Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 344 POZ 41

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/164/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca załączniki II i III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu dostosowania ich do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2009-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 344 POZ 41

Strona 1 z 2
23.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/41

DYREKTYWA KOMISJI 2009/164/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca załączniki II i III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu dostosowania ich do postępu technicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

i

Traktat

uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow­ skich dotyczących produktów kosmetycznych (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2,

(4)

Dyrektywa 2008/42/WE z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmie­ niająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (4) obejmo­ wała szereg estrów allilowych zawierających alkohol alli­ lowy jako zanieczyszczenie w części 1 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG. Substancja allyl phenethyl ether również może zawierać alkohol allilowy jako zanieczysz­ czenie. W przypadku tej substancji SCCNFP wydał w 2000 r. opinię i zalecił wyższy poziom alkoholu alli­ lowego wynoszący 0,1 % jako zawartości zanieczysz­ czenia. W świetle opinii SCCNFP, a także ze względu na spój­ ność należy dodać do części 1 załącznika III do dyrek­ tywy 76/768/EWG substancję allyl phenethyl ether oraz związane z nią ograniczenia. Grupa substancji Terpene terpenoids sinpine jest obecnie wymieniona pod numerem porządkowym 130 w części 1 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG. Tymczasem słowo „sinpine” jest nazwą handlową, a zatem powinno zostać skreślone z oznaczenia tej grupy substancji. Należy zatem 76/768/EWG. odpowiednio zmienić dyrektywę

po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Bezpieczeństwa Konsumentów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Olejek werbenowy (Lippia citriodora Kunth.) jest obecnie objęty zakazem wykorzystania w produktach kosmetycz­ nych, jako substancja wymieniona w załączniku II do dyrektywy 76/768/EWG pod numerem porządkowym 450. Zakaz dotyczący tej substancji został wprowadzony na podstawie opinii z maja 2000 r. wydanej przez Komitet Naukowy ds. Produktów Kosmetycznych i Produktów Nieżywnościowych Przeznaczonych dla Konsumentów (SCCNFP), który został zastąpiony Komi­ tetem Naukowym ds. Produktów Konsumenckich (SCCP) na mocy decyzji Komisji 2004/210/WE (2), a następnie Komitetem Naukowym ds. Bezpieczeństwa Konsu­ mentów (SCCP) w drodze decyzji Komisji 2008/721/WE (3). SCCNFP zalecił zakazanie wykorzys­ tania eterycznych olejków werbenowych (Lippia citriodora Kunth.) i pochodnych, tj. konkretu i absolutu, jako skład­ nika zapachowego, ze względu na jego właściwości uczu­ lające.

(6)

(7)

Aby zapewnić sprawne przejście od obowiązujących formuł produktów kosmetycznych do takich, które speł­ niają wymogi ustanowione w niniejszej dyrektywie, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich okresów przejściowych. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycz­ nych,

(8)

(2)

W późniejszym okresie SCCNFP stwierdził jednak w swojej opinii z 2001 r., że stężenie absolutu werbe­ nowego otrzymanego z Lippia citriodora Kunth. nie powinno przekraczać 0,2 % w gotowym produkcie kosmetycznym. Należy zatem dodać absolut werbenowy (Lippia citriodora Kunth.) oraz związane z nim ograni­ czenia do części 1 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG. Należy również zmienić numer porząd­ kowy 450 w załączniku II, aby wskazać, że stosowanie eterycznych olejków werbenowych (Lippia citriodora Kunth.) i pochodnych innych niż absolut jako składnika zapachowego jest zakazane.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W załącznikach II i III do dyrektywy 76/768/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne działania, aby od dnia 15 lutego 2011 r. produkty kosmetyczne niezgodne z niniejszą dyrektywą nie były wprowadzane do obrotu przez producentów unijnych ani przez importerów prowadzących działalność na terenie UE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 344 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L344 - 56 z 200923.12.2009

  Sprostowanie do decyzji Rady 2009/908/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiającej środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotyczącej przewodnictwa w organach przygotowawczych Rady (  Dz.U. L 322 z 9.12.2009)

 • Dz. U. L344 - 46 z 200923.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugiego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10414)

 • Dz. U. L344 - 44 z 200923.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na 2010 r. na rzecz wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10291)

 • Dz. U. L344 - 37 z 200923.12.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (1)

 • Dz. U. L344 - 31 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1282/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 409/2009 ustalające wspólnotowe współczynniki przeliczeniowe i kody postaci stosowane do przeliczania masy ryb przetworzonych na masę ryb w relacji pełnej

 • Dz. U. L344 - 29 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1281/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 25 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1280/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 23 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1279/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 22 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1278/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego przechowywania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2010

 • Dz. U. L344 - 12 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1277/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 10 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1276/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wartości standardowe stosowane przy obliczaniu rekompensaty finansowej i związanej z nią zaliczki w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2010

 • Dz. U. L344 - 8 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1275/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L344 - 3 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1274/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. otwierające i ustalające administrowanie kontyngentami przywozowymi na ryż pochodzący z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ)

 • Dz. U. L344 - 1 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1273/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.