Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 344 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1274/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. otwierające i ustalające administrowanie kontyngentami przywozowymi na ryż pochodzący z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ)

Data ogłoszenia:2009-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 344 POZ 3

Strona 1 z 5
23.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1274/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. otwierające i ustalające administrowanie kontyngentami przywozowymi na ryż pochodzący z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając decyzję Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamor­ skich ze Wspólnotą Europejską (1), w szczególności jej załącznik III art. 6 ust. 5 akapit siódmy, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (2), w szczególności jego art. 148 w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje: Zgodnie z załącznikiem III art. 6 decyzji 2001/822/WE w odniesieniu do produktów objętych pozycją taryfową 1006 kumulacja pochodzenia produktów AKP/KTZ dozwolona jest dla całkowitej rocznej ilości wynoszącej 160 000 ton, w tym 125 000 ton kontyngentu taryfo­ wego na ryż pochodzący z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) wymienionych w umowie o partnerstwie AKP-UE, wyrażonego w ekwiwalencie ryżu łuskanego. Każdego roku wydaje się wstępnie pozwolenia na przywóz 35 000 ton ryżu pochodzącego z krajów i terytoriów zamorskich (zwanych dalej KTZ), a w ramach tej ilości wydaje się pozwolenia na przywóz 10 000 ton pochodzących z najmniej rozwiniętych KTZ wymienionych w załączniku IB do wymienionej decyzji. Wszystkie pozostałe pozwolenia na przywóz wydaje się dla przywozów z Antyli Holenderskich i Aruby. Ilość 35 000 ton ryżu zarezerwowana dla KTZ może zostać zwiększona, jeżeli państwa AKP nie wykorzystają w rzeczywistości swoich możliwości w zakresie wywozu bezpośredniego w ramach kontyngentu taryfowego prze­ widzianego w umowie z Kotonu. Od dnia 1 stycznia 2008 r. nie obowiązują już mecha­ nizmy handlowe ustanowione w umowie o partnerstwie AKP-UE, a przewidziany w tej umowie kontyngent tary­ fowy na ryż został zastąpiony uzgodnieniami o preferencyjnym traktowaniu przewidzianymi w art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki,

Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (3). Zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. a) wymienionego rozporządzenia uzgod­ nienia o preferencyjnym traktowaniu dla produktów objętych pozycją taryfową 1006 pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw AKP przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym obowiązują jedynie do dnia 31 grudnia 2009 r. W związku z tym od dnia 1 stycznia 2010 r. nie będzie już możliwości zwiększenia kontyngentu KTZ w związku z poziomem wykorzystania kontyngentu AKP, a co za tym idzie, kontyngenty KTZ muszą być otwierane corocznie dla wielkości wynoszącej nie więcej niż 35 000 ton.

(3)

(1)

Bez uszczerbku dla warunków uzupełniających lub stosownych odstępstw dotyczących zarządzania mecha­ nizmami przywozu, należy uwzględnić przepisy hory­ zontalnych i sektorowych rozporządzeń wykonawczych, tj. rozporządzenia Komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. ustalającego specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu (4), rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiającego wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi syste­ mowi pozwoleń na przywóz (5) oraz rozporządzenia (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 344 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L344 - 56 z 200923.12.2009

  Sprostowanie do decyzji Rady 2009/908/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiającej środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotyczącej przewodnictwa w organach przygotowawczych Rady (  Dz.U. L 322 z 9.12.2009)

 • Dz. U. L344 - 46 z 200923.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugiego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10414)

 • Dz. U. L344 - 44 z 200923.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na 2010 r. na rzecz wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10291)

 • Dz. U. L344 - 41 z 200923.12.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/164/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca załączniki II i III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu dostosowania ich do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L344 - 37 z 200923.12.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (1)

 • Dz. U. L344 - 31 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1282/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 409/2009 ustalające wspólnotowe współczynniki przeliczeniowe i kody postaci stosowane do przeliczania masy ryb przetworzonych na masę ryb w relacji pełnej

 • Dz. U. L344 - 29 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1281/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 25 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1280/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 23 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1279/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 22 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1278/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego przechowywania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2010

 • Dz. U. L344 - 12 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1277/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 10 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1276/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wartości standardowe stosowane przy obliczaniu rekompensaty finansowej i związanej z nią zaliczki w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2010

 • Dz. U. L344 - 8 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1275/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L344 - 1 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1273/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.