Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 344 POZ 31

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1282/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 409/2009 ustalające wspólnotowe współczynniki przeliczeniowe i kody postaci stosowane do przeliczania masy ryb przetworzonych na masę ryb w relacji pełnej

Data ogłoszenia:2009-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 344 POZ 31

Strona 1 z 3
23.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/31

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1282/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 409/2009 ustalające wspólnotowe współczynniki przeliczeniowe i kody postaci stosowane do przeliczania masy ryb przetworzonych na masę ryb w relacji pełnej

KOMISJA EUROPEJSKA,

1) w art. 3 lit. g) otrzymuje brzmienie: „g) »stan przetworzenia« oznacza sposób, w jaki ryba jest przechowywana (świeża, świeża solona oraz mrożona).”; 2) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wspólnotowe współczynniki przeliczeniowe okre­ ślone w załączniku II, III i IV stosuje się do przeliczania masy ryb przetworzonych na masę ryb w relacji pełnej.”; 3. w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kapitanowie wspólnotowych statków rybackich stosują współczynniki przeliczeniowe, o których mowa w art. 4, w dzienniku połowowym, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 i w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1077/2008 (*), w celu: a) oszacowania masy ryb w relacji pełnej dla ilości znajdu­ jących się na statku rybackim; oraz b) obliczenia masy ryb w relacji pełnej dla ilości po wyła­ dunku. ___________ (*) Dz.U. L 295 z 4.11.2008, s. 3.”; 4) załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia; się

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2009 (2) ustanawia wspólnotowe współczynniki przeliczeniowe i kody postaci stosowane w odniesieniu do stanów przetwo­ rzenia „ryba świeża” oraz „ryba świeża solona”. Gatunki objęte kwotami połowowymi są wyładowywane głównie w stanach przetworzenia „ryba świeża”, „ryba świeża solona” oraz „ryba mrożona”. W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 409/2009 należy uzupełnić wspólnotowymi współczynnikami przeliczeniowymi dla ryby mrożonej, aby wspólnotowe współczynniki przeli­ czeniowe były dostępne dla wszystkich odpowiednich stanów przetworzenia. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2008 (3) usta­ nawia szczegółowe zasady stosowania elektronicznej rejestracji i przekazywania zapisów z dzienników poło­ wowych, deklaracji wyładunkowych oraz danych doty­ czących przeładunków. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 409/2009. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury, Artykuł 1

(2)

(3)

(4) (5)

5) tekst załącznika II do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik IV. Artykuł 2 Wejście w życie i stosowanie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W rozporządzeniu (WE) nr 409/2009 wprowadza się następu­ jące zmiany:

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2009 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1. (2) Dz.U. L 123 z 19.5.2009, s. 78. (3) Dz.U. L 295 z 4.11.2008, s. 3.

L 344/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2009

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK I KODY POSTACI 3-ALFA

Kody postaci 3-alfa Postać Opis

FIL FIS FSB FSP GHT GUG GUH GUL GUS GUT HEA JAT

Filet Filet bez skóry Ryba filetowana, ze skórą i ościami Ryba filetowana, odskórzona, z drobnymi ościami Ryba patroszona, odgłowiona i bez ogona Ryba patroszona, bez skrzeli Ryba patroszona, odgłowiona Ryba patroszona, z wątrobą Ryba patroszona, odskórzona, odgłowiona Ryba patroszona Ryba odgłowiona Ryba bez ogona, oprawiona metodą japońską (tzw. »Japanese cut«) Wątroby Inne Ikra Dorsz rozcięty wzdłuż wpół na kształt motyla Surimi Ryba solona patroszona Ogony Język Ryba cała Płetwy

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 344 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L344 - 56 z 200923.12.2009

  Sprostowanie do decyzji Rady 2009/908/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiającej środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotyczącej przewodnictwa w organach przygotowawczych Rady (  Dz.U. L 322 z 9.12.2009)

 • Dz. U. L344 - 46 z 200923.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugiego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10414)

 • Dz. U. L344 - 44 z 200923.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na 2010 r. na rzecz wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10291)

 • Dz. U. L344 - 41 z 200923.12.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/164/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca załączniki II i III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu dostosowania ich do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L344 - 37 z 200923.12.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (1)

 • Dz. U. L344 - 29 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1281/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 25 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1280/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 23 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1279/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 22 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1278/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego przechowywania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2010

 • Dz. U. L344 - 12 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1277/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 10 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1276/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wartości standardowe stosowane przy obliczaniu rekompensaty finansowej i związanej z nią zaliczki w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2010

 • Dz. U. L344 - 8 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1275/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L344 - 3 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1274/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. otwierające i ustalające administrowanie kontyngentami przywozowymi na ryż pochodzący z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ)

 • Dz. U. L344 - 1 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1273/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.