Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 344 POZ 37

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (1)

Data ogłoszenia:2009-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 344 POZ 37

Strona 1 z 2
23.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/37

DYREKTYWA KOMISJI 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (1), w szczególności jego art. 31, po zasięgnięciu opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

neotamu w takich samych zastosowaniach spożywczych, na jakie zezwolono w przypadku innych obecnie dopusz­ czonych substancji słodzących. Neotamowi należy przy­ dzielić nowy numer E, tj. E 961. W celu ułatwienia wprowadzania do obrotu i stosowania tej nowej substancji słodzącej przewidziano, że wyroby zgodne z przepisami niniejszej dyrektywy mogą być wprowa­ dzane do obrotu od daty jej wejścia w życie.

(5)

Dyrektywa 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie substancji słodzą­ cych używanych w środkach spożywczych (2) ustanawia wykaz substancji słodzących, które mogą być stosowane w Unii oraz warunki ich stosowania. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ocenił bezpieczeństwo neotamu jako substancji słodzącej i wzmacniacza smaku i przedstawił swoją opinię w dniu 27 września 2007 r. (3). Po rozpatrzeniu wszystkich danych dotyczących stabilności produktów rozpadu i toksykologii, EFSA stwierdził, że neotam nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa w odniesieniu do propo­ nowanych zastosowań jako substancja słodząca i wzmacniacz smaku i ustalił dopuszczalne dzienne spożycie (ADI) na poziomie 0–2 mg/kg masy ciała/dzień. EFSA zwrócił także uwagę, że ostrożne szacunki doty­ czące narażenia na obecność neotamu w diecie, zarówno w przypadku dorosłych, jak i dzieci, sugerują, iż przekro­ czenie ADI przy proponowanych poziomach stosowania jest bardzo mało prawdopodobne. Neotam jest substancją słodzącą o dużej intensywności i mocy słodzącej 7 000 do 13 000 razy większej niż moc słodząca sacharozy. Może być on stosowany zamiast sacharozy lub innych substancji słodzących w szerokiej gamie produktów. Neotam może być stoso­ wany samodzielnie lub razem z innymi substancjami słodzącymi. Ponadto neotam może zmienić smak żywności i napojów. Konieczne jest wprowadzenie zmian w załączniku do dyrektywy 94/35/WE, aby zezwolić na wykorzystanie

Zgodnie z pkt 34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (4) zachęca się państwa członkowskie do sporządzania, na własne potrzeby i w interesie Unii, własnych tabel, które możliwie wyczerpująco odzwierciedlą korelacje między niniejszą dyrektywą a środkami transpozycji, oraz do podawania ich do publicznej wiadomości.

(6)

(2)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W załączniku do dyrektywy 94/35/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2 1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko­ nania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia […] r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

(3)

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie.

(4)

(1) Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16. (2) Dz.U. L 237 z 10.9.1994, s. 3. (3) Opinia panelu naukowego ds. dodatków do żywności, środków aromatyzujących, substancji pomocniczych w przetwórstwie i materiałów pozostających w kontakcie z żywnością wydana na wniosek Komisji Europejskiej w sprawie neotamu jako substancji słodzącej i wzmacniacza smaku. Dziennik EFSA (2007) 581, s. 1–43.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 344 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L344 - 56 z 200923.12.2009

  Sprostowanie do decyzji Rady 2009/908/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiającej środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotyczącej przewodnictwa w organach przygotowawczych Rady (  Dz.U. L 322 z 9.12.2009)

 • Dz. U. L344 - 46 z 200923.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugiego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10414)

 • Dz. U. L344 - 44 z 200923.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na 2010 r. na rzecz wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10291)

 • Dz. U. L344 - 41 z 200923.12.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/164/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca załączniki II i III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu dostosowania ich do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L344 - 31 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1282/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 409/2009 ustalające wspólnotowe współczynniki przeliczeniowe i kody postaci stosowane do przeliczania masy ryb przetworzonych na masę ryb w relacji pełnej

 • Dz. U. L344 - 29 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1281/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 25 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1280/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 23 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1279/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 22 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1278/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego przechowywania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2010

 • Dz. U. L344 - 12 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1277/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 10 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1276/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wartości standardowe stosowane przy obliczaniu rekompensaty finansowej i związanej z nią zaliczki w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2010

 • Dz. U. L344 - 8 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1275/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L344 - 3 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1274/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. otwierające i ustalające administrowanie kontyngentami przywozowymi na ryż pochodzący z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ)

 • Dz. U. L344 - 1 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1273/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.