Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Zarządu Europolu z dnia 4 czerwca 2009 r. dotycząca warunków związanych z przetwarzaniem danych zgodnie z art. 10 ust. 4 decyzji o Europolu

Data ogłoszenia:2009-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 1

Strona 1 z 2
29.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/1

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

DECYZJA ZARZĄDU EUROPOLU z dnia 4 czerwca 2009 r. dotycząca warunków związanych z przetwarzaniem danych zgodnie z art. 10 ust. 4 decyzji o Europolu (2009/1010/WSiSW)

ZARZĄD EUROPOLU,

uwzględniając decyzję Rady ustanawiającą Europejski Urząd Policji (EUROPOL) z dnia 6 kwietnia 2009 r. (1) (zwaną dalej „decyzją o Europolu”), w szczególności jej art. 10 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

fizycznej: osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfika­ cyjny lub jeden lub więcej szczególnych czynników określa­ jących jej tożsamością fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową czy społeczną; b) „przetwarzanie danych osobowych” oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub inny, takich jak groma­ dzenie, rejestracja, porządkowanie, przechowywanie, adap­ tacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wyko­ rzystywanie, ujawnianie poprzez przekazanie, rozpowszech­ nianie lub udostępnianie w inny sposób, układanie lub kompilowanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie; c) „systemy przetwarzania informacji” oznaczają system infor­ macyjny Europolu, pliki robocze do celów analizy oraz inne systemy do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 decyzji o Europolu; d) „system informacyjny” oznacza system, o którym mowa w art. 11 ust. 1 decyzji o Europolu; e) „plik roboczy do celów analizy” oznacza plik otwarty do celów analizy, o którym mowa w art. 14 decyzji o Europolu; f) „organy UE” oznaczają instytucje, organy, ustanowione Traktatem o Unii Europejskiej ustanawiającymi Wspólnoty Europejskie podstawie, o których mowa w art. 22 o Europolu; biura i agencje oraz traktatami lub na ich ust. 1 decyzji

Zarząd, działając na wniosek dyrektora i po konsultacji ze wspólnym organem nadzorczym, określa warunki związane z przetwarzaniem danych do celów określenia, czy dane takie są przydatne do zadań Europolu i czy mogą zostać włączone do jego systemu informacyjnego, w szczególności w odniesieniu do dostępu do danych i ich wykorzystywania, a także granic czasowych prze­ chowywania i usuwania danych. Zarząd, przyjmując niniejszą decyzję, uwzględnia posta­ nowienia Konwencji Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych z dnia 28 stycznia 1981 r. oraz zasady zawarte w zaleceniu nr R(87)15 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 17 września 1987 r. w sprawie wykorzystania danych osobowych przez policję. Decyzja Zarządu jest przedstawiana Radzie do zatwier­ dzenia,

(2)

(3)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Definicje Do celów niniejszej decyzji: a) „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby

(1) Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.

g) „osoby trzecie” oznaczają państwa trzecie i organizacje, o których mowa w art. 23 ust.1 decyzji o Europolu; h) „należycie upoważnieni pracownicy Europolu” oznaczają pracowników mianowanych przez dyrektora do celów prze­ twarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą decyzją.

L 348/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2009

Artykuł 2 Zakres Niniejsza decyzja ma zastosowanie do danych osobowych prze­ kazywanych do Europolu w celu ustalenia, czy dane takie są przydatne do jego zadań i czy mogą zostać włączone do jego systemu informacyjnego, z wyjątkiem: a) danych osobowych wprowadzonych do systemu informacyj­ nego zgodnie z art. 13 ust. 1 decyzji o Europolu; b) danych osobowych przekazywanych przez państwo człon­ kowskie, organ UE lub osobę trzecią w celu włączenia do określonego pliku roboczego do celów analizy oraz danych osobowych włączonych do pliku roboczego do celów analizy zgodnie z art. 14 decyzji o Europolu; c) danych osobowych przekazywanych do Europolu w celu włączenia do innego określonego systemu do przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ostatnim zdaniu art.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 94 z 200929.12.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/886/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającej decyzję 2002/364/WE w sprawie wspólnych specyfikacji technicznych dla wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (  Dz.U. L 318 z 4.12.2009)

 • Dz. U. L348 - 75 z 200929.12.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/28)

 • Dz. U. L348 - 73 z 200929.12.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie bezpiecznego wdrożenia stosowania paliwa o niskiej zawartości siarki przez statki cumujące w portach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L348 - 71 z 200929.12.2009

  Zalecenie Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczepień przeciw grypie sezonowej (1)

 • Dz. U. L348 - 57 z 200929.12.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/29)

 • Dz. U. L348 - 55 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Republiki Węgierskiej pomocy państwa na zakup gruntów rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L348 - 53 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. uchylająca decyzję 2009/473/WE w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei

 • Dz. U. L348 - 51 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczącego obywateli państw trzecich, którzy podlegają obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej

 • Dz. U. L348 - 22 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

 • Dz. U. L348 - 21 z 200929.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Austrii do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L348 - 16 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady 2009/1012/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wspierania działań UE mających na celu propagowanie wśród państw trzecich kontroli wywozu uzbrojenia oraz zasad i kryteriów wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB

 • Dz. U. L348 - 10 z 200929.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

 • Dz. U. L348 - 9 z 200929.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1295/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L348 - 3 z 200929.12.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 4 czerwca 2009 r. ustanawiająca zasady dotyczące wyboru, przedłużania okresu sprawowania funkcji i odwołania dyrektora i zastępców dyrektora Europolu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.