Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 344 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1277/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2010

Data ogłoszenia:2009-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 344 POZ 12

Strona 1 z 3
L 344/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1277/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2010

KOMISJA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 20 ust. 3 i art. 22, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Współczynniki przeliczeniowe wykorzystywane do obliczania cen UE wycofania i sprzedaży, zgodnie z art. 20 i 22 rozpo­ rządzenia (WE) nr 104/2000, na rok połowowy 2010 dla produktów wymienionych w załączniku I do wymienionego rozporządzenia określono w załączniku I do niniejszego rozpo­ rządzenia. Artykuł 2 Ceny UE wycofania i sprzedaży obowiązujące w roku poło­ wowym 2010 oraz produkty, których dotyczą, określono w załączniku II. Artykuł 3 Ceny wycofania obowiązujące w roku połowowym 2010 w strefach wyładunku położonych daleko od głównych ośrodków spożycia w UE oraz produkty, których takie ceny dotyczą, określono w załączniku III. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

Rozporządzenie (WE) nr 104/2000 przewiduje, że ceny UE wycofania i sprzedaży dla każdego z produktów wymienionych w załączniku I do wymienionego rozpo­ rządzenia mają zostać ustalone na podstawie świeżości, wielkości lub wagi i prezentacji produktu poprzez zasto­ sowanie współczynnika przeliczeniowego dla danej kate­ gorii produktów do kwoty nieprzekraczającej 90 % odpo­ wiedniej ceny orientacyjnej. Ceny wycofania mogą być mnożone przez współczyn­ niki dostosowawcze w strefach wyładunku położonych daleko od głównych ośrodków spożycia w UE. Ceny orientacyjne na rok połowowy 2010 zostały ustalone dla wszystkich danych produktów objętych rozporządze­ niem Rady (WE) nr 1212/2009 (2). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2009 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 17 z 21.1.2000, s. 22. (2) Dz.U. L 327 z 12.12.2009, s. 1.

23.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/13

ZAŁĄCZNIK I Współczynniki przeliczeniowe dla produktów wymienionych w pkt A, B i C załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Współczynniki przeliczeniowe Gatunek Wielkość (*) Ryba patroszona, z głową (*) Ekstra, A (*) Ryba cała (*) Ekstra, A (*)

Śledź z gatunku Clupea harengus

1 2 3 4a 4b 4c 5 6 7a 7b 8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,51 0,28 0,64 0,64 0,44 0,00 0,00 0,00 0,72 0,72 0,68 0,54 0,38 0,72 0,72 0,71 0,61

0,47 0,72 0,68 0,43 0,43 0,90 0,80 0,40 0,40 0,36 0,30 0,51 0,64 0,72 0,47 0,60 0,51 0,28 0,60 0,56 0,36 0,81 0,81 0,68 0,52 0,52 0,40 0,30 0,22 0,56 0,56 0,55 0,30

Sardynki z gatunku Sardina pilchardus

1 2 3 4

Koleń z gatunku Squalus acanthias

1 2 3

Koleń z gatunku Scyliorhinus spp.

1 2 3

Karmazyn Sebastes spp.

1 2 3

Dorsz z gatunku Gadus morhua

1 2 3 4 5

Czarniak Pollachius virens

1 2 3 4

L 344/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2009

Współczynniki przeliczeniowe Gatunek Wielkość (*) Ryba patroszona, z głową (*) Ekstra, A (*) Ryba cała (*) Ekstra, A (*)

Plamiak Melanogrammus aeglefinus

1 2 3 4

0,72 0,72 0,62 0,52 0,66 0,64 0,60 0,41 0,68 0,66 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,75 0,72 0,52 0,90 0,68 0,68 0,56 0,52 0,68 0,60 0,54 0,34

0,56 0,56 0,43 0,36 0,50 0,48 0,44 0,30 0,56 0,54 0,48 0,72 0,71 0,69 0,77 0,77 0,63 0,47 0,68 0,72 0,60 0,25 0,41 0,41 0,41 0,34 0,71 0,53 0,52 0,43 0,41 0,64 0,56 0,49 0,29

Witlinek Merlangius merlangus

1 2 3 4

Molwa Molva spp.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 344 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L344 - 56 z 200923.12.2009

  Sprostowanie do decyzji Rady 2009/908/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiającej środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotyczącej przewodnictwa w organach przygotowawczych Rady (  Dz.U. L 322 z 9.12.2009)

 • Dz. U. L344 - 46 z 200923.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugiego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10414)

 • Dz. U. L344 - 44 z 200923.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na 2010 r. na rzecz wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10291)

 • Dz. U. L344 - 41 z 200923.12.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/164/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca załączniki II i III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu dostosowania ich do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L344 - 37 z 200923.12.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (1)

 • Dz. U. L344 - 31 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1282/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 409/2009 ustalające wspólnotowe współczynniki przeliczeniowe i kody postaci stosowane do przeliczania masy ryb przetworzonych na masę ryb w relacji pełnej

 • Dz. U. L344 - 29 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1281/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 25 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1280/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 23 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1279/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 22 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1278/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego przechowywania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2010

 • Dz. U. L344 - 10 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1276/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wartości standardowe stosowane przy obliczaniu rekompensaty finansowej i związanej z nią zaliczki w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2010

 • Dz. U. L344 - 8 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1275/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L344 - 3 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1274/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. otwierające i ustalające administrowanie kontyngentami przywozowymi na ryż pochodzący z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ)

 • Dz. U. L344 - 1 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1273/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.