Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 75

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/28)

Data ogłoszenia:2009-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 75

Strona 1 z 11
29.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/75

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/28) (2009/1021/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych oraz Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności jego art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3 i art. 26 ust. 4,

Artykuł 1 Zmiany W wytycznych EBC/2006/16 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Przy przeszacowaniu złota nie wykazuje się odrębnie różnicą cenową i walutową, lecz księguje tylko łączną różnicę z przeszacowania złota wynikającą z ceny w euro za określoną jednostkę wagi złota, wyliczoną na podstawie kursu walutowego euro w stosunku do dolara USA obowiązującego w dniu kwartalnego przeszaco­ wania. W odniesieniu do walut obcych przeszacowania dokonuje się na zasadzie waluta do waluty, zarówno dla transakcji bilansowych jak i pozabilansowych, natomiast w odniesieniu do papierów wartościowych na zasadzie kod do kodu, tj. osobno dla tego samego typu/numeru ISIN, z wyjątkiem papierów wartościowych ujętych w pozycjach „Inne aktywa finansowe” lub „Różne” oraz papierów wartościowych utrzymywanych w celach zwią­ zanych z polityką pieniężną, które traktuje się jako osobne portfele.”; b) ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: „5. Papiery wartościowe sklasyfikowane jako utrzymy­ wane do terminu zapadalności traktuje się jako osobne portfele i wycenia według zamortyzowanych kosztów, z uwzględnieniem utraty wartości. Tak samo traktuje się niezbywalne papiery wartościowe. Papiery warto­ ściowe sklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności mogą zostać zbyte przed terminem zapadal­ ności: (i) jeżeli zbywany pakiet uznaje się za nieznaczący w porównaniu do całkowitych rozmiarów portfela papierów utrzymywanych do terminu zapadalności; lub (ii) jeżeli papiery są zbywane w czasie miesiąca upływu terminu zapadalności; lub (iii) w wyjątkowych okolicznościach, takich jak znaczące pogorszenie wiarygodności kredytowej emitenta lub w wyniku wyraźnej decyzji Rady Prezesów EBC w zakresie polityki pieniężnej.”;

uwzględniając udział Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zgodnie z art. 47 ust. 2, tiret drugie i trzecie Statutu ESBC,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja EBC/2009/16 z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie realizacji programu zakupu zabezpieczonych obligacji (1) przewiduje realizację programu zakupu zabezpieczonych obligacji. Realizacja tego programu wymaga wprowa­ dzenia dalszych zmian zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

(2)

Niezbędne jest wyjaśnienie sposobu klasyfikowania należ­ ności wynikających z operacji polityki pieniężnej inicjo­ wanych przez krajowy bank centralny przed wejściem do Eurosystemu, które zapisuje się w pozycji „Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro wyrażone w euro”.

(3)

Określenia wymaga sposób księgowania zaległych należ­ ności wynikających z niewykonania zobowiązań przez kontrahentów Eurosystemu w kontekście operacji kredy­ towych Eurosystemu oraz powiązanych aktywów, a także sposób księgowania rezerw na poczet ryzyka kontrahenta związanego z tymi operacjami.

(4)

W wytycznych EBC/2006/16 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (2) należy wprowadzić dodatkowe zmiany o charakterze technicznym.

(5)

Należy odpowiednio zmienić brzmienie wytycznych EBC/2006/16,

(1) Dz.U. L 175 z 4.7.2009, s. 18. (2) Dz.U. L 348 z 11.12.2006, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 75 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 94 z 200929.12.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/886/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającej decyzję 2002/364/WE w sprawie wspólnych specyfikacji technicznych dla wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (  Dz.U. L 318 z 4.12.2009)

 • Dz. U. L348 - 73 z 200929.12.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie bezpiecznego wdrożenia stosowania paliwa o niskiej zawartości siarki przez statki cumujące w portach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L348 - 71 z 200929.12.2009

  Zalecenie Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczepień przeciw grypie sezonowej (1)

 • Dz. U. L348 - 57 z 200929.12.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/29)

 • Dz. U. L348 - 55 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Republiki Węgierskiej pomocy państwa na zakup gruntów rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L348 - 53 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. uchylająca decyzję 2009/473/WE w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei

 • Dz. U. L348 - 51 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczącego obywateli państw trzecich, którzy podlegają obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej

 • Dz. U. L348 - 22 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

 • Dz. U. L348 - 21 z 200929.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Austrii do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L348 - 16 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady 2009/1012/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wspierania działań UE mających na celu propagowanie wśród państw trzecich kontroli wywozu uzbrojenia oraz zasad i kryteriów wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB

 • Dz. U. L348 - 10 z 200929.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

 • Dz. U. L348 - 9 z 200929.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1295/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L348 - 3 z 200929.12.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 4 czerwca 2009 r. ustanawiająca zasady dotyczące wyboru, przedłużania okresu sprawowania funkcji i odwołania dyrektora i zastępców dyrektora Europolu

 • Dz. U. L348 - 1 z 200929.12.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 4 czerwca 2009 r. dotycząca warunków związanych z przetwarzaniem danych zgodnie z art. 10 ust. 4 decyzji o Europolu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.