Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 341 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. przyjmująca wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 689/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady i zmieniająca decyzje Komisji 2000/657/WE, 2001/852/WE, 2003/508/WE, 2004/382/WE i 2005/416/WE

Data ogłoszenia:2009-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 341 POZ 14

Strona 1 z 4
L 341/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 30  listopada 2009 r. przyjmująca wspólnotowe decyzje w  sprawie przywozu niektórych chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr  689/2008 Parlamentu Europejskiego i  Rady i  zmieniająca decyzje Komisji 2000/657/WE, 2001/852/WE, 2003/508/WE, 2004/382/WE i  2005/416/WE (2009/966/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr  689/2008 Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 17  czerwca 2008  r. dotyczące wy­ wozu i  przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1), w  szczegól­ ności jego art. 12 ust. 1 akapit drugi, po zasięgnięciu opinii Komitetu ustanowionego art.  133 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i  stosowanych ograniczeń w  zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmie­ niającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporzą­ dzenie Rady (EWG) nr  793/93 i  rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrek­ tywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Konieczne jest dokonanie przeglądu poprzednich decyzji w  sprawie przywozu w  odniesieniu do tlenku etylenu, fluoroacetamidu, HCH (mieszaniny izomerów), lindanu, metamidofosu, pentachlorofenolu oraz jego soli i  estrów, polibromowanych bifenyli (PBB), polichrowanych terfeny­ li (PCT), proszków do rozpylania zawierających połącze­ nie benomylu, karbofuranu i tiuramu oraz związków rtęci w  celu uwzględnienia rozszerzenia Wspólnoty z  dniem 1  stycznia 2007  r. oraz zmian w  regulacjach wspólnoto­ wych, wprowadzonych od czasu ich przyjęcia.

(5)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr  689/2008, Komisja, w imieniu Wspólnoty, decyduje o zezwoleniu na przywóz do Wspólnoty każdego z chemikaliów podlegających pro­ cedurze zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC). Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP) i Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyży­ wienia i Rolnictwa (FAO) wyznaczono do zapewnienia ob­ sługi sekretarskiej dla funkcjonowania procedury PIC, ustanowionej przez Konwencję rotterdamską w  sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC) w  międzynarodowym handlu niektórymi niebezpieczny­ mi substancjami chemicznymi i pestycydami, zatwierdzo­ nej przez Wspólnotę decyzją Rady 2006/730/WE z  dnia 25 września 2006 r. dotyczącą zawarcia, w imieniu Wspól­ noty Europejskiej, Konwencji rotterdamskiej w  sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w  międzynarodowym handlu niektórymi niebezpieczny­ mi substancjami chemicznymi i pestycydami (3). Komisja, działając jako wspólnie wyznaczony organ, zobo­ wiązana jest do przekazywania, w imieniu Wspólnoty i jej państw członkowskich, decyzji w  sprawie przywozu chemikaliów podlegających procedurze PIC do Sekretaria­ tu Konwencji Rotterdamskiej.

Wprowadzanie do obrotu i  stosowanie tlenku etylenu na mocy dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Ra­ dy z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (4) jest ograniczone do określonych obszarów zastosowania na mocy rozporzą­ dzenia Komisji (WE) nr  1451/2007 (5) w  sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w  art.  16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE. Przywóz jest zatem dozwolo­ ny wyłącznie do tych określonych zastosowań. Państwa członkowskie decydują, które z zastosowań dozwolonych na mocy dyrektywy 98/8/WE dopuszczają na swoim terytorium.

(6)

(2)

Fluoroacetamid i pentachlorofenol oraz jego sole i estry nie są wymienione jako substancje czynne w  załączniku I  do dyrektywy Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. do­ tyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony ro­ ślin (6), ani w  załączniku I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE, zatem stosowanie ich jako pestycydów jest za­ kazane. Przywóz fluoroacetamidu i  pentachlorofenolu oraz jego soli i  estrów w  celu stosowania jako pestycydy jest zatem zakazany.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 341 POZ 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L341 - 1 z 200922.12.2009

    Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie dokumentu referencyjnego, o którym mowa w art. 27 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8680) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.