Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 341 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie dokumentu referencyjnego, o którym mowa w art. 27 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8680) (1)

Data ogłoszenia:2009-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 341 POZ 1

Strona 1 z 9
22.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

 

DECYZJA KOMISJI z dnia 30  listopada 2009  r. w sprawie dokumentu referencyjnego, o  którym mowa w  art.  27 ust.  4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr  C(2009) 8680)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/965/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i  Rady 2008/57/WE (1) z  dnia 17  czerwca 2008  r. w  sprawie interope­ racyjności systemu kolei we Wspólnocie, w  szczególności jej art. 27 ust. 4, uwzględniając zalecenie Europejskiej Agencji Kolejowej (nr ERA/REC/XA/01-2009) z dnia 17 kwietnia 2009 r., a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

odstępstwa), a  także przepisy notyfikowane na mocy art.  8 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2). Pierwsza wersja dokumentu referencyjnego zo­ stanie przedstawiona Komisji najpóźniej do dnia 1  stycz­ nia 2010 r.

(2)

Zgodnie z art. 27 ust. 3 dyrektywy 2008/57/WE Europej­ ska Agencja Kolejowa ma obowiązek opracowania doku­ mentu referencyjnego zawierającego odesłania do wszystkich przepisów krajowych stosowanych przez pań­ stwa członkowskie, dotyczących wprowadzania pojazdów do eksploatacji. W  dokumencie tym niezbędne jest za­ mieszczenie przepisów krajowych poszczególnych państw członkowskich w  odniesieniu do każdego z  parametrów wymienionych w  załączniku VII do dyrektywy 2008/57/WE oraz określenie, do której z grup wymienio­ nych w sekcji 2 tego załącznika należą dane przepisy. Prze­ pisy te obejmują przepisy notyfikowane na mocy art.  17 ust.  3 dyrektywy 2008/57/WE, w  tym przepisy notyfiko­ wane w wyniku przyjęcia technicznych specyfikacji inter­ operacyjności (TSI) (przypadki szczególne, punkty otwarte,

W celu umożliwienia porównań i określenia wzajemnych powiązań między wymogami określonymi w TSI a wymo­ gami przepisów krajowych odnośnie do konkretnego pa­ rametru, wykaz parametrów do skontrolowania w  związku z  wprowadzeniem do eksploatacji pojazdów niezgodnych z TSI powinien, z jednej strony, zachowywać zgodność z obecnymi porozumieniami opierającymi się na przepisach krajowych, a porozumienia te powinny stano­ wić jego podstawę, z  drugiej zaś strony powinien stano­ wić odzwierciedlenie TSI. Jest zatem konieczne, aby wykaz parametrów był znacznie bardziej szczegółowy, niż ma to miejsce obecnie w  sekcji 1 załącznika  VII do dyrektywy 2008/57/WE. Właściwe jest przyjęcie szczegółowego wy­ kazu parametrów określonych w załączniku do niniejszej decyzji jako podstawy dla dokumentu referencyjnego, o którym mowa w art. 27 ust. 4 dyrektywy 2008/57/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opi­ nią komitetu powołanego zgodnie z  art.  29 ust.  1 dyrek­ tywy 2008/57/WE,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (2)  Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 44.

(1)  Dz.U. L 191 z 18.7.2008, s. 1.

L 341/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2009

Artykuł 1 Dokument referencyjny, o którym mowa w art. 27 ust. 4 dyrek­ tywy 2008/57/WE, sporządza się w oparciu o wykaz parametrów określony w załączniku do niniejszej decyzji. Dla każdego z państw członkowskich dokument referencyjny za­ wiera również określone podstawowe informacje dotyczące prze­ pisów krajowych obowiązujących w  zakresie dopuszczenia pojazdów szynowych do eksploatacji.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich oraz Europejskiej Agencji Kolejowej, reprezentowanej przez jej dyrek­ tora wykonawczego. Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. W imieniu Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 341 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L341 - 14 z 200922.12.2009

    Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. przyjmująca wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 689/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady i zmieniająca decyzje Komisji 2000/657/WE, 2001/852/WE, 2003/508/WE, 2004/382/WE i 2005/416/WE

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.