Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 344 POZ 25

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1280/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2010

Data ogłoszenia:2009-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 344 POZ 25

Strona 1 z 2
23.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/25

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1280/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2010

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 29 ust. 1 i 5,

(5)

Zgodnie z art. 29 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 104/2000 cenę referencyjną produktów innych niż wymienione w załącznikach I i II do tego rozporządzenia ustala się w szczególności na podstawie wyliczonej śred­ niej wartości celnych odnotowanych na rynkach impor­ towych lub w portach importowych w ciągu trzech lat bezpośrednio poprzedzających datę ustalenia ceny refe­ rencyjnej. Nie ma potrzeby ustalania cen referencyjnych dla produktów objętych kryteriami określonymi w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, które są importowane z państw trzecich w niewielkich ilościach. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 104/2000 stanowi, że ceny referencyjne obowiązujące w UE mogą być ustalane corocznie według kategorii produktu dla produktów, których dotyczy zawieszenie cła na mocy art. 28 ust. 1. To samo odnosi się do produktów, które podlegając, albo obowiązującemu zmniejszeniu taryfy w ramach Światowej Organizacji Handlu, albo innym umowom preferencyjnym, muszą stosować się do cen referencyj­ nych. Zgodnie z art. 29 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 104/2000 cena referencyjna dla produktów wymienio­ nych w załączniku I część A i B do tego rozporządzenia jest równa cenie wycofania, ustalonej zgodnie z art. 20 ust. 1 tego rozporządzenia. Unijne ceny wycofania dla danych produktów na rok połowowy 2010 określono w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1277/2009 (2).

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Ceny referencyjne produktów rybołówstwa na rok połowowy 2010, przewidziane zgodnie z art. 29 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, określono w załączniku do niniejszego rozporzą­ dzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2009 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 17 z 21.1.2000, s. 22. (2) Zob. s. 12 niniejszego Dziennika Urzędowego.

L 344/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2009

ZAŁĄCZNIK (1) 1. Ceny referencyjne produktów, o których mowa w art. 29 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Cena referencyjna (EUR/tonę) Gatunki Wielkość (1) Patroszone z głową (1) Dodatkowy kod Taric Extra, A (1) Ryba w całości (1) Dodatkowy kod Taric Extra, A (1)

Śledź z gatunku Clupea harengus ex 0302 40 00

1 2 3 4a 4b 4c 5 6 7a 7b 8

— — — — — — — — — — — — — — F073 F074 F075 F076 F077 1 144 1 144 1 081 858 604

F011 F012 F013 F016 F017 F018 F015 F019 F025 F026 F027 F067 F068 F069 F083 F084 F085 F086 F087

129 198 187 118 118 248 220 110 110 99 83 962 962 808 826 826 636 477 350

Karmazyn (Sebastes spp.) ex 0302 69 31 i ex 0302 69 33 Śledź z gatunku Gadus morhua ex 0302 50 10

1 2 3 1 2 3 4 5

Gotowane w wodzie Dodatkowy kod Taric Extra, A (1)

Świeże lub schłodzone Dodatkowy kod Taric Extra, A (1)

Krewetki północne (Pandalus borealis) ex 0306 23 10

1 2

F317 F318

4 985 1 748

F321 —

1 081 —

(1) Kategorie świeżości, wielkości oraz formy prezentacji określono zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 344 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L344 - 56 z 200923.12.2009

  Sprostowanie do decyzji Rady 2009/908/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiającej środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotyczącej przewodnictwa w organach przygotowawczych Rady (  Dz.U. L 322 z 9.12.2009)

 • Dz. U. L344 - 46 z 200923.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugiego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10414)

 • Dz. U. L344 - 44 z 200923.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na 2010 r. na rzecz wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10291)

 • Dz. U. L344 - 41 z 200923.12.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/164/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca załączniki II i III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu dostosowania ich do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L344 - 37 z 200923.12.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (1)

 • Dz. U. L344 - 31 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1282/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 409/2009 ustalające wspólnotowe współczynniki przeliczeniowe i kody postaci stosowane do przeliczania masy ryb przetworzonych na masę ryb w relacji pełnej

 • Dz. U. L344 - 29 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1281/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 23 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1279/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 22 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1278/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego przechowywania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2010

 • Dz. U. L344 - 12 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1277/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 10 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1276/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wartości standardowe stosowane przy obliczaniu rekompensaty finansowej i związanej z nią zaliczki w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2010

 • Dz. U. L344 - 8 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1275/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L344 - 3 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1274/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. otwierające i ustalające administrowanie kontyngentami przywozowymi na ryż pochodzący z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ)

 • Dz. U. L344 - 1 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1273/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.