Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 73

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie bezpiecznego wdrożenia stosowania paliwa o niskiej zawartości siarki przez statki cumujące w portach Wspólnoty (1)

Data ogłoszenia:2009-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 73

Strona 1 z 2
29.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/73

ZALECENIE KOMISJI z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie bezpiecznego wdrożenia stosowania paliwa o niskiej zawartości siarki przez statki cumujące w portach Wspólnoty

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/1020/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 292,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

W kontekście przeglądu Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (konwencja MARPOL) Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) przyjęła w październiku 2008 r. wymogi, które mają być wdrożone od dnia 1 stycznia 2015 r. w odniesieniu do statków pływających na Obszarach Kontroli Emisji, jak określono w art. 2 ust. 3e dyrektywy 1999/32/WE. Biorąc pod uwagę potencjalne problemy w zakresie bezpieczeństwa, Komisja uważa za konieczne wydanie odpowiednich wskazówek dla państw członkowskich w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i skutecznego zapobiegania zanieczyszczeniom pocho­ dzącym ze statków w ramach egzekwowania przepisów wspomnianej dyrektywy w całej Wspólnocie. Od dnia 1 stycznia 2010 r. statki używające ciężkiego oleju napędowego na morzu, cumując w portach Wspól­ noty mają przechodzić na lżejsze paliwa żeglugowe, takie jak olej żeglugowy typu diesel lub olej napędowy, gdyż ciężki olej napędowy o wystarczająco niskiej zawartości siarki nie jest na ogół dostępny. Stosowanie oleju żeglugowego typu diesel lub oleju napę­ dowego na statkach, które nie zostały zaprojektowane do stosowania tych paliw lub nie zostały poddane odpo­ wiednim dostosowaniom technicznym może powodować problemy operacyjne i zagrożenia bezpieczeństwa. Komisja poddała analizie ryzyko związane ze zmianą paliwa i stwierdziła, że główne najważniejsze potencjalne zagrożenia dotyczą kotłów statków, które nie zostały jeszcze zbadane i zatwierdzone pod kątem stosowania określonego rodzaju paliwa. Mimo że w kotłach można stosować zarówno ciężki olej napędowy, jak i paliwa destylowane, wiąże się to z ryzykiem, ponieważ olej żeglugowy typu diesel i olej napędowy są mniej lepkie i bardziej lotne, a podgrzewanie układu paliwowego, które jest wymagane przy stosowaniu ciężkiego oleju napędowego, nie jest konieczne dla paliw destylowanych. Trudno jest ocenić precyzyjnie liczbę statków, których dotyczy ten problem i prawdopodobieństwo takich zdarzeń. Dyrektywa 1999/32/WE pozostawiła wystarczająco dużo czasu sektorowi transportu morskiego na przeprowa­ dzenie technicznego dostosowania do maksymalnego limitu 0,1 % zawartości siarki na jednostkę masy w paliwach żeglugowych stosowanych w statkach cumu­ jących w portach Wspólnoty. Dostępne są rozwiązania techniczne ograniczające zagrożenia. Jednak do chwili obecnej niektóre statki nadal nie zostały poddane niezbędnym modyfikacjom, a jedynie niewielka liczba statków przeszła konieczny proces weryfikacji i certyfikacji.

Art. 4b dyrektywy Rady 1999/32/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. odnoszącej się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych (1), ze zmianami, przewi­ duje maksymalną zawartość siarki w paliwach żeglugo­ wych stosowanych w statkach cumujących w portach Wspólnoty, w tym, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r., zobowiązanie państw członkowskich do zagwa­ rantowania, aby statki nie stosowały paliw żeglugowych o zawartości siarki przekraczającej 0,1 % na jednostkę masy oraz aby olej napędowy żeglugowy nie był wpro­ wadzany na rynek w obrębie ich terytorium, jeżeli zawar­ tość siarki w tym paliwie przekracza 0,1 % na jednostkę masy.

(6)

(7) (2)

Art. 6 dyrektywy przewiduje również, że państwa człon­ kowskie sprawdzają przez pobieranie próbek, że zawar­ tość siarki w paliwach żeglugowych jest zgodna z odpowiednimi przepisami art. 4b, oraz że pobieranie próbek rozpoczyna się od dnia wprowadzenia w życie tego wymogu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 73 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 94 z 200929.12.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/886/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającej decyzję 2002/364/WE w sprawie wspólnych specyfikacji technicznych dla wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (  Dz.U. L 318 z 4.12.2009)

 • Dz. U. L348 - 75 z 200929.12.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/28)

 • Dz. U. L348 - 71 z 200929.12.2009

  Zalecenie Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczepień przeciw grypie sezonowej (1)

 • Dz. U. L348 - 57 z 200929.12.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/29)

 • Dz. U. L348 - 55 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Republiki Węgierskiej pomocy państwa na zakup gruntów rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L348 - 53 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. uchylająca decyzję 2009/473/WE w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei

 • Dz. U. L348 - 51 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczącego obywateli państw trzecich, którzy podlegają obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej

 • Dz. U. L348 - 22 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

 • Dz. U. L348 - 21 z 200929.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Austrii do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L348 - 16 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady 2009/1012/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wspierania działań UE mających na celu propagowanie wśród państw trzecich kontroli wywozu uzbrojenia oraz zasad i kryteriów wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB

 • Dz. U. L348 - 10 z 200929.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

 • Dz. U. L348 - 9 z 200929.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1295/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L348 - 3 z 200929.12.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 4 czerwca 2009 r. ustanawiająca zasady dotyczące wyboru, przedłużania okresu sprawowania funkcji i odwołania dyrektora i zastępców dyrektora Europolu

 • Dz. U. L348 - 1 z 200929.12.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 4 czerwca 2009 r. dotycząca warunków związanych z przetwarzaniem danych zgodnie z art. 10 ust. 4 decyzji o Europolu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.