Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 339 POZ 41

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10048) (1)

Data ogłoszenia:2009-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 339 POZ 41

22.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 339/41

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10048)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/994/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego załącznik VI rozdział 4 sekcja B lit. f) akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Jeden zakład mleczarski jest obecnie upoważniony do odbioru i przetwarzania na odrębnych liniach produkcyj­ nych mleka surowego spełniającego wymagania UE i niespełniającego tych wymagań i jest w związku z tym wymieniony w wykazie w rozdziale II dodatku do załącznika VI. Zakład ten aktualnie przetwarza jedynie mleko surowe spełniające wymagania UE, a zatem powi­ nien zostać skreślony z tego wykazu. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, Artykuł 1

W Akcie przystąpienia Bułgarii i Rumunii przyznano Bułgarii okresy przejściowe na osiągnięcie przez niektóre zakłady mleczarskie zgodności z wymogami rozporzą­ dzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szcze­ gólne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1). Bułgaria przedstawiła gwarancje, zgodnie z którymi trzy­ dzieści dziewięć zakładów mleczarskich zakończyło proces modernizacji i obecnie spełniają one w pełni wymogi prawodawstwa Unii. Dwadzieścia siedem spośród nich jest upoważnionych do odbioru i przetwarzania bez segregacji mleka surowego spełniają­ cego wymagania UE i niespełniającego tych wymagań. Zakłady te należy dodać do wykazu w rozdziale I dodatku do załącznika VI. Jeden zakład mleczarski jest obecnie upoważniony do odbioru i przetwarzania bez segregacji mleka surowego spełniającego wymagania UE i niespełniającego tych wymagań i jest w związku z tym wymieniony w wykazie w rozdziale I dodatku do załącznika VI. Zakład ten aktualnie przetwarza jedynie mleko surowe spełniające wymagania UE, a zatem powinien zostać skreślony z tego wykazu.

(5)

(6)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniej­ szej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

L 339/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2009

ZAŁĄCZNIK W dodatku do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii wprowadza się następujące zmiany: 1) w rozdziale I wprowadza się następujące zmiany: a) dodaje się pozycje w brzmieniu:

Nr Numer weterynaryjny Nazwa zakładu Miasto/ulica lub wieś/region

„77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.

BG 1812008 BG 2512003 BG 2612034 BG 1812003 BG 2512001 0312002 0712015 0812030 0912003 1412015 1712017 1712019 1712037 1712043 1812005 2012010 2012032 2012036 2212009 2212023 2312028 2312033 2312039 2412040 2512011 2612015 2812002

»Vesi« OOD »Si Vi Es« OOD ET »Eliksir-Petko Petev« »Sirma Prista« AD »Mladost - 2002« OOD ET »Mario« »Rosta« EOOD »FAMA« AD »Koveg-mlechni produkti« OOD ET »Boycho Videnov - Elbokada 2000« »Diva 02« OOD ET »Ivaylo-Milena Stancheva« ET »Ali Isliamov« »Maxima milk« OOD »DAV - Viktor Simonov« EOOD »Saray« OOD »Kiveks« OOD »Minchevi« OOD »Serdika - 94« OOD »EL BI BULGARIKUM« EAD ET »Sisi Lyubomir Semkov« »Balkan spetsial« OOD EOOD »Laktoni« »Inikom« OOD ET »Sevi 2000 - Sevie Ibryamova« ET »Detelina 39« »Arachievi« OOD

s. Novo selo gr. Omurtag Promishlena zona s. Gorski izvor gr. Ruse bul. »3-ti mart« 51 gr. Targovishte bul. »29-ti yanuari« 7 gr. Suvorovo s. M. Varshets gr. Dobrich bul. »Dobrudzha« 2 gr. Kardzhali Promishlena zona s. Stefanovo obsht. Radomir gr. Isperih ul. »An. Kanchev« gr. Isperih Parvi stopanski dvor s. Yasenovets s. Samuil gr. Vetovo ul. »Han Kubrat« 52 s. Mokren s. Kovachite s. Korten gr. Sofia kv. Zheleznitza gr. Sofia ul. »Malashevska« 12 A s. Anton s. Gorna Malina s. Ravno pole, obl. Sofiyska gr. Galabovo ul. »G. S. Rakovski« 11 s. Krepcha obsht. Opaka s. Brod s. Kirilovoobl. Yambolska”

22.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 339/43

b) skreśla się pozycję w brzmieniu:

Nr Numer weterynaryjny Nazwa zakładu Miasto/ulica lub wieś/region

„25.

BG 0212028

»Vester« OOD

s. Sigmen”

2) w rozdziale II skreśla się pozycję w brzmieniu:

Nr Numer weterynaryjny Nazwa zakładu Miasto/ulica lub wieś/region

„7.

BG 0212028

»ZHOSI« OOD

s. Chernolik”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 339 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L339 - 60 z 200922.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zastępującego załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywy ramowej”) (  Dz.U. L 118 z 13.5.2009)

 • Dz. U. L339 - 59 z 200922.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 661/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96 (  Dz.U. L 185 z 12.7.2008)

 • Dz. U. L339 - 58 z 200922.12.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol przyjmujące kwoty, o których mowa w załączniku do decyzji Zarządu Europolu, z dnia 16 listopada 1999 r., w sprawie opodatkowania poborów i wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L339 - 55 z 200922.12.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich od roku budżetowego 2002 (EBC/2009/27)

 • Dz. U. L339 - 54 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przedłużenia okresu dostępności pomocy makrofinansowej Unii Europejskiej przyznanej Libanowi

 • Dz. U. L339 - 49 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2009 r. przeznaczonego na pokrycie wydatków poniesionych przez Niemcy, Hiszpanię, Włochy, Maltę, Niderlandy, Portugalię i Słowenię w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10050)

 • Dz. U. L339 - 44 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10049) (1)

 • Dz. U. L339 - 40 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10046)

 • Dz. U. L339 - 36 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzane do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9959) (1)

 • Dz. U. L339 - 34 z 200922.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Republiki Łotewskiej pomocy państwa na zakup gruntów rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L339 - 32 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1271/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L339 - 28 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1270/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. dotyczące stałych zezwoleń na stosowanie niektórych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L339 - 27 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1269/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 243/2007 w zakresie minimalnej zawartości dodatku paszowego w paszach dla tuczników (1)

 • Dz. U. L339 - 26 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1268/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. wyłączające podrejony ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego oraz z obowiązków dotyczących zapisu danych za rok 2010 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiającym wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów

 • Dz. U. L339 - 24 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1267/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L339 - 3 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1266/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. dostosowujące po raz dziesiąty do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (1)

 • Dz. U. L339 - 1 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1265/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.