Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

Data ogłoszenia:2009-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 10

Strona 1 z 4
L 348/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2009

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 12, uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, okre­ ślone w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 63, 64, 65 i 82 oraz załączniki VII, XI i XIII wyżej wymienionego regulaminu, a także art. 20 ust. 1, art. 64, 92 i art. 132 warunków zatrudnienia innych pracowników, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2)

wania wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej w ramach corocznego przeglądu 2009. Dostosowanie wynagrodzeń i emerytur zaproponowane przez Komisję powinno być zmienione w świetle sytuacji kryzysu finansowego i gospodarczego i jako część poli­ tyki gospodarczej i społecznej Unii. W razie potrzeby sytuacja powinna być poddana przeglądowi,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. w art. 63 akapit drugi regulaminu pracowniczego datę „1 lipca 2008 r.” zastępuje się datą „1 lipca 2009 r.”. Artykuł 2 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. tabelę miesięcznych uposażeń podstawowych zawartą w art. 66 regulaminu pracow­ niczego, mającą zastosowanie do obliczania wynagrodzeń i emerytur, zastępuje się poniższą tabelą:

W celu zapewnienia, by siła nabywcza uposażeń urzęd­ ników i innych pracowników Unii zmieniała się równo­ legle z siłą nabywczą uposażeń urzędników krajowych w państwach członkowskich, należy dokonać dostoso­

1.7.2009 GRUPA ZASZERE­ GOWANIA 1 2

STOPIEŃ 3 4 5

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

16 600,62 14 672,17 12 967,74 11 461,32 10 129,89 8 953,13 7 913,07 6 993,83 6 181,38 5 463,30 4 828,65 4 267,72 3 771,95 3 333,77 2 946,50 2 604,21

17 298,20 15 288,71 13 512,67 11 942,94 10 555,56 9 329,35 8 245,59 7 287,72 6 441,13 5 692,88 5 031,55 4 447,05 3 930,45 3 473,86 3 070,31 2 713,64

18 025,09 15 931,17 14 080,49 12 444,80 10 999,12 9 721,38 8 592,08 7 593,96 6 711,79 5 932,10 5 242,99 4 633,92 4 095,61 3 619,84 3 199,33 2 827,67 16 374,40 14 472,23 12 791,03 11 305,13 9 991,85 8 831,12 7 805,24 6 898,52 6 097,14 5 388,85 4 762,85 4 209,56 3 720,55 3 288,34 2 906,34 16 600,62 14 672,17 12 967,74 11 461,32 10 129,89 8 953,13 7 913,07 6 993,83 6 181,38 5 463,30 4 828,65 4 267,72 3 771,95 3 333,77 2 946,50

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.

29.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/11

Artykuł 3 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń urzędników i innych pracowników na mocy art. 64 regulaminu pracowniczego, wyznaczone są zgodnie z kolumną 2 poniższej tabeli. Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r. współczynniki korygujące, mające zastosowanie na mocy art. 17 ust. 3 załącznika VII do regulaminu pracowniczego do transferów dokonywanych przez urzędników i innych pracowników, wyznaczone są zgodnie z kolumną 3 poniższej tabeli. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. współczynniki korygujące, mające zastosowanie do emerytur na mocy art. 20 ust. 1 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, wyznaczone są zgodnie z kolumną 4 poniższej tabeli. Ze skutkiem od dnia 16 maja 2009 r. współczynniki korygujące, mające zastosowanie do wynagrodzeń urzędników i innych pracowników na mocy art. 64 regulaminu pracowniczego, wyznaczone są zgodnie z kolumną 5 poniższej tabeli.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 94 z 200929.12.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/886/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającej decyzję 2002/364/WE w sprawie wspólnych specyfikacji technicznych dla wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (  Dz.U. L 318 z 4.12.2009)

 • Dz. U. L348 - 75 z 200929.12.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/28)

 • Dz. U. L348 - 73 z 200929.12.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie bezpiecznego wdrożenia stosowania paliwa o niskiej zawartości siarki przez statki cumujące w portach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L348 - 71 z 200929.12.2009

  Zalecenie Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczepień przeciw grypie sezonowej (1)

 • Dz. U. L348 - 57 z 200929.12.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/29)

 • Dz. U. L348 - 55 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Republiki Węgierskiej pomocy państwa na zakup gruntów rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L348 - 53 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. uchylająca decyzję 2009/473/WE w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei

 • Dz. U. L348 - 51 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczącego obywateli państw trzecich, którzy podlegają obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej

 • Dz. U. L348 - 22 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

 • Dz. U. L348 - 21 z 200929.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Austrii do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L348 - 16 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady 2009/1012/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wspierania działań UE mających na celu propagowanie wśród państw trzecich kontroli wywozu uzbrojenia oraz zasad i kryteriów wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB

 • Dz. U. L348 - 9 z 200929.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1295/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L348 - 3 z 200929.12.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 4 czerwca 2009 r. ustanawiająca zasady dotyczące wyboru, przedłużania okresu sprawowania funkcji i odwołania dyrektora i zastępców dyrektora Europolu

 • Dz. U. L348 - 1 z 200929.12.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 4 czerwca 2009 r. dotycząca warunków związanych z przetwarzaniem danych zgodnie z art. 10 ust. 4 decyzji o Europolu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.