Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 339 POZ 58

Tytuł:

Decyzja Zarządu Europolu z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol przyjmujące kwoty, o których mowa w załączniku do decyzji Zarządu Europolu, z dnia 16 listopada 1999 r., w sprawie opodatkowania poborów i wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

Data ogłoszenia:2009-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 339 POZ 58

L 339/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2009

DECYZJA ZARZĄDU EUROPOLU z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol przyjmujące kwoty, o których mowa w załączniku do decyzji Zarządu Europolu, z dnia 16 listopada 1999 r., w sprawie opodatkowania poborów i wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu (2009/999/UE)

ZARZĄD EUROPOLU,

12,5 % dla kwot od 2 838,57 EUR do 3 253,13 EUR 15 % dla kwot od 3 253,14 EUR do 3 694,43 EUR 17,5 % dla kwot od 3 694,44 EUR do 4 109,04 EUR 20 % dla kwot od 4 109,05 EUR do 4 510,91 EUR 22,5 % dla kwot od 4 510,92 EUR do 4 925,50 EUR 25 % dla kwot od 4 925,51 EUR do 5 327,38 EUR 27,5 % dla kwot od 5 327,39 EUR do 5 741,96 EUR 30 % dla kwot od 5 741,97 EUR do 6 143,84 EUR 32,5 % dla kwot od 6 143,85 EUR do 6 558,43 EUR 35 % dla kwot od 6 558,44 EUR do 6 960,94 EUR 40 % dla kwot od 6 960,95 EUR do 7 375,55 EUR 45 % dla kwot powyżej 7 375,56 EUR Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostanie opublikowana w Dzienniku Urzę­ dowym Wspólnot Europejskich. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu następującym po jej przyjęciu.

uwzględniając Protokół sporządzony na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 41 ust. 3 konwencji o Europolu, w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektorów oraz pracow­ ników Europolu (1), a w szczególności jego art. 10; a także mając na uwadze, co następuje:

1.

w dniu 30 listopada 2009 r. Rada podjęła decyzję w sprawie waloryzacji poborów i wynagrodzeń urzęd­ ników Europolu o 1,2 % z mocą wsteczną od dnia 1 lipca 2008 r.; w dniu 13 maja 2009 r. zarząd podjął decyzję w sprawie wprowadzenia w życie podwyżki kwot, o których mowa w art. 4 załącznika do decyzji zarządu z dnia 16 listopada 1999 r. (2) o taki sam procent i z tym samym dniem, jak określono decyzją Rady, o której mowa w pkt. 1; Zgodnie z przedmiotową decyzją zarządu wartości usta­ lone w niniejszy sposób zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.

3.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Z mocą od dnia 1 lipca 2008 r.: 1. Wartość, o której mowa w pierwszym zdaniu art. 4 załącz­ nika do decyzji zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r., zastępuje się kwotą 117,00 EUR. 2. Wartości w walucie euro podane w tabeli zawartej w art. 4 załącznika do decyzji zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. zastępuje się następująco: 8 % dla kwot od 117,00 EUR do 2 060,89 EUR 10 % dla kwot od 2 060,90 EUR do 2 838,56 EUR

Sporządzono w Hadze dnia 1 grudnia 2009 r. W imieniu zarzadu

S. CLERTON

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 221 z 19.7.1997, s. 2. (2) Dz.U. C 65 z 28.2.2001, s. 8.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 339 POZ 58 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L339 - 60 z 200922.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zastępującego załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywy ramowej”) (  Dz.U. L 118 z 13.5.2009)

 • Dz. U. L339 - 59 z 200922.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 661/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96 (  Dz.U. L 185 z 12.7.2008)

 • Dz. U. L339 - 55 z 200922.12.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich od roku budżetowego 2002 (EBC/2009/27)

 • Dz. U. L339 - 54 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przedłużenia okresu dostępności pomocy makrofinansowej Unii Europejskiej przyznanej Libanowi

 • Dz. U. L339 - 49 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2009 r. przeznaczonego na pokrycie wydatków poniesionych przez Niemcy, Hiszpanię, Włochy, Maltę, Niderlandy, Portugalię i Słowenię w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10050)

 • Dz. U. L339 - 44 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10049) (1)

 • Dz. U. L339 - 41 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10048) (1)

 • Dz. U. L339 - 40 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10046)

 • Dz. U. L339 - 36 z 200922.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzane do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9959) (1)

 • Dz. U. L339 - 34 z 200922.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Republiki Łotewskiej pomocy państwa na zakup gruntów rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L339 - 32 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1271/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L339 - 28 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1270/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. dotyczące stałych zezwoleń na stosowanie niektórych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L339 - 27 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1269/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 243/2007 w zakresie minimalnej zawartości dodatku paszowego w paszach dla tuczników (1)

 • Dz. U. L339 - 26 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1268/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. wyłączające podrejony ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego oraz z obowiązków dotyczących zapisu danych za rok 2010 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiającym wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów

 • Dz. U. L339 - 24 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1267/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dz. U. L339 - 3 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1266/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. dostosowujące po raz dziesiąty do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (1)

 • Dz. U. L339 - 1 z 200922.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1265/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.