Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 339 POZ 55

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich od roku budżetowego 2002 (EBC/2009/27)

Data ogłoszenia:2009-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 339 POZ 55

Strona 1 z 3
22.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 339/55

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich od roku budżetowego 2002 (EBC/2009/27) (2009/998/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

1) artykuł 1 lit. g) otrzymuje brzmienie: „g) »instytucja kredytowa« oznacza: a) instytucję kredytową w rozumieniu art. 2 i art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredy­ towe (*), zgodnie z odpowiednią implementacją tej dyrektywy do krajowego porządku prawnego, podlega­ jącą nadzorowi wykonywanemu przez właściwy organ; lub b) inną instytucję kredytową, o której mowa w art. 123 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, podlegającą kontroli o standardzie porównywalnym do nadzoru prowadzonego przez właściwe organy krajowe. ___________ (*) Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.”; 2) artykuł 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Od 2003 r. kwotę dochodu pieniężnego KBC ustala się, mierząc rzeczywisty dochód uzyskany przez dany KBC z aktywów celowych zarejestrowanych w jego księgach rachunkowych. W drodze wyjątku od tej zasady przyjmuje się, że złoto nie generuje dochodu, a papiery wartościowe utrzymywane w celach związanych z polityką pieniężną generują dochód w wysokości stopy referencyjnej.”; 3) zmiany w załącznikach I i II do decyzji EBC/2001/16 wyszczególniono w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Przepis końcowy Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2009 r.

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 32, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja EBC/2009/16 z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie realizacji programu zakupu zabezpieczonych obligacji (1) przewiduje ustanowienie programu zakupu zabezpieczo­ nych obligacji w celach związanych z realizacją polityki pieniężnej. Wytyczne EBC/2009/10 z dnia 7 maja 2009 r. zmienia­ jące wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (2) udostęp­ niły operacje otwartego rynku oraz operacje kredytowodepozytowe Eurosystemu instytucjom kredytowym, które – ze względu na swój specyficzny charakter instytucjo­ nalny w prawie wspólnotowym – podlegają kontroli o standardzie porównywalnym do nadzoru prowadzo­ nego przez właściwe organy krajowe. Jak pokazuje doświadczenie, niezbędne jest określenie sposobu księgowania zaległych należności wynikających z niewykonania zobowiązań przez kontrahentów Euro­ systemu w kontekście operacji kredytowych oraz powią­ zanych aktywów. W decyzji EBC/2001/16 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkow­ skich od roku budżetowego 2002 (3) należy wprowadzić zmiany odzwierciedlające nowy sposób obliczania oraz podziału dochodu pieniężnego,

(2)

(3)

(4)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 14 grudnia 2009 r.

Jean-Claude TRICHET

Artykuł 1 W decyzji EBC/2001/16 wprowadza się następujące zmiany:

Prezes EBC

(1) Dz.U. L 175 z 4.7.2009, s. 18. (2) Dz.U. L 123 z 19.5.2009, s. 99. (3) Dz.U. L 337 z 20.12.2001, s. 55.

L 339/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2009

ZAŁĄCZNIK 1. Załącznik I do decyzji EBC/2001/16 otrzymuje brzmienie: „ZAŁĄCZNIK I SKŁAD PODSTAWY ZOBOWIĄZAŃ A. Z wyłączeniem wszelkich innych pozycji, podstawa zobowiązań obejmuje: 1. Banknoty w obiegu Na potrzeby niniejszego załącznika, w roku wymiany gotówkowej dla każdego KBC będącego nowym człon­ kiem Eurosystemu, »banknoty w obiegu«: a) obejmują banknoty emitowane przez KBC i denominowane w jednostkach waluty krajowej; oraz b) podlegają pomniejszeniu o wartość nieoprocentowanych pożyczek dotyczących wstępnego zaopatrzenia w banknoty euro, które nie zostały jeszcze zapisane w ciężar odpowiednich rachunków (część pozycji 6 aktywów bilansu zrównoważonego (HBS)).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 339 POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L339 - 60 z 200922.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zastępującego załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywy ramowej”) (  Dz.U. L 118 z 13.5.2009)

 • Dz. U. L339 - 59 z 200922.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 661/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96 (  Dz.U. L 185 z 12.7.2008)

 • Dz. U. L339 - 58 z 200922.12.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol przyjmujące kwoty, o których mowa w załączniku do decyzji Zarządu Europolu, z dnia 16 listopada 1999 r., w sprawie opodatkowania poborów i wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L339 - 54 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przedłużenia okresu dostępności pomocy makrofinansowej Unii Europejskiej przyznanej Libanowi

 • Dz. U. L339 - 49 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2009 r. przeznaczonego na pokrycie wydatków poniesionych przez Niemcy, Hiszpanię, Włochy, Maltę, Niderlandy, Portugalię i Słowenię w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10050)

 • Dz. U. L339 - 44 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10049) (1)

 • Dz. U. L339 - 41 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10048) (1)

 • Dz. U. L339 - 40 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10046)

 • Dz. U. L339 - 36 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzane do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9959) (1)

 • Dz. U. L339 - 34 z 200922.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Republiki Łotewskiej pomocy państwa na zakup gruntów rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L339 - 32 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1271/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L339 - 28 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1270/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. dotyczące stałych zezwoleń na stosowanie niektórych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L339 - 27 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1269/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 243/2007 w zakresie minimalnej zawartości dodatku paszowego w paszach dla tuczników (1)

 • Dz. U. L339 - 26 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1268/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. wyłączające podrejony ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego oraz z obowiązków dotyczących zapisu danych za rok 2010 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiającym wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów

 • Dz. U. L339 - 24 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1267/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L339 - 3 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1266/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. dostosowujące po raz dziesiąty do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (1)

 • Dz. U. L339 - 1 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1265/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.