjąć – zgodnie z art. 16 ust. 1 wspom­ nianego rozporządzenia – decyzję w sprawie minimal­ nych wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzane do krajowego rejestru elektronicznego,

(4)

Artykuł 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 stanowi, że każde państwo członkowskie prowadzi krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu drogowego, którzy od wyznaczonego przez to państwo właściwego organu uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Krajowe rejestry elek­ troniczne powinny zawierać co najmniej elementy okre­ ślone w art. 16 ust. 2 rozporządzenia. Należy również wprowadzać do nich dodatkowe elementy, takie jak data i miejsce urodzenia osób fizycznych, w celu zapewnienia poprawnej identyfikacji danych osób. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (2) oraz rozporządzenie Parla­ mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług auto­ karowych i autobusowych (3) również nakładają wymóg wprowadzania do wspomnianych krajowych rejestrów elektronicznych określonych danych.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Minimalne wymogi dotyczące danych, które mają być wprowa­ dzane do krajowych rejestrów elektronicznych ustanowionych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 16. ust. 1 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1071/2009, określono w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2

(2)

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2009 r. W imieniu Komisji Antonio TAJANI Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 51. (2) Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 72. (3) Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 88.

(4) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

22.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 339/37

ZAŁĄCZNIK

Kategoria danych

Pozycja danych

Dodatkowy opis rubryki z danymi

Długość

Przedsiębiorca transportu drogo­ wego Adres

Nazwa Forma prawna Adres Kod pocztowy Miejscowość Kod kraju

Rubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne Rubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne Rubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne Rubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne Rubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne Wybrany z dwuliterowych kodów ISO 3166-1 alfa 2 Należy wybrać: — „Licencja wspólnotowa na przewóz osób” — „Licencja krajowa na przewóz osób” lub: — „Licencja wspólnotowa na przewóz towarów” — „Licencja krajowa na przewóz towarów”

1–100 1–50 1–150 1–10 1–50 2

Zezwolenie

Rodzaj

1–50

Numer seryjny licencji wspólnotowej Początek ważności licencji wspólnotowej Koniec ważności licencji wspólnotowej Liczba pojazdów objętych zezwoleniem Numer rejestracyjny pojazdu (*) Status zezwolenia

Rubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne

1–20

Data wpisana cyframi w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD) Data wpisana cyframi w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD) Rubryka tekstowa, znaki numeryczne

10

10

1–4

Rubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne

1–15

Należy wybrać: — „Ważne” — „Zawieszone” — „Wycofane” — „Ważność wygasła” — „Zgubione/ukradzione” — „Unieważnione” — „Odesłane”

1–20

Data wycofania licencji wspólnotowej Data zawieszenia licencji wspólnotowej Data wygaśnięcia zawie­ szenia licencji wspól­ notowej

Data wpisana cyframi w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD) Data wpisana cyframi w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD) Data wpisana cyframi w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

10

10

10

L 339/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 339 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L339 - 60 z 200922.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zastępującego załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywy ramowej”) (  Dz.U. L 118 z 13.5.2009)

 • Dz. U. L339 - 59 z 200922.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 661/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96 (  Dz.U. L 185 z 12.7.2008)

 • Dz. U. L339 - 58 z 200922.12.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol przyjmujące kwoty, o których mowa w załączniku do decyzji Zarządu Europolu, z dnia 16 listopada 1999 r., w sprawie opodatkowania poborów i wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L339 - 55 z 200922.12.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich od roku budżetowego 2002 (EBC/2009/27)

 • Dz. U. L339 - 54 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przedłużenia okresu dostępności pomocy makrofinansowej Unii Europejskiej przyznanej Libanowi

 • Dz. U. L339 - 49 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2009 r. przeznaczonego na pokrycie wydatków poniesionych przez Niemcy, Hiszpanię, Włochy, Maltę, Niderlandy, Portugalię i Słowenię w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10050)

 • Dz. U. L339 - 44 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10049) (1)

 • Dz. U. L339 - 41 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10048) (1)

 • Dz. U. L339 - 40 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10046)

 • Dz. U. L339 - 34 z 200922.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Republiki Łotewskiej pomocy państwa na zakup gruntów rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L339 - 32 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1271/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L339 - 28 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1270/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. dotyczące stałych zezwoleń na stosowanie niektórych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L339 - 27 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1269/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 243/2007 w zakresie minimalnej zawartości dodatku paszowego w paszach dla tuczników (1)

 • Dz. U. L339 - 26 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1268/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. wyłączające podrejony ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego oraz z obowiązków dotyczących zapisu danych za rok 2010 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiającym wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów

 • Dz. U. L339 - 24 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1267/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L339 - 3 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1266/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. dostosowujące po raz dziesiąty do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (1)

 • Dz. U. L339 - 1 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1265/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.