Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 71

Tytuł:

Zalecenie Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczepień przeciw grypie sezonowej (1)

Data ogłoszenia:2009-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 71

Strona 1 z 2
29.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/71

ZALECENIE RADY z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczepień przeciw grypie sezonowej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/1019/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 168 ust. 6, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

zgodnie z zaleceniem WHO – objęcie szczepieniami 75 % grup osób starszych, najszybciej, jak to możliwe, a najlepiej do sezonu zimowego 2014–2015. Wspom­ niany poziom docelowy 75 % powinien być w miarę możliwości rozszerzony na grupę ryzyka obejmującą osoby z chorobami przewlekłymi – zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

(7)

Grypa sezonowa jest wirusową chorobą zakaźną, która występuje w Europie w formie epidemii w miesiącach zimowych. Jest ona jedną z najważniejszych i najczęstszych chorób zakaźnych i stanowi ważną przy­ czynę zachorowań i śmiertelności we wszystkich państwach członkowskich. W niektórych przypadkach jej powikłania wykraczają poza samoograniczającą się infekcję układu oddecho­ wego i prowadzą do ciężkiego zapalenia płuc lub innych wtórnych powikłań, które niekiedy kończą się zgonem. Powikłania takie są dużo częstsze w grupach osób star­ szych i wśród osób cierpiących na choroby przewlekłe. Grypę sezonową można zwalczać za pomocą szczepień, jednak wirus często zmienia swój skład antygenowy i w związku z tym skład szczepionki jest regularnie oceniany przez grupy ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W roku 2003 Światowe Zgromadzenie Zdrowia przyjęło rezolucję 56.19, w której zaleca zwiększenie zasięgu objęcia szczepieniami przeciw grypie wszystkich osób obciążonych wysokim ryzykiem, tak aby objąć szczepie­ niami przynajmniej 50 % osób starszych do roku 2006 i przynajmniej 75 % do roku 2010. W dniu 26 października 2005 r. i w dniu 14 czerwca 2006 r. Parlament Europejski przyjął rezolucje zatytuło­ wane, odpowiednio, „Strategia przeciw rozprzestrze­ nianiu się pandemii grypy” oraz „Stan gotowości i plan reagowania w sytuacji wystąpienia pandemii grypy we Wspólnocie Europejskiej”, wzywające państwa członkow­ skie do powszechniejszego stosowania szczepień przeciw grypie zgodnie z zaleceniami WHO. W rezolucjach tych wzywano również państwa członkowskie do zwiększenia zasięgu objęcia szczepieniami w okresie między pande­ miami – zgodnie z zaleceniami WHO. W związku z powyższym należy podjąć skoordynowane działania na szczeblu Unii Europejskiej w celu złago­ dzenia wpływu grypy sezonowej poprzez zachęcanie do szczepienia osób z grup ryzyka oraz pracowników służby zdrowia. Celem niniejszego zalecenia jest –

Zwiększenie poziomu objęcia szczepieniami grup ryzyka przyczyniłoby się również do powszechniejszego stoso­ wania szczepień w ogóle, w tym wśród pracowników służby zdrowia. Jako pierwszy krok w kierunku wspomnianych zmian konieczne jest, aby wszyscy uczestnicy systemu ochrony zdrowia, osoby z grup ryzyka, pracownicy placówek służby zdrowia i osoby nimi zarządzające, lekarze i decydenci byli informowani o problemie grypy sezo­ nowej poprzez publiczne i branżowe kampanie informa­ cyjne. Pracownikom służby zdrowia należy uświadomić, jakie szczególne zagrożenia stoją przed ich bardziej nara­ żonymi pacjentami. Pracownikom służby zdrowia należy również uświadomić, że spoczywa na nich obowiązek udzielania pacjentom właściwych porad na temat szcze­ pień. Szczególnie istotne jest zgromadzenie szczegółowych i porównywalnych na szczeblu krajowym danych na temat powszechności przyjmowania szczepień w grupach ryzyka w celu właściwej oceny sytuacji we wszystkich państwach członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 71 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 94 z 200929.12.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/886/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającej decyzję 2002/364/WE w sprawie wspólnych specyfikacji technicznych dla wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (  Dz.U. L 318 z 4.12.2009)

 • Dz. U. L348 - 75 z 200929.12.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/28)

 • Dz. U. L348 - 73 z 200929.12.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie bezpiecznego wdrożenia stosowania paliwa o niskiej zawartości siarki przez statki cumujące w portach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L348 - 57 z 200929.12.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/29)

 • Dz. U. L348 - 55 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Republiki Węgierskiej pomocy państwa na zakup gruntów rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L348 - 53 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. uchylająca decyzję 2009/473/WE w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei

 • Dz. U. L348 - 51 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczącego obywateli państw trzecich, którzy podlegają obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej

 • Dz. U. L348 - 22 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

 • Dz. U. L348 - 21 z 200929.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Austrii do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L348 - 16 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady 2009/1012/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wspierania działań UE mających na celu propagowanie wśród państw trzecich kontroli wywozu uzbrojenia oraz zasad i kryteriów wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB

 • Dz. U. L348 - 10 z 200929.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

 • Dz. U. L348 - 9 z 200929.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1295/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L348 - 3 z 200929.12.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 4 czerwca 2009 r. ustanawiająca zasady dotyczące wyboru, przedłużania okresu sprawowania funkcji i odwołania dyrektora i zastępców dyrektora Europolu

 • Dz. U. L348 - 1 z 200929.12.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 4 czerwca 2009 r. dotycząca warunków związanych z przetwarzaniem danych zgodnie z art. 10 ust. 4 decyzji o Europolu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.