Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 344 POZ 29

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1281/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2010

Data ogłoszenia:2009-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 344 POZ 29

23.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/29

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1281/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2010

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 25 ust. 1 i ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dlatego współczynniki przeliczeniowe należy ustalić dla różnych gatunków i prezentacji produktów zamrożonych wyładowanych w UE w celu ustalenia poziomu ceny, która uruchamia środek interwencyjny przewidziany w art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Unijna cena sprzedaży jest ustalana przed rozpoczęciem roku połowowego dla każdego z produktów wymienio­ nych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 104/2000 na poziomie równym co najmniej 70 % oraz nieprzekraczającym 90 % ceny orientacyjnej. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1212/2009 (2) ustala ceny orientacyjne na rok połowowy 2010 dla wszystkich obję­ tych nim produktów. Ceny rynkowe różnią się znacznie w zależności od gatunków i sposobu prezentacji produktów, w szczególności w przypadku kalmara i morszczuka.

Artykuł 1 Unijne ceny sprzedaży określone w art. 25 ust. 1 rozporzą­ dzenia (WE) nr 104/2000, stosowane w ciągu roku połowo­ wego 2010 do produktów wymienionych w załączniku II do wymienionego rozporządzenia, oraz formy prezentacji i wskaźniki przeliczeniowe, do których się one odnoszą, okre­ ślono w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2009 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 17 z 21.1.2000, s. 22. (2) Dz.U. L 327 z 12.12.2009, s. 1.

L 344/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2009

ZAŁĄCZNIK Ceny sprzedaży i współczynniki przeliczeniowe

Współczynnik przeliczeniowy Cena sprzedaży (EUR/tonę)

Gatunek

Prezentacja

Poziom interwencji

Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides) Morszczuk (Merluccius spp.)

W całości, z głową lub bez głowy W całości, z głową lub bez głowy Pojedyncze filety — ze skórą — bez skóry

1,0 1,0

0,85 0,85

1 629 1 027

1,0 1,1 1,0 1,0

0,85 0,85 0,85 0,85

1 261 1 387 1 268 3 398

Dorada (Dentex dentex i Pagellus spp.) Włócznik (Xiphias gladius) Krewetki Penaeidae a) Parapenaeus Longirostris b) Pozostałe Penaeidae Mątwy (Sepia officinalis, Rossia macro­ soma i Sepiola rondeletti) Kalmar (Loligo spp.) a) Loligo patagonica

W całości, z głową lub bez głowy W całości, z głową lub bez głowy Mrożone

1,0 1,0 Mrożone 1,0

0,85 0,85 0,85

3 461 6 847 1 628

— całe, nieoczyszczone — oczyszczone

1,00 1,20 2,50 2,90 1,00 1,00 1,70

0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,80 0,80

1 002 1 203 2 505 2 906 1 837 685 1 164

b) Loligo vulgaris

— całe, nieoczyszczone — oczyszczone

Ośmiornice (Octopus spp.) Illex argentinus

Mrożone — całe, nieoczyszczone — korpusy

Formy prezentacji handlowej: całe, nieoczyszczone: produkt, który nie został poddany żadnej obróbce oczyszczone: produkt, który został co najmniej wypatroszony korpus: ciało kalmara, który został co najmniej wypatroszony i odgłowiony

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 344 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L344 - 56 z 200923.12.2009

  Sprostowanie do decyzji Rady 2009/908/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiającej środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotyczącej przewodnictwa w organach przygotowawczych Rady (  Dz.U. L 322 z 9.12.2009)

 • Dz. U. L344 - 46 z 200923.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugiego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10414)

 • Dz. U. L344 - 44 z 200923.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na 2010 r. na rzecz wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10291)

 • Dz. U. L344 - 41 z 200923.12.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/164/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca załączniki II i III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu dostosowania ich do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L344 - 37 z 200923.12.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (1)

 • Dz. U. L344 - 31 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1282/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 409/2009 ustalające wspólnotowe współczynniki przeliczeniowe i kody postaci stosowane do przeliczania masy ryb przetworzonych na masę ryb w relacji pełnej

 • Dz. U. L344 - 25 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1280/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 23 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1279/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 22 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1278/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego przechowywania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2010

 • Dz. U. L344 - 12 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1277/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 10 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1276/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wartości standardowe stosowane przy obliczaniu rekompensaty finansowej i związanej z nią zaliczki w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2010

 • Dz. U. L344 - 8 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1275/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L344 - 3 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1274/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. otwierające i ustalające administrowanie kontyngentami przywozowymi na ryż pochodzący z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ)

 • Dz. U. L344 - 1 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1273/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.