Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2009-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 1

29.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 350/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

 

DECYZJA RADY I  KOMISJI z dnia 17  listopada 2009  r. w sprawie zawarcia Umowy o  partnerstwie i  współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi, z  jednej strony, a  Republiką Tadżykistanu, z  drugiej strony (2009/989/WE, Euratom)

ADA UNII EUROPEJSKIEJ, KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1 1. Niniejszym zatwierdza się w  imieniu Wspólnoty Europej­ skiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Umowę o part­ nerstwie i  współpracy ustanawiającą partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i  ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu z drugiej strony, załącz­ niki i protokół, które ona zawiera, jak również włączone do Aktu końcowego deklaracje wydane jednostronnie przez Wspólnotę, jak i wspólnie z drugą stroną. 2. Do niniejszej decyzji załącza się tekst umowy, załączniki, protokół oraz Akt końcowy. Artykuł  2 1. Stanowisko, jakie Wspólnota powinna przyjąć w utworzo­ nych na mocy tej umowy Radzie Współpracy i Komitecie Współ­ pracy, jest określane przez Radę, na wniosek Komisji, lub przez Komisję, zgodnie z  odpowiednimi przepisami traktatów ustana­ wiających Wspólnotę Europejską i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. 2. Przewodniczący Rady przewodniczy Radzie Współpracy i  przedstawia stanowisko Wspólnoty. Przedstawiciel Komisji przewodniczy Komitetowi Współpracy i przedstawia stanowisko Wspólnoty.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 44 ust. 2, art. 47 ust. 2 ostatnie zdanie, art. 55, art. 57 ust. 2, art. 63 ust. 3, art. 71, art. 80 ust. 2, art. 93, 94, 133 i 181a, w związku z art. 300 ust. 2 pierwszy akapit ostat­ nie zdanie i art. 300 ust. 3 drugi akapit, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Ener­ gii Atomowej, w szczególności jego art. 101 pierwszy akapit, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, uwzględniając zgodę Rady zgodnie z art. 101 Traktatu ustanawia­ jącego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa o  partnerstwie i  współpracy ustanawiająca part­ nerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwa­ mi członkowskimi, z  jednej strony, a  Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, została podpisana w imie­ niu Wspólnoty Europejskiej w Luksemburgu dnia 11 paź­ dziernika 2004 r. Należy zawrzeć Umowę,

(2)

L 350/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2009

3. Komisja reprezentuje Wspólnotę w poszczególnych komi­ tetach utworzonych przez Radę Współpracy zgodnie z art. 80 tej umowy. Artykuł 3

Umowy. Przewodniczący Komisji dokonuje takiej samej notyfi­ kacji w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2009 r. W imieniu Rady W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

W imieniu Wspólnoty Europejskiej Przewodniczący Rady doko­ nuje notyfikacji przewidzianej w  art.  100 ust.  1 zdanie drugie

C. BILDT

Przewodniczący

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L350 - 59 z 200929.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (  Dz.U. L 302 z 17.11.2009)

 • Dz. U. L350 - 58 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L350 - 57 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

 • Dz. U. L350 - 52 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu o Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L350 - 3 z 200929.12.2009

  Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistaniu, z drugiej strony

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.